You have a complaint against an EU institution or body?

Decyzji w sprawie 3453/2005/GG - Niepodjęcie działań w związku ze skargą dotyczącą dyrektywy w sprawie czasu pracy

W 2001 r. niemiecki lekarz wniósł skargę do Komisji Europejskiej z zarzutem nieprzestrzegania przez Niemcy przepisów UE dotyczących czasu pracy, w szczególności w odniesieniu do czasu spędzonego na dyżurze pełnionym przez lekarzy w szpitalu. Odpowiednie przepisy zostały określone w dyrektywie 93/104/WE i obowiązywały aż do czasu zastąpienia jej przez dyrektywę 2003/88. W dwóch wyrokach wydanych w 2000 i 2003 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że czas pełnienia dyżuru ma być traktowany jako czas pracy w rozumieniu tych przepisów.

W skardze złożonej do rzecznika Praw Obywatelskich w grudniu 2003 r. (skarga 2333/2003/GG) skarżący zarzucił Komisji, że nie zajęła się jego skargą o naruszenie przepisów przeciwko Niemcom w odpowiednim terminie. Po zbadaniu sprawy Rzecznik stwierdził, że zarzut skarżącego był dobrze uzasadniony. Zwrócił jednak uwagę, że Niemcy wprowadziły niedawno nowe przepisy w tym obszarze, które Komisja musi jeszcze zbadać, oraz że jego zdaniem Komisja uznała decyzje Trybunału Sprawiedliwości za wyjaśniające stosowne kwestie prawne. Zakładając, że Komisja nie będzie dalej zwlekać z rozpatrzeniem skargi skarżącego o naruszenie przepisów, Rzecznik zamknął swoje dochodzenie.

W listopadzie 2005 r. skarżący ponownie zwrócił się do Rzecznika. W swojej nowej skardze (3453/2005/GG) skarżący zasadniczo powtórzył zarzut, który przedstawił w swojej poprzedniej skardze, zgodnie z którym Komisja nie zajęła się jego skargą o naruszenie przepisów w odpowiednim terminie. Rzecznik Praw Obywatelskich postanowił wszcząć nowe dochodzenie.

W swojej opinii Komisja zaznaczyła, że we wrześniu 2004 r. złożyła do wspólnotowego prawodawcy wniosek w sprawie zmiany dyrektywy 2003/88. Komisja poinformowała, że zbada skargę skarżącego o naruszenie przepisów w świetle tego wniosku oraz bieżących dyskusji prowadzonych z innymi instytucjami Wspólnoty.

Rzecznik zajął stanowisko, że złożenie wniosku w sprawie zmiany dyrektywy nie uprawnia Komisji do lekceważenia swojego obowiązku w zakresie zapewniania przestrzegania obowiązującej dyrektywy przez państwa członkowskie. Dalej stwierdził, że niezaprzeczalna swoboda, jaką Komisja posiada w przypadku spraw dotyczących domniemanych naruszeń prawa wspólnotowego przez państwa członkowskie, nie uprawnia jej do bezterminowego odroczenia rozpatrzenia skargi ze względu na możliwość zmiany stosownych przepisów w przyszłości.

W związku z tym 12 września 2006 r. Rzecznik zwrócił się do Komisji ze wstępnym zaleceniem wzywającym ją do rozpatrzenia skargi skarżącego o naruszenie przepisów tak szybko i skrupulatnie, jak to możliwe.

W szczegółowej opinii Komisja podtrzymała swoje stanowisko.

W związku z tym 10 września 2007 r., Rzecznik przedłożył Parlamentowi sprawozdanie specjalne dotyczące tej sprawy.


Strasbourg, 14 September 2007

Dear Mr D.,

On 2 November 2005, you complained to me that the European Commission had failed to deal with your infringement complaint, which had been registered under reference 2002/4298, within an appropriate period of time.

On 10 September 2007, following an in-depth inquiry into your complaint, including a draft recommendation to the Commission, I submitted a special report to the European Parliament, in accordance with Article 3(7) of the Statute of the Ombudsman. The special report recommended that the Commission should deal with your infringement complaint as rapidly and as diligently as possible.

The Statute of the Ombudsman provides for the submission of a report to the European Parliament to be the final step in an inquiry by the Ombudsman.

I therefore close the file on the complaint.

The President of the Commission will also be informed of this decision.

Yours sincerely,

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS