You have a complaint against an EU institution or body?

Available languages: 
  • Suomi

Euroopan oikeusasiamiehen päätös kanteluun 1008/2003/(BB)(OV)BB Euroopan unionin neuvostoa vastaan


Strasbourgissa, 9. joulukuuta 2004

Arvoisa S.,

Kantelitte 25. toukokuuta 2003 Euroopan oikeusasiamiehelle väitetystä epäoikeudenmukaisuudesta, perustelujen puuttumisesta ja hyvän hallintotavan periaatteiden noudattamatta jättämisestä avoimessa kilpailussa NEUVOSTO/C/413 (suomenkieliset sihteerit) sekä uudelleenarviointia koskevan pyyntönne käsittelyssä.

Toimitin kantelunne Euroopan unionin neuvoston pääsihteerille 1. heinäkuuta 2003. Neuvosto lähetti englanninkielisen version lausunnostaan 25. syyskuuta 2003 ja tekstin suomenkielisen käännöksen 18. marraskuuta 2003. Toimitin lausunnon Teille ja pyysin huomautuksia, jotka lähetitte 12. joulukuuta 2003. Kirjoitin teille jälleen 12. lokakuuta 2004 lausuntonne yhteydessä esille ottamastanne uudesta kysymyksestä.

Kirjoitan Teille nyt kertoakseni suorittamani tutkimuksen tuloksista.

Pahoittelen viivettä kantelunne käsittelyssä.


KANTELU

Kantelijan mukaan asiaa koskevat tosiseikat olivat seuraavat:

Kantelija osallistui suomenkielisille sihteereille suunnattuun avoimeen kilpailuun NEUVOSTO/C/413. Kantelija läpäisi kilpailun ensimmäisen vaiheen. Hänet kutsuttiin 29. heinäkuuta 2002 tietokonekokeeseen, joka pidettiin 21. syyskuuta 2002. Tietokonekoe koostui kolmesta osasta. Osa C c) käsitti vieraskielisen tekstin käsittelyä tietyn aikarajan puitteissa. Kokeen tämän osan alussa kantelija joutui automaattista rivinvaihtoa koskevan teknisen ongelman eteen. Ongelma toistui, ja kantelija joutui poistamaan käsitellyn tekstin ja aloittamaan alusta. Tekninen ongelma vaikutti hänen keskittymiseensä ja käsitellyn tekstin pituuteen. Kantelijan saavuttama pistemäärä oli 11/20, kun hyväksymisen raja oli 12/20. Hän pyysi tulostensa uudelleenarviointia testin C c) osassa tapahtuneen teknisen ongelman johdosta 4. marraskuuta 2002. Valintalautakunta ilmoitti kantelijalle 15. marraskuuta 2002, että tämän pistemäärää ei muuteta. Ilmoituksessa ei ollut perusteluja.

Kantelijan mukaan kyse on epäoikeudenmukaisuudesta, perustelujen puuttumisesta ja hyvän hallintotavan periaatteiden noudattamatta jättämisestä avoimessa kilpailussa NEUVOSTO/C/413 sekä tulosten uudelleenarviointia koskevan pyynnön käsittelyssä.

Kantelija vaatii, että hänen kokeensa avoimessa kilpailussa NEUVOSTO/C/413 olisi arvioitava uudelleen sellaisten henkilöiden toimesta, jotka eivät olleet vastuussa kokeiden ensimmäisestä arvioinnista ja että hänelle olisi myönnettävä yksi ylimääräinen piste, jolloin hän voisi osallistua avoimen kilpailun NEUVOSTO/C/413 suulliseen osuuteen. Kantelija pyytää myös luotettavaa selvitystä siitä, miten valintalautakunta tutki teknisen ongelman mahdollisuutta. Kantelijan mukaan asia olisi päätettävä hänen edukseen, jos luotettavaa selvitystä ei kyetä esittämään.

TUTKIMUS

Neuvoston lausunto

Neuvoston lausunto käsitti tiivistettynä seuraavat seikat:

I. Teknisen virheen mahdollisuus

Salissa oli 21. syyskuuta 2002 läsnä viisi valvojaa – kaksi valintalautakunnan jäsentä, kaksi neuvoston pääsihteeristön virkamiestä ja yksi tietotekniikkayksikön virkamies antamassa välitöntä apua teknisiin ongelmiin. Ennen kokeiden alkua toinen valintalautakunnan jäsenistä kertoi osallistujille suoritettavista kokeista ja muistutti useista tärkeistä seikoista. Kaikki osallistujille annetut ohjeet ovat valintalautakunnan englanniksi ja suomeksi laatimassa muistiossa. Yksi ohjeista kuului seuraavasti:

"Jos teillä on ongelma testin aikana, nostakaa kätenne ylös, jolloin teitä tullaan auttamaan."

Lisäksi osallistujille annettiin viisi minuuttia aikaa tutustua tietokoneeseen ja näppäimistöön.

Kantelija vahvistaa, että hän ei kutsunut paikalle valvojaa eikä ilmoittanut valintalautakunnan jäsenille väitetystä teknisestä ongelmasta. Kokeessa oli paikalla useita valvojia, ja osallistujamäärän pienuus (27) olisi antanut kantelijalle mahdollisuuden kiinnittää valvojien huomion väitettyyn tekniseen ongelmaan helposti ja nopeasti. Kuitenkin ensimmäinen kerta, kun kantelija väitti kohdanneensa mahdollisia ongelmia tekstin rivinvaihdon kanssa, oli vasta 4. marraskuuta 2002, jolloin hän lähetti kirjeen pyytäen kirjallisen kokeensa osan C c) uudelleenarviointia.

Neuvosto katsoo, että väitetty vika ja sen vakavuus olisi voitu paljastaa, ja valintalautakunta olisi voinut korjata tilanteen ainoastaan tutkimalla kantelijan henkilökohtaista tietokonetta paikan päällä eli kokeen suorituspaikalla koepäivänä. Kantelijan oma käyttäytyminen on siksi riistänyt valintalautakunnalta mahdollisuuden väitetyn vian havaitsemiseen ja korjaamiseen. Neuvoston mukaan valintalautakunta ei voinut yksinkertaisesti otaksua, että väitetty vika on olemassa rikkomatta valintalautakunnan toimintaan sovellettavia periaatteita ja erityisesti yhtäläisen kohtelun perusperiaatetta. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan valintalautakunta arvioi osallistujien ammatillista tietämystä, kykyjä ja motivaatiota ainoastaan ja yksinomaan osallistujien suoritusten perusteella kilpailun vaatimusten mukaisesti(1).

II. Kantelijan kokeen uudelleenarviointi

Kantelija ei ole missään vaiheessa asettanut valintalautakunnan riippumattomuutta ja puolueettomuutta kyseenalaiseksi, vaan hän pyytää varmistamaan, että arvioinnin suorittavat eri henkilöt kuin ensimmäisellä kerralla. Neuvoston mukaan valintalautakunnan noudattama käytäntö, jonka mukaan se itse suorittaa kokeen uudelleenarvioinnin, on henkilöstösääntöjen liitteeseen III sisältyvän 3 artiklan sekä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukainen. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi asiassa T-33/00, että henkilöstösääntöjen III liitteeseen sisältyvässä 3 artiklan nojalla kolmannet osapuolet voivat osallistua kilpailujen järjestämiseen sillä ehdolla, että lopullinen vastuu kilpailun kulusta on valintalautakunnalla ja sen vapaassa harkintavallassa. Kokeen korjaaja toimii aina neuvoa-antavassa ominaisuudessa, joten valintalautakunnan tässäkin tapauksessa noudattama käytäntö kokeen uudelleenarvioimisesta itse on aina henkilöstösääntöjen mukainen(2).

III. Yhden ylimääräisen pisteen myöntäminen ja osallistuminen suulliseen kokeeseen

Kilpailuilmoituksen VI kohdan mukaan osallistuja hylätään, jos pakollisissa kirjallisissa kokeissa (A ja C) hänen pistemääränsä on vähemmän kuin 60 prosenttia. Koska kantelija hylättiin kokeen C c) tulosten perusteella, hänen koettaan C a) ei ole korjattu. Samasta kilpailuilmoituksen kohdasta johtuen ylimääräisen pisteen myöntäminen kokeessa C c) ei suoraan oikeuttaisi osallistumaan suulliseen kokeeseen, vaan ainoastaan kokeen C a) korjaamiseen. Suulliseen kokeeseen osallistumiseksi kantelijan olisi läpäistävä myös koe C a).

Näillä perusteilla neuvosto katsoo, että sekä avoimen kilpailun hallinnointi että kokeen uudelleenarviointia koskeviin kantelijan pyyntöihin vastaaminen suoritettiin oikein ja hyvän hallintotavan kaikkia periaatteita täysin noudattaen.

Kantelijan huomautukset

Kantelija pitäytyy kantelussaan. Hän toteaa, että neuvosto ei ole ryhtynyt konkreettisiin toimiin selvittääkseen, rikottiinko kokeen arvioinnissa hänen oikeusvarmuuttaan tai oliko tekninen vika mahdollinen. Neuvosto siirtää todistustaakan kantelijalle. Kantelija väittää, että hän ei havainnut mitään epätavallista niiden viiden minuutin aikana, joka osallistujille annettiin tietokoneeseen ja näppäimistöön tutustumista varten. Hän tähdentää kuitenkin, että tutustumisajanjakson jälkeen avattiin täysin uusi asiakirja. Hänen mukaansa on erittäin todennäköistä, että vika ilmaantui juuri tämän avaamisen myötä. Koska koe C c) oli ns. nopeustesti, kantelija ei kutsunut paikalle valvojaa, jotta ei joutuisi lopettamaan koetta tai menettämään lisää aikaa. Kantelija toteaa olevansa kykenemätön todistamaan kokeen yhteydessä tapahtunutta vikaa. Kantelija nostaa esille myös uuden kysymyksen pyytämällä saada tutustua korjattuihin koepapereihinsa ja valintalautakunnan avoimessa kilpailussa NEUVOSTO/C/413 käyttämiin arviointikriteereihin.

Kantelija toteaa, että sellaisten valintalautakunnan jäsenten, jotka eivät olleet korjanneet hänen kiistanalaista koettaan, olisi pitänyt suorittaa hänen pyytämänsä kokeen uudelleenarviointi. Kantelijan mukaan hänen kokeensa osa C c) pitäisi arvioida uudelleen, jotta hänen kokeensa osa C a) voitaisiin korjata. Jos hän läpäisee nämä kaksi koetta, hänen pitäisi saada osallistua suulliseen kokeeseen.

PÄÄTÖS

1 Alustavat huomautukset

1.1 Neuvoston lausuntoon tekemissään huomautuksissa kantelija nosti esille uuden kysymyksen pyytämällä saada tutustua korjattuihin koepapereihinsa ja valintalautakunnan avoimessa kilpailussa NEUVOSTO/C/413 käyttämiin arviointikriteereihin. Oikeusasiamies ilmoitti kantelijalle, että pyyntö olisi osoitettava suoraan neuvostolle, jotta noudatettaisiin vaatimusta aiempien hallinnollisten yhteydenottojen tekemisestä. Kantelijalle kerrottiin, että hän voi kannella oikeusasiamiehelle uudelleen, jos neuvosto ei vastaa tyydyttävällä tavalla.

1.2 Kantelija väittää kantelussaan, että kyse on epäoikeudenmukaisuudesta, kohtuuttomuudesta ja hyvän hallintotavan periaatteiden noudattamatta jättämisestä avoimessa kilpailussa NEUVOSTO/C/413 sekä tulosten uudelleenarviointia koskevan pyynnön käsittelyssä. Kantelija vaatii, että hänen kokeensa avoimessa kilpailussa NEUVOSTO/C/413 olisi arvioitava uudelleen sellaisten henkilöiden toimesta, jotka eivät olleet vastuussa kokeiden ensimmäisestä arvioinnista ja että hänelle olisi myönnettävä yksi ylimääräinen piste, jolloin hän voisi osallistua avoimen kilpailun NEUVOSTO/C/413 suulliseen osuuteen. Kantelija pyytää myös luotettavaa selvitystä siitä, miten valintalautakunta tutki teknisen ongelman mahdollisuutta.

1.3 Euroopan oikeusasiamies pitää hyödyllisenä jakaa päätös seuraaviin otsakkeisiin:

- Valintalautakunnan vastaus kantelijan väitteeseen teknisen ongelman kielteisistä vaikutuksista hänen koesuoritukseensa;
- Kantelijan koetulosten uudelleenarviointi; ja
- Vaatimus yhden ylimääräisen pisteen myöntämisestä ja suulliseen kokeeseen osallistumisesta.

2 Valintalautakunnan vastaus kantelijan väitteeseen teknisen ongelman kielteisistä vaikutuksista hänen koesuoritukseensa

2.1 Kantelija osallistui suomenkielisille sihteereille suunnattuun avoimeen kilpailuun NEUVOSTO/C/413. Kantelija läpäisi kilpailun ensimmäisen vaiheen. Hänet kutsuttiin 29. heinäkuuta 2002 kolmeosaiseen tietokonekokeeseen. Osa C c) käsitti vieraskielisen tekstin käsittelyä tietyn aikarajan puitteissa. Kantelijan mukaan tämän osan alussa hän joutui automaattista rivinvaihtoa koskevan teknisen ongelman eteen. Ongelma toistui, ja kantelija joutui poistamaan käsitellyn tekstin ja aloittamaan alusta. Tekninen ongelma vaikutti hänen keskittymiseensä ja käsitellyn tekstin pituuteen. Kantelijan saavuttama pistemäärä oli 11/20, kun hyväksymisen raja oli 12/20.

2.2 Neuvoston mukaan salissa oli 21. syyskuuta 2002 läsnä viisi valvojaa. Ennen kokeiden alkua valintalautakunta kertoi osallistujille suoritettavista kokeista ja muistutti useista tärkeistä seikoista, myös siitä, että valintalautakunnalle on ilmoitettava kokeen aikana kohdattavista ongelmista kättä nostamalla. Neuvoston huomauttaa kantelijan vahvistavan, että hän ei kutsunut paikalle valvojaa eikä ilmoittanut valintalautakunnan jäsenille väitetystä teknisestä ongelmasta ennen kuin lähetti kirjeen 4. marraskuuta 2002, ja pyysi kirjallisen kokeensa osan C c) uudelleenarviointia. Neuvosto katsoo, että kantelijan oma käyttäytyminen riisti valintalautakunnalta mahdollisuuden väitetyn vian havaitsemiseen ja korjaamiseen.

2.3 Oikeusasiamies katsoo, että neuvosto toteutti tarvittavat toimet avun tarjoamiseksi osallistujille, jos kokeen aikana ilmenee ongelmia. Osallistujat saivat myös asianmukaiset tiedot kokeen aikana mahdollisesti ilmenevien ongelmien ilmoittamisesta valvojille. Oikeusasiamies ymmärtää, että koska valintalautakunnalla ei ollut tietoa mahdollisesta teknisestä viasta kokeen C c) aikana tai sen päätyttyä, asiaa ei ollut teknisesti mahdollista tutkia myöhemmässä vaiheessa.

2.4 Kantelija väittää myös, että asia olisi ratkaistava hänen edukseen, jos tekninen tutkinta ei ole mahdollinen. Neuvoston mukaan valintalautakunta ei voinut yksinkertaisesti otaksua, että väitetty vika on olemassa rikkomatta valintalautakunnan toiminnassa sovellettavia periaatteita ja erityisesti yhtäläisen kohtelun perusperiaatetta. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan valintalautakunta arvioi osallistujien ammatillista tietämystä, kykyjä ja motivaatiota ainoastaan ja yksinomaan osallistujien suoritusten perusteella kilpailun vaatimusten mukaisesti(3).

2.5 Oikeusasiamies katsoo, että neuvoston kanta osallistujien yhtäläisen kohtelun tarpeesta vaikuttaa perustellulta. Koska ei ole olemassa konkreettista näyttöä, joka oikeuttaisi kohtelemaan kantelijaa eri tavalla muihin osallistujiin nähden, oikeusasiamies katsoo, ettei ole olemassa perusteita, joiden nojalla neuvosto voi hyväksyä kantelijan vaatimuksen.

2.6 Edellä esitetyn perusteella kantelun tämän näkökohdan osalta ei ole ilmennyt hallinnollista epäkohtaa.

3 Kantelijan koetulosten uudelleenarviointi

3.1 Kantelijan mukaan kyse on epäoikeudenmukaisuudesta, kohtuuttomuudesta ja hyvän hallintotavan periaatteiden noudattamatta jättämisestä tulosten uudelleenarviointia koskevan pyynnön käsittelyssä. Kantelija vaatii, että hänen kokeensa avoimessa kilpailussa NEUVOSTO/C/413 olisi arvioitava uudelleen sellaisten henkilöiden toimesta, jotka eivät olleet vastuussa kokeiden ensimmäisestä arvioinnista.

3.2 Lausunnossaan neuvosto toteaa puolestaan, että uudelleenarviointia koskeva kantelijan pyyntö käsiteltiin henkilöstösääntöjen ja hyvän hallintotavan periaatteiden mukaisesti. Neuvosto väittää lisäksi, että valintalautakunnan noudattama käytäntö, jonka mukaan se itse suorittaa kokeen uudelleenarvioinnin, on henkilöstösääntöjen liitteeseen III sisältyvän 3 artiklan sekä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukainen.

3.3 Oikeusasiamies toteaa, että neuvosto näyttää ymmärtäneen kantelijan vaatimuksen siten, että kokeen uudelleenarvioinnin suorittajat eivät saisi olla valintalautakunnan jäseniä. Kantelija selventää huomautuksissaan vaativansa, että uudelleenarvioinnin suorittaisivat sellaiset valintalautakunnan jäsenet, jotka eivät korjanneet koetta ensimmäisellä kerralla.

Oikeusasiamies pitää neuvoston näkemystä kantelijan alkuperäisestä vaatimuksesta sekä neuvoston siihen antamaa vastausta kohtuullisina, eikä vastaus ole ristiriidassa kantelijan huomautuksissaan tekemän selvennyksen kanssa. Oikeusasiamies muistuttaa, että kantelija nosti huomautuksissaan esille myös uuden asian vaatimalla oikeutta tutustua korjattuihin koevastauksiinsa ja valintalautakunnan soveltamiin arviointikriteereihin. Oikeusasiamies ilmoitti kantelijalle, että pyyntö olisi osoitettava suoraan neuvostolle, jotta noudatettaisiin vaatimusta aiempien hallinnollisten yhteydenottojen tekemisestä. Oikeusasiamies huomauttaa, että jos kantelija haluaa lisätietoja tavasta, jolla valintalautakunta järjesti hänen kokeensa uudelleenarvioinnin, kantelijalla on mahdollisuus pyytää kyseisiä tietoja tässä yhteydessä. Oikeusasiamies ei siten pidä perusteltuna jatkaa kantelun tämän näkökohdan tutkimusta.

3.4 Perustelujen puuttumista koskevan kantelijan väitteen suhteen oikeusasiamies toteaa, että valintalautakunta ilmoitti kantelijalle pistemäärän jäämisestä ennalleen. Euroopan yhteisön tuomioistuinten vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan eri kokeissa saavutettujen pisteiden ilmoittaminen on riittävä tapa kertoa valintalautakunnan tekemien päätösten perusteista(4). Neuvosto on lisäksi vastannut yksityiskohtaisesti kantelijan väitteisiin, jotka koskivat tämän kokemaa teknistä ongelmaa. Oikeusasiamies katsoo siten, että neuvosto on kertonut riittävällä tavalla niistä perusteista, joiden mukaan kantelijan pyyntö uudelleenarvioinnista ei johtanut hänen koetulostensa muuttamiseen.

3.5 Edellä esitetyn perusteella kantelun tämän näkökohdan osalta ei ole ilmennyt hallinnollista epäkohtaa.

4 Vaatimus yhden ylimääräisen pisteen myöntämisestä ja suulliseen kokeeseen osallistumisesta

4.1 Kantelija vaatii, että hänelle olisi myönnettävä yksi ylimääräinen piste, jolloin hän voisi osallistua avoimen kilpailun NEUVOSTO/C/413 suulliseen kokeeseen.

4.2 Neuvosto vastaa, että kantelijan koe C c) arvioitiin uudelleen ja että siinä vahvistettiin tämän alun perin saavuttama pistemäärä. Ylimääräisiä pisteitä ei myönnetty. Hänen hylkäyksensä on siten lopullinen. Lisäksi kilpailuilmoituksen VI kohdan mukaan osallistuja hylätään, jos pakollisissa kirjallisissa kokeissa (A ja C) hänen pistemääränsä on vähemmän kuin 60 prosenttia. Koska kantelija hylättiin kokeen C c) tulosten perusteella, hänen koettaan C a) ei ole korjattu. Samasta kilpailuilmoituksen kohdasta johtuen ylimääräisen pisteen myöntäminen kokeessa C c) ei suoraan oikeuttaisi osallistumaan suulliseen kokeeseen, vaan ainoastaan kokeen C a) korjaamiseen. Suulliseen kokeeseen osallistumiseksi kantelijan olisi läpäistävä myös koe C a). Muussa tapauksessa toiminta olisi kilpailuilmoituksen vastaista.

4.3 Oikeusasiamies katsoo, että käsiteltävänä olevan päätöksen 2 ja 3 kohdan johtopäätösten perusteella neuvoston kanta vaikuttaa kohtuulliselta ja että kantelijan vaatimusta ei voida siten pitää perusteltuna.

5 Johtopäätös

Kantelun johdosta suoritetun oikeusasiamiehen tutkimuksen perusteella Euroopan unionin neuvoston toiminnassa ei ilmennyt hallinnollista epäkohtaa. Oikeusasiamies lopettaa siksi asian käsittelyn.

Tästä päätöksestä ilmoitetaan myös Euroopan unionin neuvoston pääsihteerille.

Kunnioittavasti,

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 14 päivänä heinäkuuta 2000. Rui Teixeira Neves vastaan Euroopan yhteisöjen tuomioistuin, asia T-146/99, Kok. 2000, II-731, I-A-167, 41–42 kohta: "dans son évaluation des connaissances professionnelles des candidats ainsi que leurs aptitudes et motivations, [le jury] doit se fonder, de façon exclusive et autonome, sur les seules prestation des candidats, conformément aux prescriptions de l'avis de concours".

(2) Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 27 päivänä maaliskuuta 2003. Natalia Martínez Páramo ym. vastaan Euroopan yhteisöjen komissio, asia T-33/00, ei vielä julkaistu, 66, 77–78 kohta.

(3) Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 14 päivänä heinäkuuta 2000. Rui Teixeira Neves vastaan Euroopan yhteisöjen tuomioistuin, asia T-146/99, Kok. 2000, II-731, I-A-167, 41–42 kohta: "dans son évaluation des connaissances professionnelles des candidats ainsi que leurs aptitudes et motivations, [le jury] doit se fonder, de façon exclusive et autonome, sur les seules prestations des candidats, conformément aux prescription de l'avis de concours".

(4) Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 4 päivänä heinäkuuta 1996. Euroopan parlamentti vastaan Angelo Innamorati, asia C-254/95 P, Kok. 1996, s. I-03423, 31 kohta.