You have a complaint against an EU institution or body?

Available languages: 
  • Suomi

Euroopan oikeusasiamiehen päätös kanteluun 1661/2002/BB Euroopan komissiota vastaan


Strasbourgissa, 10 heinäkuu 2003

Arvoisa N.,

Kantelitte 12. syyskuuta 2002 Euroopan oikeusasiamiehelle Coordination Dynamic Therapy Centerin puolesta ja väititte, että Euroopan komissio oli jättänyt vastaamatta 12. maaliskuuta 2002 lähettämäänne kanteluun.

Oikeusasiamiehen sihteeristö otti puhelimitse yhteyttä komission yksikköön selvittääkseen, onko vastaus mahdollista lähettää välittömästi. Marraskuun 19. päivänä 2002 komission yksikkö lähetti kopion 18. marraskuuta 2002 päivätystä vastaanottoilmoituksesta.

Välitin kantelunne 19. marraskuuta 2002 Euroopan komission puheenjohtajalle. Komissio lähetti 27. tammikuuta 2003 lausuntonsa, jonka toimitin teille, ja kehotin teitä samalla esittämään halutessanne huomautuksia. Sain huomautuksenne komission lausunnosta 27. maaliskuuta 2003.

Tämän kirjeen tarkoituksena on ilmoittaa Teille suoritetun tutkimuksen tuloksista.

KANTELU

Kantelijan mukaan hän lähetti komissiolle 12. maaliskuuta 2002 kantelun, joka koski palveluiden vapaata liikkuvuutta Suomessa. Komissio lähetti 15. maaliskuuta 2002 vastaanottoilmoituksen. Kantelija lähetti lisätodisteita komissiolle 4. huhtikuuta, 2. toukokuuta, 21. toukokuuta ja 23. toukokuuta 2002, mutta komissio ei ole ollut häneen yhteydessä.

Kantelija väittää, että komissio ei ole vastannut hänen 12. maaliskuuta 2002 lähettämäänsä kanteluun. Hän väittää, että vastaamatta jättäminen johtuu siitä, että hän kirjoitti kantelunsa suomeksi. Näin ollen komission toiminnassa on esiintynyt kieleen kohdistuvaa syrjintää. Kantelijan mukaan tämä on vastoin Euroopan unionin antamaa sitoumusta kunnioittaa vapautta, kansanvaltaisuutta, ihmisoikeuksia ja perusvapauksia sekä oikeusvaltion periaatetta (Euroopan unionin perustamissopimuksen artikla 6).

TUTKIMUS

Koska kantelu koski vastaamatta jättämistä, oikeusasiamiehen sihteeristö otti puhelimitse yhteyttä komission yksikköön selvittääkseen, onko vastaus mahdollista lähettää välittömästi. Komission yksikkö lupasi perehtyä asiaan ja lähetti 19. marraskuuta 2002 kopion 18. marraskuuta 2002 päivätystä vastaanottokirjeestä. Koska vastaanottokirjettä ei voida pitää vastauksena, oikeusasiamies päätti aloittaa tutkimuksen kyseiseen kanteluun.

Komission lausunto

Yhteenvetona komission lausunnossa todettiin seuraavaa:

Euroopan komissio vastaanotti 12. maaliskuuta 2002 kantelijan kirjeen koskien Suomen viranomaisten päätöstä olla hyväksymättä tietyn fysioterapeuttisen hoitomenetelmän käyttöä vammaisten kuntouttamiseen.

Vaikka komission yksikkö lähetti kantelijalle ilmoituksen kirjeen vastaanottamisesta 15. maaliskuuta 2002, kirje rekisteröitiin kanteluna vasta 18. marraskuuta 2002, jolloin kantelua koskeva vastaanottoilmoitus lähetettiin. Komissio pahoittelee tätä viivytystä.

Kantelun tueksi kantelija on useaan otteeseen toimittanut paljon aineistoa. Aineisto sisältää kantelulomakkeen ja liitteinä lähetetyt asiakirjat (yhteensä noin sata sivua), videokasetin ja kirjan. Aineiston suuresta määrästä johtuen komissio ei ole voinut vielä antaa asiasta vastausta. Perusteellinen analyysi on kuitenkin valmisteilla.

Kantelulomake ei sisältänyt kaikkia yksityiskohtia, jotka olisivat olleet välttämättömiä asian perusteellisen tutkimisen kannalta. Lisäksi kantelijan kantelunsa tueksi toimittamat tiedot oli käännettävä. Kun otetaan huomioon komission käännöspalvelun kuormitus ja aineiston suuri sivumäärä, komission yksiköt tarvitsivat jonkin verran lisäaikaa kantelun käsittelyyn ja seikkaperäisen vastauksen laatimiseen mahdollisimman pian.

Kantelijan huomautukset

Yhteenvetona kantelija esitti huomautuksissaan seuraavaa:

Komissio myöntää lausunnossaan virheiden olemassaolon. Kantelija teki kaksi ehdotusta kanteluiden käsittelyn helpottamiseksi. Ensinnäkin, kunkin komission yksikön tulisi palkata vähintään yksi henkilö, joka pystyisi valmistelemaan suomenkielisen tiivistelmän kirjeenvaihdosta. Toisaalta, käännöstyötä voitaisiin teettää jäsenvaltioissa.

Kantelijan mukaan hänen kantelunsa sisältö on ymmärretty hieman väärin komissiossa. Suomen viranomaiset ovat sallineet terapiamenetelmän käytön muissa yrityksissä. Menetelmän käyttökielto vaikuttaa koskevan ainoastaan yrityksiä, joissa eräs lääkäri on osapuolena.

Kantelijan mielestä komissio ei ole antanut selvitystä kantelun rekisteröinnin hitaudesta.

PÄÄTÖS

1 Väitetty vastaamatta jättäminen

1.1 Kantelija väittää, että Euroopan komissio ei ole vastannut hänen 12. maaliskuuta 2002 lähettämään kanteluun. Kantelu koski palveluiden vapaata liikkuvuutta Suomessa. Kantelijan mukaan komissio lähetti vastaanottoilmoituksen 15. maaliskuuta 2002. Kantelija lähetti komissiolle lisätodistusaineistoa 4. huhtikuuta, 2. toukokuuta, 21. toukokuuta ja 23. toukokuuta 2003, mutta hän ei ole saanut vastausta komissiolta.

1.2 Komission mukaan se vastaanotti kantelijan kirjeen 13. maaliskuuta 2002 ja lähetti vastaanottoilmoituksen 15. maaliskuuta 2002. Kirje rekisteröitiin kanteluksi vasta 18. marraskuuta 2002. Komissio pahoittelee viivytystä. Kantelun tueksi kantelija toimitti useaan otteeseen paljon aineistoa. Aineisto sisälsi kantelulomakkeen ja liitteinä lähetetyt asiakirjat, videokasetin ja kirjan. Seikkaperäistä analyysia valmistellaan parhaillaan. Kantelulomake ei sisältänyt kaikkia yksityiskohtia ja liiteaineisto oli käännettävä. Kun otetaan huomioon komission käännöspalvelun kuormitus ja aineiston suuri sivumäärä, komission yksiköt tarvitsevat jonkin verran lisäaikaa kantelun käsittelyyn ja seikkaperäisen vastauksen laatimiseen.

1.3 Oikeusasiamies huomauttaa, että Euroopan unionin perusoikeuskirjan artiklassa 41 säädetään, että jokaisella on oikeus siihen, että unionin toimielimet ja laitokset käsittelevät hänen asiansa kohtuullisessa ajassa. Käsiteltävänä olevassa tapauksessa, komissio on pahoitellut kantelun rekisteröinnissä tapahtunutta viivettä ja selvittänyt mistä viive johtui. Komissio on Euroopan parlamentille ja Euroopan oikeusasiamiehelle antamassaan tiedonannossa luvannut käsitellä kantelut normaalisti vuoden sisällä.(1) Oikeusasiamies katsoo näin ollen, että komission sitoumus valmistella seikkaperäinen vastaus kantelijalle on osoitus siitä, että se aikoo noudattaa tiedonannossa vahvistettua menettelyä.

1.4 Yllä esitetyn johdosta oikeusasiamies ei pidä tutkimuksen jatkamista tämän kantelun osalta perusteltuna.

2 Johtopäätös

Kappaleessa 1.3 esitettyjen perusteluiden nojalla oikeusasiamies katsoo, että tutkimuksen jatkaminen tämän tapauksen osalta ei ole aiheellista. Oikeusasiamies lopettaa siksi asian käsittelyn.

Oikeusasiamies toimittaa komissiolle tiedoksi kantelijan huomautukset, jotka sisältävät ehdotuksia menettelyn parantamiseksi.

Tästä päätöksestä ilmoitetaan myös Euroopan komission puheenjohtajalle.

Kunnioittavasti,

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja Euroopan oikeusasiamiehelle kantelijan asemasta yhteisön oikeuden rikkomista koskevissa asioissa (KOM(2002) 141 lopullinen), EYVL C 244 , 10.10.2002 s. 0005 - 0008.