You have a complaint against an EU institution or body?

Available languages: 
  • Magyar

Az Európai Ombudsman döntése az Európai Bizottság ellen indított 3127/2006/DK számú ügyben


Strasbourg, 2007. december 6

Tisztelt X úr!

Ön 2006. október 3-án panasszal fordult az Európai Ombudsman hivatalához Y úr nevében. Panaszában azt sérelmezte, hogy az Európai Bizottság Személyzeti és Igazgatási Főigazgatósága megsértette Y úrnak a tisztességes eljáráshoz való jogát a Bizottság által az Európai Bizottság Budapesti Képviseleti Irodájának vezetői posztjára kiírt pályázat (COM/222/04) során.

2006. november 7-én panaszát továbbítottam a Bizottság elnökének. A Bizottság 2007. január 18-án megküldte angol nyelvű véleményét, majd 2007. február 7-én annak magyar nyelvű fordítását. A véleményt továbbítottam Önnek, és felkértem, hogy, amennyiben kíván, tegyen észrevételeket. Nem érkezett Öntől észrevétel.

A jelen levélben ismertetem Önnel a lefolytatott vizsgálat eredményét.


A PANASZ

A panaszos szerint a vonatkozó tényállás röviden összefoglalva a következő:

2004 októberében Y úr beadta jelentkezését az Európai Bizottság magyarországi képviseletének vezetői posztjára (ideiglenes alkalmazott – A*12 besorolási fokozat) kiírt pályázatra, amelyet a HL 2004. október 12-i C 252A számában tettek közzé (COM/222/04). 2005 márciusában Y urat 2005. április 4-re behívták egy értékelő központba ( assessment centre), valamint a következő napra egy interjúra az előválogató bizottsághoz.

2005. október 10-én Y úr elektronikus levelében fordult a Bizottság Igazgatási Főigazgatóságához (DG ADMIN), és kérte, hogy az értékelő központban kapott értékelésének eredményét küldjék meg számára. Ugyanazon a napon az Igazgatási Főigazgatóság azt a választ adta, hogy „az a döntés született, hogy az értékelő központ jelentéseit nem küldjük meg a jelölteknek, mert azok szigorúan bizalmasnak minősülnek”. Y úr még ugyanezen a napon egy második elektronikus levelet is küldött, amelyben különösen azt hangsúlyozta, hogy kizárólag a saját személyére vonatkozó értékelés érdekli.

2005. november 8-i válaszában az Igazgatási Főigazgatóság kifejtette, hogy „a fent említett álláshelyre kiírt pályázat során Önről készült értékelő jelentést kizárólag szigorúan korlátozott számú bizottsági alkalmazott kapta meg és csak arra az időre, amíg az adott felvételi eljárással foglalkoztak. Az Igazgatási Főigazgatóság úgy határozott, hogy (valamennyi közzétett álláshely vonatkozásában) minden jelölt értékelő jelentését bizalmas anyagnak tekinti, és csak a felvételi eljárás céljaira tartja meg azokat.

Az Ombudsmanhoz intézett panaszában a panaszos azt állította, hogy a Bizottság e gyakorlata ellenkezik a vezető-kiválasztási pályázatokon induló jelöltekre vonatkozó iránymutatások 6.4. pontjával. (Az iránymutatások 6.4. pontja úgy rendelkezik, hogy „miután az eljárás lezárul, a jelöltek a személyzeti tanácsadótól információt kérhetnek az értékelő központban nyújtott teljesítményükről”.)

A panaszos állítása szerint:

  1. az Európai Bizottság helytelenül elmulasztotta megküldeni Y úrnak a központi minősítés személyére vonatkozó eredményeit, illetve a központ által készített riportot;
  2. az Európai Bizottság Budapesti Képviseleti Irodájának vezetői posztjára kiírt pályázat elbírálása során megsértették a hátrányos megkülönböztetés tilalmának elvét.

A panaszos követelte, hogy az Európai Bizottság küldje meg Y úrnak a központi minősítés személyére vonatkozó eredményeit, illetve a központ által készített riportot.

2007. november 7-i levelében az Ombudsman tájékoztatta a panaszost, hogy második állítása az Európai Ombudsman alapokmánya 2. cikkének (4) bekezdése alapján elfogadhatatlan, mert a panaszos ebben a kérdésben korábban nem merítette ki a megfelelő előzetes jogorvoslati lehetőségeket a Bizottságnál. Az Ombudsman ezért csak a panaszos első állítására és követelésére vonatkozóan kért véleményt a Bizottságtól.

A VIZSGÁLAT

A Bizottság véleménye

Véleményében a Bizottság kifejtette, hogy időközben az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) bevezette azt a gyakorlatot, hogy a középvezetői versenyvizsgák jelöltjeinek kérésre megküldik az értékelő központ jelentésének másolatát. A képviseletvezetői álláshelyek középvezetői álláshelyek, és a felvételi eljárás ugyanabban az értékelő központban zajlik, mint az EPSO által kiírt középvezetői versenyvizsgák. Az egységes megközelítés és a jelöltekkel szemben alkalmazott egyenlő bánásmód biztosítása érdekében a Bizottság úgy határozott, hogy ugyanazt a gyakorlatot fogja alkalmazni. Ennek megfelelően a panaszosnak már megküldték az értékelő központ jelentésének másolatát.

A Bizottság véleményét annak megállapításával zárta, hogy a szóban forgó panaszra kielégítő választ adott azzal, hogy az értékelő központ jelentésének másolatát megküldte a panaszosnak.

A panaszos észrevételei

A panaszostól nem érkezett észrevétel.

A HATÁROZAT

1 Az értékelő jelentés Bizottság által Y úr részére történő megküldésének elmulasztására vonatkozó állítás és a kapcsolódó követelés

1.1 Az Ombudsmanhoz benyújtott panaszában a panaszos azt állította, hogy a Bizottság helytelenül elmulasztotta megküldeni Y úrnak a központi minősítés személyére vonatkozó eredményeit, illetve a központ által készített riportot.

1.2 Véleményében a Bizottság rámutatott arra, hogy időközben már megküldték a panaszosnak az értékelő központ jelentésének másolatát. A Bizottság válaszát az Ombudsman továbbította a panaszosnak, aki nem tett azokra vonatkozóan észrevételeket.

1.3 A fentiek fényében megállapítható, hogy a jelen vizsgálat ideje alatt a Bizottság a panaszos állítására adott válaszként megtette a megfelelő intézkedéseket, és ezáltal rendezte az ügyet. Az Ombudsman ezért lezárja az ügyet.

2 Következtetés

A Bizottság véleményéből úgy tűnik, hogy a jelen vizsgálat ideje alatt a Bizottság a panaszos állítására adott válaszként megtette a megfelelő intézkedéseket, és ezáltal rendezte az ügyet. Az Ombudsman ezért lezárja az ügyet.

E döntésről tájékoztatom a Bizottság elnökét is.

Tisztelettel:

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS