You have a complaint against an EU institution or body?

Sprendimas byloje 3453/2005/GG - Nesiėmimas veiksmų dėl skundo, susijusio su Darbo laiko direktyva

2001 m. vienas Vokietijos gydytojas skundėsi Europos Komisijai dėl to, kad Vokietija neva nesilaiko ES teisės aktų dėl darbo laiko, ypač dėl laiko, kurį gydytojai praleidžia budėdami. Atitinkamos taisyklės buvo nustatytos Direktyvoje 93/104/EB ir galiojo tol, kol jos nepakeitė Direktyva 2003/88. Dviejuose 2000 m. ir 2003 m. priimtuose sprendimuose Europos Teisingumo Teismas išaiškino, kad laikas, kurį gydytojas praleidžia budėdamas, turi būti laikomas darbo laiku šių taisyklių prasme.

2003 m. gruodžio mėn. ombudsmenui pateiktame skunde (skundas 2333/2003/GG) pareiškėjas teigė, kad Komisija laiku nesiėmė spręsti jo skundo prieš Vokietiją dėl pažeidimo. Išnagrinėjęs skundą, ombudsmenas priėjo išvados, kad pareiškėjo teiginiai yra pagrįsti. Tačiau jis pažymėjo, kad šioje srityje Vokietija neseniai priėmė naują įstatymą, kurį Komisija dar turi išnagrinėti, bet atrodo, jog Vokietija pripažįsta, kad Teisingumo Teismo sprendimai geriau išaiškina atitinkamus teisės klausimus. Remdamasis prielaida, kad Komisija toliau nedels spręsti pareiškėjo skundo dėl pažeidimo, ombudsmenas šį tyrimą nutraukė.

2005 m. lapkričio mėn. pareiškėjas vėl kreipėsi į ombudsmeną. Naujame skunde (34/2005/GG) pareiškėjas iš esmės pakartojo ankstesniame skunde pateiktą kaltinimą, kad Komisija laiku nesiėmė spręsti jo skundo dėl pažeidimo. Ombudsmenas nusprendė pradėti naują tyrimą.

Savo nuomonėje Komisija pažymėjo, kad 2004 m. rugsėjo mėn. Bendrijos teisės aktų leidėjui ji pateikė pasiūlymą iš dalies pakeisti Direktyvą 2003/88. Komisija nurodė, kad ji ištirs pareiškėjo skundą dėl pažeidimo, atsižvelgdama į šį pasiūlymą ir į vykstančias diskusijas su kitomis Bendrijos institucijomis.

Ombudsmeno nuomone, pasiūlymo iš dalies keisti direktyvą pateikimas neleidžia Komisijai nevykdyti savo pareigų, siekiant užtikrinti, kad valstybės narės laikytųsi galiojančios direktyvos. Be to, jo nuomone, tai, kad Komisija neabejotinai gali veikti savo nuožiūra tais atvejais, kai įtariama, jog valstybės narės pažeidžia Bendrijos teisę, nesuteikia jai teisės neribotam laikui atidėlioti išvados dėl skundo tuo pagrindu, kad taikytinos teisės nuostatos kada nors ateityje gali būti pakeistos.

Todėl 2006 m. rugsėjo 12 d. ombudsmenas nusiuntė rekomendacijos projektą, ragindamas Komisiją kuo greičiau ir uoliau spręsti pareiškėjo skundą dėl pažeidimo.

Komisija ir toliau laikėsi savo pozicijos, kurią ji išdėstė išsamioje nuomonėje.

Todėl 2007 m. rugsėjo 10 d. ombudsmenas pateikė specialų pranešimą dėl šio skundo Europos Parlamentui.


Strasbourg, 14 September 2007

Dear Mr D.,

On 2 November 2005, you complained to me that the European Commission had failed to deal with your infringement complaint, which had been registered under reference 2002/4298, within an appropriate period of time.

On 10 September 2007, following an in-depth inquiry into your complaint, including a draft recommendation to the Commission, I submitted a special report to the European Parliament, in accordance with Article 3(7) of the Statute of the Ombudsman. The special report recommended that the Commission should deal with your infringement complaint as rapidly and as diligently as possible.

The Statute of the Ombudsman provides for the submission of a report to the European Parliament to be the final step in an inquiry by the Ombudsman.

I therefore close the file on the complaint.

The President of the Commission will also be informed of this decision.

Yours sincerely,

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS