You have a complaint against an EU institution or body?

Available languages: 
  • Suomi

Euroopan oikeusasiamiehen päätös kanteluun 2147/2002/(TS)BB Euroopan komissiota vastaan


Strasbourgissa, 8. joulukuuta 2003

Arvoisa X,

Euroopan oikeusasiamies vastaanotti 19. marraskuuta 2002 päivätyn kantelunne 11. joulukuuta 2002. Kantelu koskee Euroopan komission laiminlyöntiä vastata 27. syyskuuta 2001 päivättyyn kirjeeseenne.

Euroopan oikeusasiamiehen sihteeristö otti 6. tammikuuta 2003 puhelimitse yhteyttä komission yksikköön ja tiedusteli, oliko Teille laadittu vastaus ja voitaisiinko vastauksesta lähettää jäljennös oikeusasiamiehelle. Komission yksikkö toimitti oikeusasiamiehelle 22. tammikuuta 2003 jäljennöksen suomeksi käännetystä, 17. tammikuuta 2003 päivätystä kirjeestä. Euroopan oikeusasiamies katsoi, ettei kirjeessä selvitetty asianmukaisesti komission vastauksen viivästymisen syitä, joten hän käynnisti tutkimuksen.

Kantelu välitettiin Euroopan komission puheenjohtajalle 28. tammikuuta 2003. Komissio lähetti 8. huhtikuuta 2003 lausuntonsa, jonka toimitin Teille, ja kehotin Teitä samalla esittämään huomautuksia. En ole saanut Teiltä asiaa koskevia huomautuksia.

Tämän kirjeen tarkoituksena on tiedottaa Teille tutkimusten tuloksista.


KANTELU

Kantelija lähetti 27. syyskuuta 2001 Euroopan komissiolle kirjeen, jossa hän valitti tiettyjen maalien ja liuotinten käytön riittämättömästä ohjeistuksesta Suomessa. Kantelija oli herkistynyt liuotinhöyrylle toimiessaan kymmenen vuotta maalauksenopettajana. Herkistyminen oli johtanut ammattitaudin puhkeamiseen, ja kantelija oli joutunut eroamaan toimestaan vuonna 1999. Komissiolle osoittamassaan kirjeessä kantelija väitti, että antaessaan maalituotteiden turvallisuuteen liittyviä tietoja valmistaja luotti direktiiviin 91/155/EY perustuvaan tietolähteeseen.

Kantelija sai komissiolta 3. lokakuuta 2001 päivätyn vastaanottoilmoituksen. Kantelija huomautti, että vastaanottoilmoituksessa mainittiin, että hänen kirjeensä oli toimitettu komission terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston käsiteltäväksi.

Euroopan oikeusasiamiehelle tekemässään kantelussa kantelija väittää, ettei hän ole saanut komissiolta vieläkään vastausta kanteluunsa.

TUTKIMUS

Euroopan komission lausunto

Yhteenvetona Euroopan komissio totesi vastauksessaan seuraavaa:

Komissio pyysi anteeksi tiettyjen maalien ja liuotinten riittämättömiä käyttöohjeita koskevaan kantelijan tiedusteluun annetun vastauksen kohtuutonta viivästymistä. Komissio selvitti, että viivästys johtui käännöstarpeesta ja sisäisistä selvityksistä, joita oli tehtävä sen selvittämiseksi, mikä yksikkö oli toimivaltainen antamaan vastauksen. Komissio huomautti lisäksi, että loppujen lopuksi useat yksiköt osallistuivat vastauksen laatimiseen, jotta vastaus olisi kokonaisvaltainen.

Komissio totesi alkuperäisestä, 27. syyskuuta 2001 päivättyyn kirjeeseen antamastaan vastauksesta, että Euroopan oikeusasiamiehen 6. tammikuuta 2003 esitettyyn epäviralliseen tiedusteluun viitaten voidaan vahvistaa, että kantelijalle lähetettiin laaja englanninkielinen vastaus 17. tammikuuta 2003. Heti tämän jälkeen kantelijalle lähetettiin vastauksen suomenkielinen käännös.

Komissio totesi aiheena olevasta vastaamattomasta kirjeestä, että kantelussa tuotiin esiin ammattitauteja ja käyttöturvallisuustiedotteita työpaikoilla koskevat asiakohdat. Ammattitautien tunnistaminen ja korvausasiat kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan, joten lisätietoja tulee pyytää asiasta vastaavilta Suomen viranomaisilta. Direktiivi 91/155/ETY(1) koskee vaarallisten aineiden ja valmisteiden käyttöturvallisuustiedotteita ja asettaa vastuun turvallisuustiedotteiden laatimisesta henkilölle, joka on vastuussa vaarallisen aineen tai vaarallisen valmisteen markkinoille saattamisesta. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kyseiset henkilöt noudattavat direktiivissä asetettuja, turvallisuustiedotteiden sisältöä koskevia vaatimuksia.

Kantelijan huomautukset

Kantelija ei lähettänyt huomautuksia.

PÄÄTÖS

1 Väite, jonka mukaan kantelijan 27. syyskuuta 2001 päivättyyn kirjeeseen ei vastattu

1.1 Kantelija lähetti Euroopan komissiolle 27. syyskuuta 2001 kirjeen, jossa hän valitti tiettyjen maalien ja liuotinten käytön riittämättömästä ohjeistuksesta Suomessa. Kantelija sai komissiolta 3. lokakuuta 2001 päivätyn vastaanottoilmoituksen. Kantelija väittää, ettei hän ole saanut komissiolta vieläkään vastausta kanteluunsa.

1.2 Kantelua koskevassa lausunnossaan komissio pyysi anteeksi, että vastaus tiettyjen maalien ja liuotinten riittämättömiä käyttöohjeita koskevaan kantelijan tiedusteluun oli viivästynyt kohtuuttomasti. Komissio selvitti, että viivästys johtui käännöstarpeesta ja sisäisistä selvityksistä, joita oli tehtävä sen selvittämiseksi, mikä yksikkö oli toimivaltainen antamaan vastauksen. Komissio huomautti lisäksi, että loppujen lopuksi useat yksiköt osallistuivat vastauksen laatimiseen, jotta se olisi kokonaisvaltainen.

1.3 Oikeusasiamies katsoo, että komission hyvän hallintotavan säännöstön(2) mukaisesti komissiolle osoitettuun kirjeeseen on vastattava viidentoista työpäivän kuluessa siitä, kun asiasta vastaava komission yksikkö on saanut kirjeen. Jos vastausta ei voida lähettää edellä mainitussa määräajassa, vastuuhenkilön on lähetettävä väliaikainen vastaus, jossa ilmoitetaan, mihin päivämäärään mennessä kysyjä voi odottaa saavansa vastauksen vaadittavan lisätyön takia ottaen lisäksi huomioon asian kiireellisyys ja monimutkaisuus.

1.4 Oikeusasiamies toteaa komission tunnustaneen, että vastaus kantelijan kirjeeseen viivästyi liikaa. Komissio on pyytänyt tapahtunutta anteeksi ja antanut selityksen. Lisäksi oikeusasiamies toteaa, että oikeusasiamiehelle tehdyn kantelun jälkeen komissio lähetti kantelijalle yksityiskohtaisen vastauksen kahden viikon kuluessa. Oikeusasiamies katsoo näin ollen, että komissio on toteuttanut asianmukaisen korvaavan toimenpiteen kantelun viivästynyttä vastausta koskevan asiakohdan sopimiseksi, eikä tutkimusten jatkaminen tässä tapauksessa ole perusteltua.

2 Päätelmät

Edellä esitetyn perusteella oikeusasiamies katsoo, ettei ole aiheellista jatkaa kantelua koskevaa tutkimusta. Oikeusasiamies lopettaa näin ollen asian käsittelyn.

Tästä päätöksestä tiedotetaan myös Euroopan komission puheenjohtajalle.

Kunnioittavasti,

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Komission direktiivi 91/155/ETY, annettu 5 päivänä maaliskuuta 1991, yksityiskohtaisten järjestelyjen määrittelemisestä ja vahvistamisesta vaarallisia valmisteita koskevaa erityistietojärjestelmää varten direktiivin 88/379/ETY 10 artiklan täytäntöönpanemiseksi (EYVL L 076, 22.3.1991, s. 35–41; suomenkielinen erityispainos Alue 15 Nide 10 s. 59; ruotsinkielinen erityispainos Alue 15 Nide 10 s. 59).

(2) EYVL L 308, 8.12.2000, s. 32.