You have a complaint against an EU institution or body?

Available languages:
  • Polski

Decyzja Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie skargi 2771/2005/MHZ przeciwko Europejskiemu Biuru Selekcji Kadr


POWYŻSZA SKARGA ZOSTAŁA ROZPATRZONA JAKO POUFNA. W ZWIĄZKU Z TYM DECYZJA ZOSTAŁA PODDANA ANONIMIZACJI. ODNIESIENIA DO OSÓB UJĘTO W RODZAJU MĘSKIM.

Strasburg, 14 grudnia 2005

Szanowny Panie,

W dniu 22 sierpnia 2005 r. złożył Pan skargę do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich przeciwko Europejskiemu Biuru Selekcji Kadr (EPSO), dotyczącą otwartego konkursu EPSO/A/26/05 na administratorów w dziedzinie prawa. W dniach 28 sierpnia, 5 września i 4 października 2005 r. przesłał mi Pan dodatkowe informacje dotyczące złożonej przez Pana skargi.

W swojej skardze utrzymywał Pan, że wymogi wyżej wspomnianego konkursu dotyczące drugiego języka kandydatów są a) dyskryminujące i b) niezgodne z przepisami art. 2 rozporządzenia Rady (WE, EURATOM) nr 401/2004 z dnia 23 lutego 2004 r. wprowadzające, ze względu na przystąpienie Cypru, Republiki Czeskiej, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Malty, Polski, Słowacji i Słowenii, szczególne tymczasowe środki rekrutacji urzędników Wspólnot Europejskich.

Twierdził Pan, że brzmienie zawiadomienia o konkursie powinno zostać zmienione, a wymóg konkursu dotyczący drugiego języka powinien odnosić się do wszystkich urzędowych języków Wspólnot, w tym języków nowych Państw Członkowskich.

W dniu 21 września 2005 r. przekazałem Pańską skargę dyrektorowi EPSO. W dniu 3 listopada 2005 r. EPSO poinformowało mnie, że po złożeniu skargi do Rzecznika złożył Pan skargę do EPSO zgodnie z art. 90 ust. 2 Regulaminu pracowniczego, dotyczącą tych samych zarzutów, co skarga do Rzecznika.

Kiedy w dniu 11 listopada moje biuro skontaktowało się z Panem telefonicznie, potwierdził Pan powyższą informację podaną przez EPSO. Stwierdził Pan również, że w przypadku gdyby odpowiedź EPSO na Pańską skargę nie była satysfakcjonująca i wskazywała na ewentualne niewłaściwe administrowanie, rozważy Pan ponowienie skargi do Rzecznika.

Decydując o dopuszczalności skarg złożonych do Rzecznika zawsze wychodził on z założenia, że jeśli skarżący nie będący członkiem personelu urzędniczego Wspólnot Europejskich złoży też skargę zgodnie z art. 90 ust. 2 Regulaminu pracowniczego, wymóg określony w art. 2 ust. 4 Statutu Rzecznika Praw Obywatelskich(1), zgodnie, z którym skarga do Rzecznika musi być poprzedzona odpowiednimi działaniami administracyjnymi, nie zostanie spełniony do chwili udzielenia odpowiedzi na skargę złożoną zgodnie z art. 90 ust. 2 lub, kiedy upłynie termin na udzielenie tej odpowiedzi.

Jeśli chodzi o niniejszą sprawę, w której złożył Pan skargę zgodnie z art. 90 ust.2 do zainteresowanego organu lub instytucji już po złożeniu skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, jestem zdania, że, w związku ze wspomnianym wyżej podejściem do kwestii dopuszczalności, dalsze dochodzenie w sprawie skargi złożonej przez Pana do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich jest nieuzasadnione. Dlatego postanowiłem zamknąć sprawę.

Oczywiście przysługuje Panu prawo ponowienia skargi do Rzecznika, jeśli nie będzie Pan usatysfakcjonowany odpowiedzią EPSO na Pańską skargę złożoną zgodnie z art. 90 ust. 2 lub, jeśli EPSO nie udzieli odpowiedzi w wyznaczonym terminie.

Dyrektor EPSO zostanie poinformowany o tej decyzji.

Z wyrazami szacunku,

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Art. 2 ust. 4 statutu Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 9 marca 1994 r. w sprawie przepisów i ogólnych warunków regulujących wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich, Dz.U. L 1994, str. 113):

„[Skarga] musi (...) być poprzedzona odpowiednimi działaniami administracyjnymi podjętymi w stosunku do zainteresowanych instytucji i organów.”