You have a complaint against an EU institution or body?

Naleving van de regels van de Commissie inzake belangenconflicten voorafgaand aan de benoeming van een bijzonder adviseur voor de Commissievoorzitter

The issue in this complaint is the alleged failure of the European Commission, in appointing a Special Adviser, to abide by its own rules on preventing conflicts of interest.

In September 2015, two NGOs complained to the Ombudsman that the Commission had failed to comply with its Rules when it appointed a Special Adviser to assist the Commission President. The Commission issued a press release on 18 December 2014 announcing the appointment of Mr Edmund Stoiber as a Special Adviser to the Commission President. This announcement was made three months before Mr Stoiber was officially appointed on 4 March 2015, without any disclaimer about the pending administrative requirements still to be fulfilled. The complainants argued that this premature announcement compromised the Commission's capacity to conduct an unbiased and critical assessment of whether the person in question had any conflicts of interest. They complained also that the Commission's "statement of assurance", an essential part of the appointment process, failed to mention the positions the Special Adviser held with Nürnberger, a large insurance group.  

The Ombudsman inquired into the issue and found that the Commission's press release was incorrect and misleading. The Ombudsman also found that the premature announcement of the appointment, without any disclaimer, raised legitimate doubts for the interested public as to whether an unbiased and critical examination of the conflict of interest question had been carried out following the announcement. The Ombudsman found maladministration by the Commission on both counts. The Ombudsman also found that the Commission had failed to explain why the positions of the appointed Special Adviser in the insurance group were omitted from the "statement of assurance". She found that this also amounted to maladministration.

Volgens deze klacht zou de Europese Commissie bij het benoemen van een bijzonder adviseur haar eigen regels inzake het voorkomen van belangenconflicten niet hebben nageleefd.

In september 2015 wendden twee ngo's zich tot de ombudsvrouw met de klacht dat de Commissie haar eigen regels niet had nageleefd toen zij een bijzonder adviseur benoemde die de Commissievoorzitter zou bijstaan.  Op 18 december 2014 publiceerde de Commissie een persbericht waarin werd aangekondigd dat Edmund Stoiber zou worden benoemd als bijzonder adviseur van de Commissievoorzitter. Dit werd drie maanden voor de officiële benoeming van de heer Stoiber op 4 maart 2015 aangekondigd, zonder dat hierbij enig voorbehoud werd gemaakt betreffende de administratieve voorwaarden waaraan nog moest worden voldaan. De klagers voerden aan dat de Commissie met deze voortijdige bekendmaking haar eigen vermogen om onbevooroordeeld en kritisch te oordelen of de persoon in kwestie eventuele belangenconflicten had, in het gedrang heeft gebracht. Hun klacht luidde ook dat in de 'betrouwbaarheidsverklaring', een essentieel onderdeel van het benoemingsproces, geen gewag werd gemaakt van de functies die de bijzonder adviseur bekleedt binnen Nürnberger, een grote verzekeringsgroep.

De ombudsvrouw heeft de zaak onderzocht en heeft daarbij geconstateerd dat het persbericht van de Commissie onjuist en misleidend was. De ombudsvrouw vond ook dat de voortijdige bekendmaking van de benoeming, zonder dat hierbij enig voorbehoud werd gemaakt, bij het geïnteresseerde publiek terechte twijfels heeft doen ontstaan of na de bekendmaking op een onbevooroordeelde en kritische manier zou worden onderzocht of er eventuele belangenconflicten waren. De ombudsvrouw concludeerde dat er op beide punten sprake is van wanbeheer door de Commissie. De ombudsvrouw concludeerde bovendien dat de Commissie niet heeft verklaard waarom de functies van de benoemde bijzonder adviseur in de verzekeringsgroep uit de 'betrouwbaarheidsverklaring' werden weggelaten. Zij vond dat ook dit neerkwam op wanbeheer.