You have a complaint against an EU institution or body?

Lēmums lietā 3453/2005/GG - Nespēja rīkoties attiecībā uz sūdzību par Darba laika direktīvu

2001. gadā vācu ārsts sūdzējās Eiropas Komisijai par Vācijas nespēju ievērot ES tiesību aktus par darba laiku, it īpaši attiecībā uz laiku, ko ārsti pavada slimnīcās pēc pieprasījuma. Attiecīgie noteikumi bija noteikti ar Direktīvu 93/104/EK un bija spēkā līdz brīdim, kad šī direktīva tika aizstāta ar Direktīvu 2003/88. Eiropas Tiesa divos savos spriedumos, izteiktos 2000. un 2003. gadā, uzskatīja, ka laiks, kas pavadīts pēc pieprasījuma, ir jāuzskata par darba laiku šo noteikumu nozīmē.

Sūdzībā, kas ombudam tika iesniegta 2003. gada decembrī (sūdzība 2333/2003/GG), sūdzības iesniedzējs apgalvoja, ka Komisija atbilstošā laika periodā nav risinājusi viņa sūdzību par pārkāpumiem, kas izteikta pret Vāciju. Pārbaudot lietu, ombuds uzskatīja, ka sūdzības iesniedzēja apgalvojums bija pamatots. Tomēr viņš norādīja, ka Vācija nesen šajā jomā bija ieviesusi jaunus tiesību aktus, kurus Komisijai vēl bija jāpārbauda, kā arī, ka varētu spriest, ka Komisija uzskata, ka ar Eiropas Tiesas lēmumiem šie attiecīgie juridiskie jautājumi ir izskaidroti. Pieņemot, ka Komisija turpmāk nekavēsies pieņemt risinājumu sūdzības iesniedzēja sūdzības par pārkāpumiem lietā, ombuds izmeklēšanu slēdza.

2005. gada novembrī sūdzības iesniedzējs atkal vērsās pie ombuda. Savā jaunajā sūdzībā (3453/2005/GG) sūdzības iesniedzējs būtībā atkārtoja apgalvojumus, kurus jau bija iesniedzis ar agrāko sūdzību, saskaņā ar kuru Komisija nebija risinājusi viņa sūdzību par pārkāpumiem atbilstošā laika periodā. Ombuds nolēma uzsākt jaunu izmeklēšanu.

Savā atzinumā Komisija norādīja, ka 2004. gada septembrī tā ir iesniegusi Kopienas likumdevējam priekšlikumu grozīt Direktīvu 2003/88. Komisija uzsvēra, ka tā pārbaudīs sūdzības iesniedzēja sūdzību par pārkāpumu, ņemot vērā šo priekšlikumu un notiekošās diskusijas ar citām Kopienas iestādēm.

Ombuds uzskatīja, ka priekšlikuma iesniegšana par direktīvas grozīšanu nedod tiesības Komisijai nepildīt tās pienākumu nodrošināt, ka dalībvalstis ievēro esošo direktīvu. Tāpat viņš uzskatīja, ka Komisijas neapšaubāmā rīcības brīvība jautājumos saistībā ar apgalvojumiem par to, ka dalībvalstis pārkāpj Kopienas tiesību aktus, nedod tai tiesības bezgalīgi atlikt secinājumu izdarīšanu par sūdzību, pamatojot savu rīcību ar to, ka piemērojamie tiesību akti kādreiz nākotnē var tikt grozīti.

Tādēļ 2006. gada 12. septembrī ombuds nosūtīja Komisijai ieteikumu projektu, mudinot to risināt sūdzības iesniedzēja sūdzību par pārkāpumiem, cik ātri un cik rūpīgi vien iespējams.

Detalizētajā atzinumā Komisija uzturēja spēkā savu nostāju.

Tādēļ 2007. gada 10. septembrī ombuds Parlamentam par šo lietu iesniedza īpašu ziņojumu.


Strasbourg, 14 September 2007

Dear Mr D.,

On 2 November 2005, you complained to me that the European Commission had failed to deal with your infringement complaint, which had been registered under reference 2002/4298, within an appropriate period of time.

On 10 September 2007, following an in-depth inquiry into your complaint, including a draft recommendation to the Commission, I submitted a special report to the European Parliament, in accordance with Article 3(7) of the Statute of the Ombudsman. The special report recommended that the Commission should deal with your infringement complaint as rapidly and as diligently as possible.

The Statute of the Ombudsman provides for the submission of a report to the European Parliament to be the final step in an inquiry by the Ombudsman.

I therefore close the file on the complaint.

The President of the Commission will also be informed of this decision.

Yours sincerely,

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS