You have a complaint against an EU institution or body?

Available languages: 
  • Suomi

Euroopan oikeusasiamiehen päätös kanteluun 475/2004/(MA)OV Euroopan komissiota vastaan


Strasbourgissa, 20. heinäkuussa 2004

Hyvä K.,

Teitte kantelun Euroopan oikeusasiamiehelle 16. helmikuuta 2004 avoimesta kilpailusta EPSO/B/3/03 komissiota vastaan.

Välitin kantelun 27. helmikuuta 2004 komission puheenjohtajalle. Komissio lähetti lausuntonsa 16. huhtikuuta 2004. Välitin sen Teille ja pyysin huomautuksianne, jotka lähetitte 16. kesäkuuta 2004.

Tässä kirjeessä saatte tietää tutkimuksen tulokset.


KANTELU

Kantelija on ilmoittanut seuraavat asiatiedot:

Kantelija, Suomen kansalainen, osallistui avoimeen kilpailuun EPSO/B/3/03 (suomenkieliset oikolukijat), jonka Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimisto (EPSO) järjesti Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimiston (OPOCE) puolesta. Kantelijan mukaan avoimen kilpailun pisteytystapa oli epäoikeudenmukainen.

Kilpailu koostui kolmesta esivalintakokeesta a), b) ja c). Kustakin oikeasta vastauksesta annettiin yksi piste kokeissa a) ja c). Sen sijaan kokeessa b), joka koski Eurooppa-asioiden tuntemusta ja vieraiden kielten taitoa, kustakin oikeasta vastauksesta sai ainoastaan 0,67 pistettä.

Kantelija katsoo, että pisteytystapa on epäoikeudenmukainen, koska se suosii niitä, jotka eivät tunne Eurooppa-asioita tai joilla ei ole hyvää vieraiden kielten taitoa.

Kantelija kirjoitti 9. helmikuuta 2004 OPOCE:lle ja pyysi jäljennöksiä omista kokeistaan. OPOCE vastasi valintalautakunnan puolesta 11. helmikuuta 2004 ja toimitti kantelijalle tämän optiset vastauslomakkeet ja luettelot oikeista vastauksista. Koska kantelija oli saanut kaikista kokeista yhteensä vain 53,67 pistettä (vaadittu vähimmäispistemäärä oli 54,33 pistettä), hänen kirjallista koettaan d) ei ollut korjattu. OPOCE myös selitti, että kokeessa b) vastauksen arvo oli 0,67 pistettä, koska kysymyksiä oli 30 mutta maksimipistemäärä oli 20.

Kantelija teki 16. helmikuuta 2004 kantelun oikeusasiamiehelle ja vaati, että kilpailun EPSO/B/3/03 pisteytystapa olisi korjattava siten, että jokaisesta oikeasta vastauksesta annettaisiin yksi piste kokeissa a), b) ja c).

TUTKIMUS

Kantelu koskee avointa kilpailua EPSO/B/3/03, jonka EPSO järjesti. OPOCE kuitenkin ilmoitti kantelijalle tämän saamat pisteet ja kävi kirjeenvaihtoa kantelijan kanssa kyseisestä kilpailusta. Koska kantelu koski kirjeenvaihdossa annettua selitystä, oikeusasiamies välitti kantelun lausuntoa varten komissiolle, joka toimii tietyin ehdoin nimittävänä viranomaisena OPOCE:n(1) suhteen. Komissiolta saadussa lausunnossa esitettiin EPSO:n ja komission yhteiset näkemykset.

Komission lausunto

Komissio huomautti, että esivalintakokeesta a) annettiin 0–40 pistettä ja kokeista b) ja c) kummastakin 0–20 pistettä. Kantelija sai kustakin esivalintakokeesta vaaditun vähimmäispistemäärän, mutta hän ei ollut 55:n kaikissa kokeissa parhaiten menestyneen hakijan joukossa. Kantelijalle ilmoitettiin 7. tammikuuta 2004 päivätyllä kirjeellä hänen esivalintakokeissa saamansa pisteet.

Kilpailuilmoituksessa on kunkin kokeen osalta vain maininta yhdestä pistemäärästä, ja valintalautakunnalla on suuri harkintavalta päättää kokeita koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja kokeiden sisällöstä, mikä koskee erityisesti kysymysten määrää. Valintalautakuntaa ei voida velvoittaa laatimaan yhtä paljon kysymyksiä kussakin kokeessa.

Tässä tapauksessa valintalautakunta päätti, että koe b) – josta saattoi saada 20 pistettä – koostuisi 30:sta keskenään samanarvoisesta kysymyksestä. Näin ollen 20 jaettiin 30:lla ja saatiin 0,66666 pistettä. Pyöristyksen jälkeen oikean vastauksen arvo kokeessa b) oli siten 0,67 pistettä.

Koska tätä sovellettiin kaikkiin hakijoihin, ei voida väittää tapahtuneen syrjintää eikä kantelijan kokeen pisteytyksen yhteydessä ole todettu ilmeisiä virheitä. Kantelija ei ole esittänyt vastalausetta kokeen sisällöstä eikä pisteidensä laskusta eikä ole pyytänyt pisteidensä tarkistamista. Kantelijan kokeen pisteytys on täysin kilpailuilmoituksessa esitetyn mukainen, eikä siksi ole harjoitettu huonoa hallintoa.

Kantelijan huomautukset

Kantelija ei luopunut kantelusta ja vaati edelleen, että kokeen b) pisteytys pitäisi muuttaa vastaamaan kokeissa a) ja c) oikeasta vastauksesta saatua arvoa.

PÄÄTÖS

1 Väitetty epäoikeudenmukainen pisteytystapa

1.1 Kantelija osallistui avoimeen kilpailuun EPSO/B/3/03. Esivalintakokeissa a) ja c) annettiin yksi piste kustakin oikeasta vastauksesta, kun taas kokeessa b), joka koski Eurooppa-asioiden tuntemusta ja vieraiden kielten taitoa, kustakin oikeasta vastauksesta sai ainoastaan 0,67 pistettä. Kantelijan mukaan pisteytystapa suosi siten niitä, jotka eivät tunne Eurooppa-asioita tai joilla ei ole hyvää vieraiden kielten taitoa. Kantelija väittää, että pisteytystapa oli epäoikeudenmukainen, ja vaatii, että se olisi korjattava siten, että kustakin oikeasta vastauksesta annettaisiin yksi piste kokeissa a), b) ja c).

1.2 Komissio huomautti, että valintalautakunta päätti, että koe b) – josta saattoi saada 20 pistettä – koostuisi 30:sta keskenään samanarvoisesta kysymyksestä. Näin ollen 20 jaettiin 30:lla ja saatiin 0,66666 pistettä. Pyöristyksen jälkeen oikean vastauksen arvo kokeessa b) oli siten kaikkien hakijoiden osalta 0,67 pistettä. Koska samaa periaatetta sovellettiin kaikkiin hakijoihin, ei voida väittää tapahtuneen syrjintää eikä kantelijan kokeen pisteytyksen yhteydessä ole todettu ilmeisiä virheitä.

1.3 Oikeusasiamies toteaa, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan valintalautakunnalla on kilpailulle asetetuissa rajoissa suuri harkintavalta päättää kokeita koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja kokeiden sisällöstä(2). Kokeen sisältöä ei voida tarkistaa, ellei se ylitä kilpailuilmoituksessa asetettuja rajoja tai ole vastoin kokeen tai kilpailun tarkoitusta(3). Tässä tapauksessa oikeusasiamies ei katso, että kantelija olisi onnistunut osoittamaan, että valintalautakunta on ylittänyt lainmukaisen toimivaltansa jakamalla kokeen b) 30:een samanarvoiseen kysymykseen, jolloin oikean vastauksen arvo on 0,67 pistettä, ja soveltamalla tätä pisteytystapaa samalla tavalla kaikkiin hakijoihin. Siksi ei ole todettu huonoa hallintoa, ja oikeusasiamies katsoo, että kantelijan kantelua ei voida hyväksyä.

2 Johtopäätös

Oikeusasiamiehen kantelun johdosta suorittaman tutkimuksen perusteella Euroopan komissio ei ole harjoittanut huonoa hallintoa. Siksi oikeusasiamies katsoo asian loppuun käsitellyksi.

Tämä päätös annetaan tiedoksi myös komission puheenjohtajalle.

Kunnioittavasti,

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimiston organisaatiosta ja toiminnasta 20. heinäkuuta 2000 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, yhteisöjen tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen, talous- ja sosiaalikomitean sekä alueiden komitean päätöksen 2000/459/EY, EHTY, Euratom 6 artiklan nojalla komissio toimii tietyin ehdoin nimittävänä viranomaisena OPOCE:n henkilöstön suhteen (EYVL L 183, 22.7.2000, s. 12).

(2) Ks. asia T-132/89, Gallone vastaan Euroopan yhteisöjen neuvosto, oikeustapauskokoelma 1990, s. II-549, 27 kohta.

(3) Ks. asia T-156/89, Valverde Mordt vastaan Euroopan yhteisöjen tuomioistuin, oikeustapauskokoelma 1991, s. II-407, 121 kohta.