You have a complaint against an EU institution or body?

Available languages: 
  • Suomi

Euroopan oikeusasiamiehen päätös kanteluun 1063/2000/BB Euroopan komissiota vastaan


Strasbourgissa, 2. heinäkuuta 2001

Kantelitte 29. elokuuta 2000 Euroopan oikeusasiamiehelle yrityksen Oy L. Ltd. puolesta ikärajasta avoimessa kilpailussa EUR/B/164/00(1).

Välitin kantelunne 4. lokakuuta 2000 Euroopan komission puheenjohtajalle. Komissio antoi lausuntonsa 4. joulukuuta 2000. Välitin sen Teille, ja kehotin Teitä esittämään huomautuksia, jotka lähetitte 29. joulukuuta 2000.

Kirjoitan Teille nyt ilmoittaakseni suoritettujen tutkimusten tuloksista.


KANTELU

Avoimesta kilpailusta EUR/B/164/00 ilmoitettiin 16. kesäkuuta 2000 virallisessa lehdessä C 167 A, ja siinä pyrittiin ottamaan palvelukseen apulaishallintoavustajia varainhoidon/kirjanpidon ja tilintarkastuksen alalla. Kilpailu oli avoin kilpailijoille, jotka hakemusten viimeisenä jättöpäivänä täyttivät kaikki ehdot, mukaan luettuna seuraava: "hakijan on oltava syntynyt 15.9.1954 jälkeen" (III. EDELLYTYKSET KILPAILUUN OSALLISTUMISELLE; B. Erityiset edellytykset; 1. Ikäraja). Hakemusten viimeinen jättöpäivä oli 15. syyskuuta 2000.

Kantelija lähetti 6. heinäkuuta 2000 palvelukseenottopolitiikasta vastaavalle yksikölle kirjeen, jossa hän valitti yllä mainitun kilpailun ikärajasta ja viittasi Suomen perustuslakiin. Komissio ilmoitti 31. heinäkuuta 2000 antamassaan vastauksessa, että Suomen perustuslakia ei sovelleta yhteisön lainsäädäntöön, ja selitti edelleen, että ikärajoja oli jo nostettu 35 vuodesta 45 vuoteen väliaikaisena toimenpiteenä ennen niistä luopumista. Kantelija oli osallistunut edellä mainittuun kilpailuun 6. heinäkuuta 2000 allekirjoitetulla hakemuksella, jonka palvelukseenottoyksikkö kirjasi vastaanotetuksi 9. heinäkuuta 2000.

Kantelija lähetti 28. elokuuta päivätyllä kirjeellä hakemukseensa lisäyksen, joka koski ikärajojen käyttöä kilpailuilmoituksessa ja jossa viitattiin kantelijan 6. heinäkuuta 2000 lähettämään kirjeeseen. Hän pyysi, että lisäys ja sen liitteet liitettäisiin hänen alkuperäiseen hakemukseensa. Komissio ilmoitti 21. syyskuuta 2000 päivätyllä kirjeellä vastaanottaneensa kirjeen, liittäneensä lisäyksen hakemukseen ja toimittaneensa hakemuksen valintalautakunnalle.

TUTKIMUS

Komission lausunto

Avoimesta kilpailusta EUR/B/164/00 ilmoitettiin 16. kesäkuuta 2000 virallisessa lehdessä C 167 A, ja siinä pyrittiin ottamaan palvelukseen apulaishallintoavustajia varainhoidon/kirjanpidon ja tilintarkastuksen alalla. Kilpailu oli avoin kilpailijoille, jotka hakemusten viimeisenä jättöpäivänä täyttivät kaikki ehdot, mukaan luettuna seuraava: "hakijan on oltava syntynyt 15.9.1954 jälkeen" (III. EDELLYTYKSET KILPAILUUN OSALLISTUMISELLE; B. Erityiset edellytykset; 1. Ikäraja). Hakemusten viimeinen jättöpäivä oli 15. syyskuuta 2000.

Kantelija lähetti 6. heinäkuuta 2000 palvelukseenottopolitiikasta vastaavalle yksikölle kirjeen, jossa hän valitti yllä mainitun kilpailun ikärajasta ja viittasi Suomen perustuslakiin. Komissio ilmoitti 31. heinäkuuta 2000 antamassaan vastauksessa, että Suomen perustuslakia ei sovelleta yhteisön lainsäädäntöön, ja selitti edelleen, että ikärajoja oli jo nostettu 35 vuodesta 45 vuoteen väliaikaisena toimenpiteenä ennen niistä luopumista. Kantelija oli osallistunut edellä mainittuun kilpailuun 6. heinäkuuta 2000 allekirjoitetulla hakemuksella, jonka palvelukseenottoyksikkö kirjasi vastaanotetuksi 9. heinäkuuta 2000.

Kantelija lähetti 28. elokuuta päivätyllä kirjeellä hakemukseensa lisäyksen, joka koski ikärajojen käyttöä kilpailuilmoituksessa ja jossa viitattiin kantelijan 6. heinäkuuta 2000 lähettämään kirjeeseen. Hän pyysi, että lisäys ja sen liitteet liitettäisiin hänen alkuperäiseen hakemukseensa. Komissio ilmoitti 21. syyskuuta 2000 päivätyllä kirjeellä vastaanottaneensa kirjeen, liittäneensä lisäyksen hakemukseen ja toimittaneensa hakemuksen valintalautakunnalle.

Komissio lähetti 6. marraskuuta 2000 kaikille hakijoille hakemuksen vastaanottoilmoitukset. Tämä ei kuitenkaan merkitse hyväksymistä kilpailuun. Valintalautakunta oli lausuntopyynnön ajankohtana tarkastelemassa hakemuksia kilpailuilmoituksen IV.1 kannalta. Siinä todetaan: "valintalautakunta tutkii hakemukset ja laatii luettelon hakijoista, jotka täyttävät kohdassa II.B.1 (ikäraja) vahvistetun edellytyksen ja jotka näin ollen saavat osallistua esivalintakokeisiin". Kohdassa II.B.1 todetaan: "hakijan on oltava syntynyt 15.9.1954 jälkeen".

Kilpailuihin ei sovelleta Suomen perustuslakia tai muita kansallisia lakeja, vaan niitä koskevat yhteisön määräykset. Tämä sisältää henkilöstösäännöt, jotka siksi ovat yleisesti sovellettavia ja kokonaisuudessaan velvoittavia, ja niitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa (Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 249 artikla).

Kilpailuilmoituksessa asetettu ikärajoja koskeva erityinen edellytys perustuu henkilöstösääntöjen liitteen III 1 artiklan g kohtaan, jossa määrätään: "kilpailuilmoituksessa on täsmennettävä: [- -] mahdollinen ikäraja sekä sitä koskeva poikkeus, jota sovelletaan vähintään vuoden palveluksessa olleisiin toimihenkilöihin".

Komissio totesi, että hakijoille ilmoitettaisiin marraskuun 2000 loppuun mennessä henkilökohtaisesti päätöksestä, jonka valintalautakunta tekisi heidän hakemustensa suhteen.

Kantelijan huomautukset

Kantelija pitäytyi kantelussaan.

PÄÄTÖS

1 Avoimen kilpailun EUR/B/164/00 ikäraja

1.1 Kantelija väitti, että ikärajan käyttö avoimessa kilpailussa EUR/B/164/00 on ristiriidassa Suomen perustuslain, Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksen ja Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien julistuksen kanssa. Kantelija vaati, että avoimen kilpailun EUR/B/164/00 ikäraja olisi poistettava.

1.2 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 195 artiklassa Euroopan oikeusasiamiehelle annetaan valtuudet tutkia omasta aloitteestaan yhteisön toimielinten ja laitosten toiminnassa mahdollisesti ilmeneviä hallinnollisia epäkohtia. Tämän määräyksen nojalla Euroopan oikeusasiamies käynnisti 30. huhtikuuta 2001 perusoikeuskirjan pohjalta tutkimuksen, jossa selvitettiin rajoittavatko yhteisön toimielinten ja laitosten palvelukseenoton ikärajat kansalaisten oikeutta tehdä työtä.

1.3 Perusoikeuskirjan 15 artiklan 1 kohdassa tunnustetaan oikeus tehdä työtä:

Jokaisella on oikeus tehdä työtä ja harjoittaa vapaasti valitsemaansa tai hyväksymäänsä ammattia.

Valmistelukunta viittasi tämän määräyksen perusteluissa muun muassa Euroopan sosiaaliseen peruskirjaan, joka allekirjoitettiin 18. lokakuuta 1961 ja jonka kaikki jäsenvaltiot ovat ratifioineet.

Ensimmäinen Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa tunnustettu oikeus tai periaate on, että:

Jokaisella tulee olla mahdollisuus ansaita elantonsa itse vapaasti valitsemassaan ammatissa.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on todennut, että oikeus harjoittaa ammattia on osa lain yleisistä periaatteista, joiden noudattamista se valvoo. Tämän oikeuden harjoittamista voidaan rajoittaa ainoastaan silloin, kun se on perusteltua yhteisön yleisten tavoitteiden vuoksi sillä edellytyksellä, että oikeuden sisältö jää koskemattomaksi(2).

1.4 Perusoikeuskirjan 21 artiklan 1 kohdassa kielletään:

kaikenlainen syrjintä, joka perustuu sukupuoleen, rotuun, ihonväriin tai etniseen taikka yhteiskunnalliseen alkuperään, geneettisiin ominaisuuksiin, kieleen, uskontoon tai vakaumukseen, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen tai muuhun sellaiseen seikkaan (korostus lisätty).

Valmistelukunta viittasi tämän määräyksen perusteluissa muun muassa Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksen 14 artiklaan. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan erilainen kohtelu on syrjivää, jos sillä ei ole mitään objektiivista ja kohtuullista perustelua: toisin sanoen jos sillä ei pyritä legitiimiin tavoitteeseen tai jos käytetyt keinot ja tavoitellut pyrkimykset eivät ole kohtuullisessa suhteessa toisiinsa.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen mukaan syrjintäkieltoa rikotaan epäyhtäläisen kohtelun tapauksissa, kun syrjintä ei ole objektiivisesti perusteltua(3).

1.5 Euroopan oikeusasiamies katsoo, että jos yhteisön toimielinten ja laitosten palvelukseenoton ikärajoilla ei ole objektiivista perustetta, ne rajoittavat syrjivällä tavalla Nizzan perusoikeuskirjassa taattua kansalaisten oikeutta tehdä työtä.

1.6 Oikeusasiamies on pyytänyt kaikkia yhteisön toimielimiä ja laitoksia ilmoittamaan hänelle, käyttävätkö ne ikärajoja palvelukseenotossaan. Jos vastaus on myöntävä, oikeusasiamies pyytää saada tietoja käytetyistä ikärajoista sekä siitä, mitä toimielimet ja laitokset pitävät objektiivisena perusteluna ja oikeusperustana. Euroopan oikeusasiamies odottaa yhteisön toimielinten ja laitosten vastauksia 31. heinäkuuta 2001 mennessä. Tämän omasta aloitteesta suoritettavan tutkimuksen tulokset tulevat aikanaan saataville Euroopan oikeusasiamiehen verkkosivuille: http://www.ombudsman.europa.eu.

1.7 Oikeusasiamies panee merkille, että komissio on 28. helmikuuta 2001 esittämässään kilpailuja ja palvelukseenottoa koskevassa kuulemisasiakirjassa(4) sitoutunut luopumaan ikärajojen käytöstä valintamenettelyissään 1. heinäkuuta 2001 alkaen. Tämä sitoumus koskee kuitenkin kilpailuja, joista ilmoitetaan 1. heinäkuuta 2001 jälkeen, ja avoimesta kilpailusta EUR/B/164/00 ilmoitettiin 16. kesäkuuta 2000.

1.8 Koska Euroopan oikeusasiamies on käynnistänyt oma-aloitteisen tutkimuksen perusoikeuskirjan pohjalta, muiden kantelussa mainittujen säädösten tutkiminen ei ole aiheellista.

1.9 Edellä esitettyjen tulosten johdosta Euroopan oikeusasiamies ei pidä tutkimusten jatkamista tämän kantelun osalta perusteltuna.

2 Johtopäätös

Koska Euroopan oikeusasiamies on käynnistänyt oma-aloitteisen tutkimuksen perusoikeuskirjan pohjalta, tutkimusten jatkaminen tämän tapauksen osalta ei ole aiheellista. Oikeusasiamies lopettaa siksi asian käsittelyn.

Tästä päätöksestä ilmoitetaan myös Euroopan komission puheenjohtajalle.

Kunnioittavasti

 

Jacob SÖDERMAN


(1) EYVL C 167 A, 16.6.2000.

(2) Asia 4/73 Nold vastaan komissio Kok. 1974, 491; asia 234/85, Staatsanwaltschaft Freiburg vastaan Franz Keller, Kok. 1986, 2897.

(3) Yhdistetyt tapaukset 198 - 202/81, Fernando Micheli ym. vastaan komissio, Kok. 1982, 4145 - 4160

(4) Kilpailuja ja palvelukseenottoa koskeva kuulemisasiakirja, varapuheenjohtaja Kinnockin tiedonanto komissiolle, SEC(2001)/294/6, 26. helmikuuta 2001, ks. sivu 5.