You have a complaint against an EU institution or body?

Available languages: 
  • Nederlands

Besluit van de Europese Ombudsman inzake klacht 379/2000/OV tegen de Europese Commissie


Straatsburg, 28 September 2000

Geachte heer J.,
Op 16 maart 2000 diende u namens de Gemeentelijke Cultuurraad Waasmunster bij de Europese ombudsman een klacht in over de late betaling door de Commissie van een subsidie van € 1.700 in het kader van een jumellageprogramma.
Op 31 maart 2000 heb ik de klacht doorgezonden naar de voorzitter van de Europese Commissie. De Commissie deed haar standpunt op 4 juli 2000 toekomen en ik heb dit standpunt aan u doorgezonden met een verzoek om desgewenst opmerkingen te maken. U hebt geen opmerkingen naar aanleiding van het standpunt van de Commissie doen toekomen.
Thans laat ik u schriftelijk weten wat de resultaten zijn van het verrichte onderzoek.

KLACHT


Volgens klager waren de desbetreffende feiten als volgt:
Op 16 juni 1999 werd door de Commissie (DG X - Voorlichting, communicatie, cultuur, audiovisuele sector) aan klager meegedeeld dat een subsidie van € 3.100 aan de gemeente Waasmunster zou worden verleend in het kader van een jumellageprogramma. De Commissie deelde tevens mee dat zij nog eens € 1.700 zou bijdragen in de reiskosten van de tevens uitgenodigde gemeente Kranjska Gora. De Belgische gemeente zou de reiskosten van die gemeente betalen.
Klager stuurde op 30 augustus 1999 alle benodigde documenten. Volgens de toelichting bij het subsidiebesluit had de betaling vervolgens binnen 60 dagen moeten worden verricht, d.w.z. op 30 oktober 1999. Het bedrag van € 3.100 werd betaald op 30 november 1999. De resterende € 1.700 waren echter nog steeds niet betaald.
Klager had verschillende telefoongesprekken met de Commissie. DG X antwoordde dat het dossier verloren was gegaan, dat de betaling spoedig zou worden verricht en dat er sprake was van een personeelswisseling bij de Afdeling financiën. Klager diende derhave op 16 maart 2000 deze klacht bij de ombudsman in.

ONDERZOEK


Standpunt van de Commissie
In haar standpunt merkte de Commissie op dat bepaalde ontbrekende documenten (het eindverslag en het subsidieformulier) op 17 januari 2000 naar de Commissie waren verstuurd. Deze documenten waren op 10 december 1999 door de Commissie aangevraagd en uiteraard diende de betaling ondertussen te worden uitgesteld.
Het deed de Commissie echter genoegen de Europese ombudsman te laten weten dat het door klager geëist bedrag op dat moment was betaald. De betalingsopdracht werd gegeven op 2 mei 2000 en het bedrag zou derhalve al enige tijd op de bankrekening van de klager moeten zijn overgemaakt.
Opmerkingen van de klager
In een telefoongesprek van 29 augustus 2000 deelde klager het Bureau van de Ombudsman mee dat hij de zaak achtte te zijn opgelost.

BESLUIT


1 De bewering omtrent de late betaling door de Commissie van een bedrag van € 1.700
1.1 Klager beweerde dat de Commissie de subsidie van € 1.700 voor de reiskosten van de uitgenodigde gemeente Kransjska Gora nog steeds niet had betaald, hoewel op 30 augustus 1999 alle noodzakelijke documenten werden verstuurd, en dat de betaling volgens de toelichting inzake de toekenning van de subsidie binnen zestig dagen na ontvangst van die documenten had moeten worden verricht.
1.2 De Commissie deelde mee dat bepaalde ontbrekende documenten (het eindverslag en het subsidieformulier) op 17 januari 2000 naar de Commissie waren verstuurd. De Commissie deelde de ombudsman echter mee dat het door klager gevraagde bedrag inmiddels was betaald en dat de betalingsopdracht op 2 mei 2000 was afgegeven. Klager deelde het Bureau van de ombudsman mee dat hij de zaak achtte te zijn opgelost.
2 Conclusie
Uit de opmerkingen van de Europese Commissie en uit de reactie van klager blijkt dat de Commissie thans het resterende bedrag van € 1.700 heeft betaald en derhalve maatregelen heeft genomen om de zaak tot tevredenheid van klager op te lossen. De Ombudsman heeft derhalve besloten de zaak te sluiten.
De voorzitter van de Europese Commissie zal eveneens op de hoogte worden gesteld van dit besluit.
Hoogachtend,
Jacob SÖDERMAN