You have a complaint against an EU institution or body?

Available languages: 
  • Suomi

Euroopan oikeusasiamiehen päätös kanteluun 3612/2006/BB Euroopan komissiota vastaan


Strasbourgissa, 2. heinäkuussa 2008

Arvoisa V.,

Kantelitte 24. marraskuuta 2006 Euroopan oikeusasiamiehelle G:n puolesta tavasta, jolla Euroopan komissio käsitteli Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuotta koskevaa tietopyyntöä. Kantelussanne esititte useita väitteitä(1). Syistä, jotka esitin 23. helmikuuta 2007 päivätyssä kirjeessäni, päätin käynnistää tutkimuksen vain eräistä kanteluunne sisältyvistä väitteistä.

Välitin kantelunne Euroopan komission puheenjohtajalle 23. helmikuuta 2007.

Komissio esitti lausuntonsa 10. toukokuuta 2007. Välitin sen Teille ja pyysin tekemään huomautuksia. Lähetitte huomautuksenne 29. kesäkuuta ja 16. heinäkuuta 2007.

Kirjoitan Teille nyt kertoakseni suorittamani tutkimuksen tuloksista.


KANTELU

Taustaa

Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto hyväksyivät Euroopan komission ehdotukseen perustuvan päätöksen N:o 771/2006/EY, tehty 17 päivänä toukokuuta 2006, "Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuoden 2007 — Tavoitteena oikeudenmukainen yhteiskunta" perustamisesta(2) ("direktiivi 771/2006"). Komission 1. kesäkuuta 2005 päivätyssä työasiakirjassa(3), joka oli komission ehdotuksen liitteenä, Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuodelle valittiin neljä keskeistä teemaa: oikeudet, edustus, tunnustaminen ja kunnioitus (Rights, Representation, Recognition and Respect).

Näistä neljästä keskeisestä teemasta tuli myöhemmin Euroopan teemavuoden tavoitteita ja ne lueteltiin päätöksen 771/2006 2 artiklassa seuraavasti:

"a) Oikeudet — Lisätään tietoa yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen liittyvistä oikeuksista sekä moniperusteiseen syrjintään liittyvistä ongelmista — Euroopan teemavuodella tuodaan esiin, että kaikilla ihmisillä on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään taikka sukupuoliseen suuntautumiseen katsomatta. Euroopan teemavuoden avulla voidaan parantaa syrjinnän kohteeksi joutuneiden henkilöiden tietoisuutta oikeuksistaan ja syrjinnän vastaisesta yhteisön lainsäädännöstä.

b) Edustus — Käynnistetään keskustelu siitä, miten voitaisiin lisätä syrjinnän kohteeksi joutuneiden ryhmien osallistumista yhteiskunnan toimintaan sekä miesten ja naisten tasapuolista yhteiskunnallista osallistumista — Euroopan teemavuodella kannustetaan pohtimaan ja keskustelemaan siitä, että näiden ryhmien osallistumista yhteiskunnan toimintaan ja syrjinnän vastaisiin toimiin kaikilla sektoreilla ja tasoilla olisi lisättävä.

c) Tunnustaminen — Monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden arvostaminen ja helpottaminen — Euroopan teemavuodella korostetaan myönteistä panosta, jonka ihmiset sukupuolesta, rodusta tai etnisestä alkuperästä, uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumatta voivat antaa koko yhteiskunnalle, erityisesti korostamalla monimuotoisuuden etuja.

d) Kunnioitus — Yhteenkuuluvuuden lisääminen yhteiskunnassa — Euroopan teemavuodella lisätään tietoa siitä, miten tärkeää on poistaa stereotyyppisiä käsityksiä, ennakkoluuloja ja väkivaltaa, edistää kaikkien yhteiskunnan jäsenten välisiä hyviä suhteita, etenkin nuorten keskuudessa, ja edistää ja levittää syrjinnän torjumisen perustana olevia arvoja."

Kantelu

Kantelija opiskeli kantelunsa tekemisen aikaan tohtorinkoulutusohjelmassa, ja hän oli väitteensä mukaan jo vuonna 2001 kehittänyt "4R-käsitteen", josta muodostui tutkinnallinen viitekehys kantelijan valmistumassa olevalle väitöskirjalle. Kantelijan mukaan hänen 4R-käsitteensä oli ilmiselvästi perustana Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuoden strategiaan sisältyvien komission neljän keskeisen teeman kehittämiselle.

Kantelijan mielestä kyse saattaa olla tekijänoikeusrikkomuksesta, ja 7. kesäkuuta 2005 hän lähetti komission työllisyysasioiden pääosastolle ("DG EMPL") sähköpostiviestin, jossa pyydettiin Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuodesta vastaavan henkilön yhteystietoja.

Seuraavana päivänä, 8. kesäkuuta 2005, kantelija lähetti työllisyysasioiden pääosastolle toisen, komissaari Špindlalle, pääjohtaja Quintinille ja yksikön päällikkö Nolanille osoitetun sähköpostiviestin, jossa väitettiin, että tekijänoikeuksia oli rikottu.

Sähköpostiviestin liitteenä oli samana päivänä päivätty yksityiskohtainen kirje, jossa kantelija pyysi epäillyn tekijänoikeusrikkomuksen kiireellistä tutkimista. Kantelija ilmoitti komissiolle, että neljän keskeisen teeman ottaminen mukaan Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuoden strategiaan oli vain kevyesti muunneltu versio 4R-käsitteestä, johon hänellä on ollut tekijänoikeudet jo vuodesta 2001. Kantelija totesi, että professori X oli valmis todistamaan hänen työnsä alkuperäisyyden. Kantelija pyysi komissiota toimittamaan hänelle tietoja Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuotta 2007 koskevista valmisteluasiakirjoista.

Edellä mainitussa 8. kesäkuuta 2005 päivätyssä kirjeessä kantelija pyysi myös aineiston lähettämistä seuraaviin kahteen osoitteeseen: 1. [hänen saksalainen postiosoitteensa] [ja] 2. [hänen suomalainen postiosoitteensa]". Kantelijan mukaan hänen asianajajansa oli lisäksi antanut omat yhteystietonsa Suomessa.

Kantelija lähetti 16. kesäkuuta 2005 yksikön päällikkö Nolanille uuden sähköpostiviestin, jossa hän pyysi tietoja tekijänoikeuksiensa rikkomisesta ja toisti 8. kesäkuuta 2005 tekemänsä pyynnön saada tietoja Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuoden valmistelusta.

Pääjohtaja Quintin vastasi kantelijalle 22. kesäkuuta 2005. Vastauksessaan pääjohtaja totesi, että väitteet tekijänoikeusrikkomuksesta olivat riittämättömiä ja perusteettomia. Hänen mukaansa komissio ei koskaan ollut käyttänyt syrjinnän torjuntaa koskevia kantelijan teoksia, tai edes tutustunut niihin valmistellessaan komission ehdotusta Euroopan teemavuotta varten. Pääjohtaja totesi edelleen, että neljän teemavuoden tavoitteisiin liittyvän keskeisen termin (oikeudet, edustaminen, tunnustus ja kunnioitus) valitseminen tapahtui yksinomaan komission virkamiesten sisäisessä ideointikokouksessa. Pääjohtaja kiisti jyrkästi mahdollisuuden, että yhä valmisteilla oleva ja julkaisematon väitöskirja voisi muodostaa perustan vain neljästä sanasta koostuvan otsikon tekijänoikeudelle. Hän ilmoitti myös kantelijalle, että Euroopan teemavuoden valmistelussa ei käytetty ulkopuolisia vaikutteita, kuten kantelija oli antanut ymmärtää viesteissään ja erityisesti viittaamalla siihen, että 4R-käsite olisi voitu ottaa esille noin vuotta aikaisemmin komission järjestämässä seminaarissa, jossa professori X piti päivän kestäneen koulutustilaisuuden. Pääjohtaja korosti, että professori X:n jakamissa koulutusmateriaaleissa ei ollut mitään viittauksia 4R-käsitteeseen.

Kantelija tunnusti samana päivänä saaneensa pääjohtajan 22. kesäkuuta 2005 päivätyn kirjeen. Kantelija siteerasi kirjeessä ollutta kohtaa, jossa hän viittasi 8. kesäkuuta 2005 päivätyssä kirjeessään professori X:ään. Tässä yhteydessä kantelija pyysi, että professori X:n nimeä ei sotkettaisi mukaan tekijänoikeusrikkomusta koskevaan asiaan, koska kantelija oli viitannut professoriin vain työn alkuperäisyyden mahdollisena todistajana.

Kantelija toisti 8. kesäkuuta 2005 tekemänsä pyynnön 23. kesäkuuta 2005, ja totesi, että postiosoitteet mainitaan 8. kesäkuuta 2005 lähetetyssä kirjeessä.

Komissio lähetti vastauksensa 24. kesäkuuta 2005 kantelijan Saksassa olevaan osoitteeseen.

Kantelija tunnusti 27. kesäkuuta 2005 vastaanottaneensa komission 24. kesäkuuta 2005 päivätyn vastauksen.

Kantelija toisti 30. kesäkuuta 2005 pyyntönsä saada valmisteluasiakirjoja, joissa ilmoitetaan miten komissio keksi neljä keskeistä teemaa. Lisäksi hän halusi tutustua rekisteriin kaikista Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuoteen liittyvistä valmisteluasiakirjoista.

Kantelija lähetti 1. heinäkuuta 2005 komissiolle kirjeen, jossa hän pyysi tietoja siitä, mitkä Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuoteen liittyvistä valmisteluasiakirjoista ovat mukana komission asiakirjarekisterissä. Koska vastausta ei tullut, hän otti yhteyttä Euroopan oikeusasiamieheen (kantelu 1711/2006/BB). Oikeusasiamiehen yksikkö otti yhteyttä komission asiasta vastaavaan yksikköön. Sen jälkeen komissio lähetti oikeusasiamiehelle vastauksen, jonka se oli 14. heinäkuuta 2006 lähettänyt kantelijalle. Tutkittuaan 14. heinäkuuta 2006 päivättyä vastausta, oikeusasiamies lopetti 12. syyskuuta 2006 kantelun 1711/2996/BB käsittelyn, sillä toimielin oli sopinut asian.

Kantelijan asianajaja pyysi lisäksi 12. lokakuuta 2006 täydellistä luetteloa ennen kesäkuuta 2005 laadituista travaux préparatoires -asiakirjoista. Asianajaja kiinnitti lisäksi komission huomiota siihen, että komissio oli viivytellyt kantelijan 1. heinäkuuta 2005 päivättyyn kirjeeseen vastaamisessa ja siihen, että vastauksessa oli käytetty väärää osoitetta: "pyysimme asiakirjoihin tutustumista heinäkuussa 2005, ja Te lähetitte luettelon heinäkuussa 2006 Saksaan, joka ei enää ollut kantelijan asuinpaikka".

Komissio vastasi 19. lokakuuta 2006 pahoitellen sekaannusta kantelijan osoitteiden käyttämisen suhteen. Komissio selvitti, että ainoa osoite, jonka se oli siihen mennessä saanut oli Saksan osoite. Sisällön suhteen komissio totesi, että muita valmisteluasiakirjoja ei ollut olemassa.

Kantelija ei ollut tyytyväinen ja kääntyi jälleen oikeusasiamiehen puoleen. Oikeusasiamies päätti käynnistää oman tutkimuksensa seuraavista kantelijan väitteistä:

(1) Komissio tarjosi riittämättömästi tietoja Euroopan yhdenvertaisia mahdollisuuksia koskevan teemavuoden valmistelusta vastuussa olevasta henkilöstä tai henkilöistä. Kantelija viittasi siten 7. kesäkuuta 2005 päivättyyn pyyntöönsä ja väitti, että "aiemmassa sähköpostiviestissään" komissio oli todennut vain, että vielä ei ole päätetty kuka on viime kädessä vastuussa yhdenvertaisia mahdollisuuksia koskevasta Euroopan teemavuodesta, koska se tapahtuu vasta vuonna 2007, ja että tällä hetkellä komissiossa valmistaudutaan liikkuvuuden teemavuoteen 2006.

ja,

(2) Komissio ei ollut käsitellyt asianmukaisesti kantelijan pyyntöä saada tietoja. Vastaukset oli lähetetty ainoastaan hänen osoitteeseensa Saksassa, vaikka hän oli 8. kesäkuuta 2005 päivätyssä kirjeessään pyytänyt, että vastaukset lähetettäisiin myös hänen osoitteeseensa Suomessa.

TUTKIMUS

Komission lausunto

Komissio teki seuraavat huomiot.

Kantelija ja komissio ovat olleet kesäkuusta 2005 lähtien vilkkaassa kirjeenvaihdossa 4R-käsitteen (Rights, Representation, Recognition, Respect) väitetystä tekijänoikeusrikkomuksesta Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuoden yhteydessä.

Komissio vastasi 22. kesäkuuta 2005 kantelijan komissaari Špindlalle, pääjohtaja Quintinille ja yksikön päällikkö Nolanille 7. ja 16. kesäkuuta 2005 lähettämiin sähköpostiviestin, jossa väitettiin, että komissio oli rikkonut hänen 4R-käsitettään koskevia tekijänoikeuksia komission ehdotuksessa vuoden 2007 julistamisesta Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuodeksi.

Työllisyysasioiden pääosaston (DG EMPL) johtaja ilmoitti 24. kesäkuuta 2005 vastaanottaneensa, kantelijan 22. ja 23. kesäkuuta 2005 lähettämät sähköpostiviestit ja totesi, että komission kotisivuilla voi tutustua asiakirjoihin, jotka liittyivät komission ehdotukseen vuoden 2007 julistamisesta Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuodeksi.

Työllisyysasioiden pääosaston johtaja vastasi 4. heinäkuuta 2005 kantelijan 27. kesäkuuta ja 30. kesäkuuta 2005 lähettämiin sähköpostiviesteihin ja selitti, että idea teemavuoden käynnistämiseksi tuli ensiksi komissiolta sen sosiaalipoliittista ohjelmaa koskevassa tiedonannossa helmikuussa 2005. Komissio antoi kantelijalle edellä mainittua tiedonantoa koskevat internet-osoitteet sekä linkin kaikkiin asiakirjoihin, jotka liittyvät Euroopan teemavuotta koskevaan ehdotukseen. Komissio totesi, että "travaux préparatoires", joihin kantelija viittasi, oli itse asiassa ex ante -asiakirja vaikutusten arvioinnista, joka oli lähetetty hänelle sähköpostiviestin liitteenä 24. kesäkuuta 2005.

Lausunnossaan komissio totesi myös, että kantelijan mielestä alkuperäinen 4R-käsitteen idea oli peräisin hänen tohtorinväitöskirjastaan. Komission mukaan kantelija ei ole kyennyt osoittamaan tekijänoikeuttaan. Komissio on tähdentänyt kantelijalle, että 4R-idea syntyi intensiivisessä sisäisessä keskustelussa eikä siihen käytetty muualta saatuja tietoja tai konsultoitu ulkopuolisia asiantuntijoita.

Komissio totesi päätteeksi, että se on lähettänyt kantelijalle kahdesti (24. kesäkuuta 2005 ja 14. heinäkuuta 2006) kaikki käytettävissä olevat asiakirjat Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuodesta. Lausunnossaan komissio vahvisti, että muuta dokumentaatiota 4R-tunnuslauseen valitsemisesta ei ollut, sillä ajatus oli syntynyt sisäisen aivoriihen tuloksena.

Ensimmäisen väitteen suhteen komissio vastasi, että teemavuoden valmistelusta vastaavan yksikön päällikkönä oli syyskuuhun 2005 asti Barbara Nolan. Heti hänen jälkeensä virkaatekeväksi yksikön päälliköksi tuli Tony Lockett, joka oli toimessa joulukuuhun 2006 asti. Stefan Olsson on ollut yksikön päällikkönä tammikuusta 2007.

Toisen väitteen suhteen komissio pani merkille, että kantelijan ilmoituksen mukaan komissio ei ollut lähettänyt asiakirjoja niihin kahteen osoitteeseen, jotka hän oli ilmoittanut komissaari Špindlalle, pääjohtaja Quintinille ja yksikön päällikkö Nolanille 8. kesäkuuta 2005 lähettämässään kirjeessä. Komission mukaan kaikkien kolmen vastaanottajan arkistoja oli tutkittu huolellisesti, mutta tällaista yhdellekään kolmesta vastaanottajasta osoitettua kirjettä ei ollut löydetty. Koska kirje ei ollut koskaan saapunut komissioon, se ei ollut voinut lähettää asiakirjoja osoitteeseen, jonka olemassaolosta se ei ollut tiennyt. Tämän vuoksi kantelijalle postitettu kirje oli lähetetty ainoastaan Saksaan.

Komissio totesi päätteeksi, että se on aina vastannut yhteydenottoihin vilpittömästi eikä ole koskaan pitänyt Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuoden valmistelutyöhön liittyviä asiakirjoja salassa kantelijalta.

Kantelijan huomautukset

Kantelija ei tehnyt lisähuomautuksia ensimmäisestä väitteestään, jonka mukaan komissio ei antanut tietoja Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuoden valmistelusta vastuussa olevasta henkilöstä.

Kantelija piti kiinni toisesta väitteestään lähettämällä kopion sähköpostiviestin lähettämistä koskevasta ilmoituksesta. Kantelijan mukaan komissaari Špindlalle, pääjohtaja Quintinille ja yksikön päällikkö Nolanille 8. kesäkuuta 2005 päivätty kirje oli todiste siitä, että kirje oli lähetetty sähköpostilla 8. kesäkuuta 2005 kello 22.24.03 +0200 (CEST). Kirjeessä oli hänen Saksassa oleva osoitteensa.

Lisäksi kantelijan mielestä komission väite, että hänen 8. kesäkuuta 2005 päivätty kirjeensä ei koskaan päätynyt komission arkistoon, ei ollut uskottava.

PÄÄTÖS

1 Alustava huomautus

1.1 Käsiteltävänä olevaa kantelua edelsi toinen kantelu (3559/2005/BB), jonka kantelija esitti 14. marraskuuta 2005 ja joka koski (i) mahdollisuutta tutustua Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuoden valmisteluasiakirjoihin ja (ii) komission väitettyihin tekijänoikeusrikkomuksiin.

Euroopan oikeusasiamies ei löytänyt perusteita kyseistä kantelua koskevan tutkimuksen käynnistämiselle, koska kantelija ei ollut toimittanut riittäviä näyttöjä siitä, että (i) komission hänelle jo toimittamien valmisteluasiakirjojen lisäksi oli olemassa muita asiaan liittyviä asiakirjoja, ja että (ii) kantelijalla oli tekijänoikeus, jota komissio oli mahdollisesti rikkonut. Siksi oikeusasiamies päätti tapauksen käsittelyn 11. tammikuuta 2006.

1.2 Kantelija otti lisäksi yhteyttä 19. huhtikuuta 2006 ja selvitti, että hän ei halunnut tehdä tekijänoikeutta koskevaa kantelua oikeusasiamiehelle.

1.3 Tässä tutkimuksessa ei siksi arvioida tekijänoikeuskysymyksiä, vaikka päätöksen kohteena oleva kantelijan ja komission välinen kirjeenvaihto koskeekin pääasiassa tekijänoikeuskysymyksiä.

2 Väite riittämättömien tietojen antamisesta Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuoden valmistelun vastuuhenkilöstä

2.1 Kantelija väitti, että komissio ei ollut antanut riittävästi tietoja Euroopan yhdenvertaisia mahdollisuuksia koskevan teemavuoden valmistelusta vastuussa olevasta henkilöstä tai henkilöistä.

2.2 Lausunnossaan komissio ilmoitti Euroopan yhdenvertaisia mahdollisuuksia koskevan teemavuoden valmistelusta sen eri vaiheissa vastuussa olleiden yksikön päällikköjen nimet.

2.3 Oikeusasiamies toteaa ensiksi, että kantelija pyysi 7. kesäkuuta 2005 komissiota nimenomaisesti ilmoittamaan kyseiset nimet toteamalla, että: "väitettyyn tekijänoikeusrikkomukseen liittyen, voitteko lähettää minulle viipymättä sen henkilön yhteystiedot, joka on vastuussa Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuodesta'". Kantelijan mukaan hänen kysymyksensä oli perusteltu, koska eräässä aiemmassa sähköpostiviestissä komissio oli todennut ainoastaan, että: "vielä ei ole päätetty kuka on viime kädessä vastuussa yhdenvertaisia mahdollisuuksia koskevasta Euroopan teemavuodesta, koska se tapahtuu vasta vuonna 2007, ja tällä hetkellä komissiossa valmistaudutaan liikkuvuuden teemavuoteen 2006".

Vaikka kantelija ilmeisesti lähettikin seuraavana päivänä toisen sähköpostiviestin komissiolle, ja tarkemmin sanottuna edellä mainitulle yksikön päällikölle Barbara Nolanille, niin oikeusasiamiehen käsityksen mukaan kantelija ei ollut vieläkään varma, oliko viestin vastaanottaja hänen etsimänsä oikea yhteyshenkilö.

2.4 Saatavana olevien asiakirjatodisteiden perusteella on ilmeistä, että komissio ei vastannut kantelijan 7. kesäkuuta 2005 tekemään tiedusteluun yhdessäkään kantelijalle osoittamassaan myöhemmässä kirjeessä, eikä myöskään antanut selitystä vastaamatta jättämiseen.

2.5 Oikeusasiamies panee kuitenkin merkille, että käsiteltävänä olevaa tutkimusta koskevassa lausunnossaan komissio on ilmoittanut yksityiskohtaiset tiedot Euroopan yhdenvertaisia mahdollisuuksia koskevan teemavuoden valmistelusta vastuussa olevista henkilöistä.

Myöhemmissä huomautuksissaan kantelija ei enää vaikuttanut pitäytyvän väitteessään.

Täten oikeusasiamies pitää ilmeisenä, että komissio on toiminut kantelijan ensimmäiseen väitteeseen vastaamiseksi, ja siksi oikeusasiamiehen mielestä ei ole perusteltua jatkaa kantelun tämän kohdan käsittelyä.

3 Väite kantelijan osoitteiden asiattomasta käytöstä

3.1 Kantelija väitti, että komissio oli käsitellyt hänen tietopyyntöään epäasianmukaisesti jopa siinä määrin, että se oli lähettänyt hänelle osoitetut vastaukset ainoastaan Saksaan, vaikka kantelija oli pyytänyt (8. kesäkuuta 2005 päivätyssä kirjeessä) vastausten lähettämistä sekä Saksan että Suomen osoitteisiin.

3.2 Komissio huomautti, että se oli tutkinut tarkasti edellä mainitun kantelijan kirjeen vastaanottajien, eli komissaari Špidlan, pääjohtaja Quintinin ja yksikön päällikkö Nolanin sähköpostiarkistoja. Tällaista sähköpostilla lähetettyä kirjettä ei kuitenkaan löytynyt yhdenkään vastaanottajan arkistosta. Koska kirje ei ole koskaan saapunut toimistoon, komissio ei voinut lähettää asiakirjoja osoitteeseen, jota sillä ei ollut. Tämän vuoksi kantelijalle postitettu kirje on lähetetty ainoastaan Saksassa olevaan osoitteeseen, jonka komissio tiesi kantelijan aiemmista lähettämistä kirjeistä ja sähköpostiviesteistä.

3.3 Oikeusasiamies tutki kantelijan 8. kesäkuuta 2005 lähettämää sähköpostiviestiä, jonka kopio oli kantelun liitteenä. Oikeusasiamies havaitsi ensinnäkin, että kantelija antoi selkeästi sekä Saksassa sijaitsevan postiosoitteen että Suomessa sijaitsevan postiosoitteen. Kantelija totesi myös, että "kaikki tässä kirjeessä pyydetty aineisto on lähetettävä seuraaviin kahteen (2) osoitteeseen: 1. [Saksan postiosoite] [ja] 2. [Suomen postiosoite]".

3.4 Oikeusasiamies huomauttaa aluksi, että hänen käsityksensä mukaan kantelija pyysi 8. kesäkuuta 2005 komissiota ja kolmea mainittua vastaanottajaa lähettämään kaiken aineiston sekä hänen Suomen että Saksan osoitteisiinsa, sillä hän oli vaihtamassa asuinpaikkaa ja vaarana oli, että hän ei saisi kirjettä, jos se lähetettäisiin vain yhteen edellä mainituista osoitteista. Oikeusasiamies huomauttaa täten, että kantelijan asianajaja totesi komissiolle 12. lokakuuta 2006 lähettämässään tiedonannossa seuraavaa: "Pyysimme teitä lähettämään asiakirjat heinäkuussa 2005, ja heinäkuussa 2006 lähetitte luettelon Saksaan, joka ei enää ollut [kantelijan] asuinpaikka."

3.5 Tähän liittyen oikeusasiamies panee merkille, että komissio lähetti 22. kesäkuuta 2005, 4. heinäkuuta 2005 ja 14. heinäkuuta 2006 vastaukset ainoastaan kantelijan osoitteeseen Saksassa. Lausunnossaan komissio selitti lyhyesti sanottuna toimineensa näin, koska sen yksiköt eivät ilmeisesti koskaan vastaanottaneet kantelijan 8. kesäkuuta 2005 lähettämää kirjettä, jossa vastaus pyydettiin lähettämään kahteen osoitteeseen.

3.6 Oikeusasiamies pitää arvossa sitä, että komissio suoritti tutkimuksen arkistoissaan kantelijan sähköpostilla lähettämän kirjeen löytämiseksi.

3.7 Oikeusasiamies on kuitenkin huolestunut siitä, että kirjettä ei löytynyt, vaikka kantelija totesi huomautuksissaan toimittaneensa kopion sähköpostiviestin lähettämistä koskevasta ilmoituksesta. Kantelijan mukaan 8. kesäkuuta 2005 päivätty kirje oli todiste siitä, että kirje oli lähetetty sähköpostilla 8. kesäkuuta 2005 kello 22.24.03 +0200 (CEST) ja sisälsi hänen Saksassa ja Suomessa olevat yhteystietonsa.

3.8 Käytettävissä olevien tietojen perusteella ei voida sanoa olevan varmaa, etteikö komissio vastaanottanut kyseistä kantelijan sähköpostiviestiä, vaikka toisaalta ei ole pois suljettua, että komission sisäisessä jakelussa viestiin liitetty kirje ei koskaan päätynyt työllisyysasioiden pääosastossa oleville kirjeen varsinaisille vastaanottajille komissaari Špindlalle, pääjohtaja Quintinille ja yksikön päällikkö Nolanille.

3.9 Oikeusasiamies panee silti merkille, että (i) kantelija viittasi on 23. kesäkuuta 2005 pyyntöön, jonka hän oli tehnyt 8. kesäkuuta 2005 lähettämässään kirjeessä:

"Viitaten 8. kesäkuuta 2005 päivättyyn kirjeeseeni ja eilisiin sähköpostiviesteihini: pyydän varmistamaan, että kaikki Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuotta koskevat travaux préparatoires sekä kaikki Euroopan parlamentille lähetetyt asiakirjat lähetetään minulle tänään. Postiosoitteet mainitaan 8. kesäkuuta 2005 päivätyssä kirjeessäni." (alleviivaus lisätty).

Oikeusasiamies toteaa myös, että (ii) 24. kesäkuuta 2005 päivätyssä vastauksessaan komissio tunnusti vastaanottaneensa kantelijan 23. kesäkuuta 2005 lähettämän sähköpostiviestin.

3.10 Edellä mainitun perusteella oikeusasiamies ei ole vakuuttunut siitä, että komissio voisi olla tietämätön kantelijan tarpeesta käyttää useampia kuin yhtä osoitetta vastauksen lähettämiseen.

3.11 Ottaen huomioon edellä 3.4 kohdassa esitetyt tiedot, oikeusasiamies panee kuitenkin merkille, että kaikki komission lähettämät vastaukset tulivat perille kantelijan Saksan osoitteeseen.

Komissio selvitti osoitekysymystä lisäksi jo kirjeenvaihdossaan kantelijan kanssa ennen kuin kantelua oikeusasiamiehelle oli edes tehty. Komissio ilmaisi myös 19. lokakuuta 2006 lähettämässään kirjeessä kantelijalle pahoittelunsa osoitteista syntyneen sekaannuksen johdosta ja lähetti vastauksensa kantelijan Suomessa olevaan osoitteeseen, mikä ilmeisesti on tämän nykyinen osoite.

Oikeusasiamiehen käsityksen mukaan komissio ei lähettänyt vastaustaan molempiin osoitteisiin siksi, että käsiteltävänä olevan tapauksen yhteydessä oli ilmennyt sekaannus, jota komissio on jo pyytänyt anteeksi. Oikeusasiamies luottaakin siihen, että tavanomaisissa olosuhteissa ja hyvien suhteiden säilyttämiseksi kansalaisiin komissio lähettää pyydettäessä vastauksensa kansalaisen toimittamiin eri osoitteisiin.

3.12 Oikeusasiamies katsoo siksi, että asian käsittelyä ei ole syytä jatkaa.

4 Johtopäätös

Edellä 2.5 kohdassa mainituista syistä komission lausunnosta ja kantelijan huomautuksista ilmenee, että komissio on toteuttanut toimia sovintoratkaisun saavuttamiseksi ensimmäisen väitteen osalta, toimien tässä suhteessa siten kantelijaa tyydyttävällä tavalla. Siksi kantelun tämän kohdan käsittelyä ei ole syytä jatkaa. Toisen väitteen osalta, ja 3.11 kohdassa mainituista syistä, oikeusasiamies katsoo, että asian käsittelyä ei ole syytä jatkaa.

Oikeusasiamies lopettaa siksi asian käsittelyn.

Päätöksestä ilmoitetaan myös komission puheenjohtajalle.

Kunnioittavasti,

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Oikeusasiamies totesi, että riittäviä perusteita tutkimuksen käynnistämiseen ei ollut seuraaville kantelijan väitteille (i) harhaanjohtava ilmoitus komission 19. lokakuuta 2006 päivätyssä kirjeessä, ja (ii) komission vastausten puutteellinen ja epäjohdonmukainen perustelu. Mitä tulee väitteeseen kirjeen lähettämisestä kolmannelle taholle, oikeusasiamies totesi, että kantelija ei ollut pyrkinyt ratkaisuun aiheellisia hallinnollisia kanavia käyttäen.

(2) EUVL 2006 L 146, s. 1.

(3) Asiakirja SEC(2005)0690.