You have a complaint against an EU institution or body?

Atbilstība Komisijas noteikumiem par interešu konfliktiem pirms Komisijas priekšsēdētāja īpašā padomnieka iecelšanas

The issue in this complaint is the alleged failure of the European Commission, in appointing a Special Adviser, to abide by its own rules on preventing conflicts of interest.

In September 2015, two NGOs complained to the Ombudsman that the Commission had failed to comply with its Rules when it appointed a Special Adviser to assist the Commission President. The Commission issued a press release on 18 December 2014 announcing the appointment of Mr Edmund Stoiber as a Special Adviser to the Commission President. This announcement was made three months before Mr Stoiber was officially appointed on 4 March 2015, without any disclaimer about the pending administrative requirements still to be fulfilled. The complainants argued that this premature announcement compromised the Commission's capacity to conduct an unbiased and critical assessment of whether the person in question had any conflicts of interest. They complained also that the Commission's "statement of assurance", an essential part of the appointment process, failed to mention the positions the Special Adviser held with Nürnberger, a large insurance group.  

The Ombudsman inquired into the issue and found that the Commission's press release was incorrect and misleading. The Ombudsman also found that the premature announcement of the appointment, without any disclaimer, raised legitimate doubts for the interested public as to whether an unbiased and critical examination of the conflict of interest question had been carried out following the announcement. The Ombudsman found maladministration by the Commission on both counts. The Ombudsman also found that the Commission had failed to explain why the positions of the appointed Special Adviser in the insurance group were omitted from the "statement of assurance". She found that this also amounted to maladministration.

Jautājums šajā sūdzībā ir par iespējamu Eiropas Komisijas nespēju ievērot pašas noteikumus par interešu konflikta novēršanu, ieceļot īpašo padomnieku.

2015. gada septembrī divas NVO iesniedza sūdzību Ombudam par to, ka Komisija nav ievērojusi pašas noteikumus, ieceļot Komisijas priekšsēdētāja īpašo padomnieku.   Komisija 2014. gada 18. decembrī publicēja paziņojumu presei, informējot par Edmund STOIBER kunga iecelšanu par Komisijas priekšsēdētāja īpašo padomnieku. Šis paziņojums tika iesniegts trīs mēnešus pirms Stoiber kunga oficiālas iecelšanas 2015. gada 4. martā bez atrunas par vēl neizpildītām administratīvām prasībām. Sūdzības iesniedzēji apgalvoja, ka šis pāragrais paziņojums par iecelšanu radīja bažas par Komisijas spēju veikt objektīvu un kritisku novērtējumu par to, vai attiecīgajai personai ir interešu konflikti. Viņi arī sūdzējās, ka Komisijas apliecinājumā par ticamību, kas ir svarīga iecelšanas procesa daļa, nav minēta īpašā padomnieka nostāja attiecībā uz lielu apdrošināšanas grupu Nürnberger.

Ombuds noskaidroja šo jautājumu un secināja, ka Komisijas paziņojums presei ir nekorekts un maldinošs. Ombuds arī konstatēja, ka priekšlaicīga paziņošana par iecelšanu amatā, bez atrunas, ieinteresētai publikai radīja pamatotas šaubas par objektīvu un kritisku iespējamā interešu konflikta izvērtējumu pēc paziņojuma sniegšanas. Ombuds konstatēja Komisijas administratīvas kļūmes attiecībā uz abiem aspektiem. Ombuds arī konstatēja, ka Komisija nav izskaidrojusi, kāpēc ieceltā īpašā padomnieka nostāja attiecībā uz apdrošināšanas grupu netika minēta “ticamības deklarācijā”. Viņa konstatēja, ka arī šis aspekts ir uzskatāms par administratīvu kļūmi.