You have a complaint against an EU institution or body?

Available languages: 
  • Suomi

Euroopan oikeusasiamiehen päätös kanteluun 223/2000/BB Euroopan komissiota vastaan


Sisällys


Strasbourgissa, 19. lokakuuta 2000

Arvoisa K.,
Kantelitte 8. helmikuuta 2000 Euroopan oikeusasiamiehelle Euroopan komission tavasta perustella päätös, joka koski valitustanne N° 97/4410.
Toimitin kantelunne Euroopan komission puheenjohtajalle 28. maaliskuuta 2000. Komissio lähetti kanteluanne koskevan lausunnon 4. heinäkuuta 2000, jonka toimitin Teille huomautuksianne varten, jotka lähetitte 15. syyskuuta 2000.
Toimitin kantelunne Euroopan komission puheenjohtajalle 28. maaliskuuta 2000. Komissio lähetti kanteluanne koskevan lausunnon 4. heinäkuuta 2000, jonka toimitin Teille huomautuksianne varten, jotka lähetitte 15. syyskuuta 2000.
Kirjoitan Teille nyt kertoakseni suoritetun tutkimuksen tuloksista.

KANTELU


Kantelijan mukaan Euroopan komissio on perustellut kielteisen päätöksensä valituksessa N° 97/4410 sillä, etteivät puunsuojauskemikaalit sisälly päätöksen 94/904/EY mukaiseen luetteloon vaarallisista jätteistä. Kantelija väittää, että komissio on joko tehnyt hallinnollisen virheen tai käännösvirheen, koska kantelija on valituksessaan puhunut puusuojauskemikaalien sijasta vain raskasmetalleista, kuten arseenista (Ar), kuparista (Cu) ja kromista (Cr), sekä kyllästysaineista ja muista myrkyistä.

TUTKIMUS


Komission lausunto
Komissio totesi lausunnossaan, että valituksen tekijän mukaan Suomen viranomaiset olivat toimineet virheellisesti. Valitus koski puun kyllästyslaitoksen aiheuttamaa saastumista Raisiossa.
Komissio on tutkinut valituksen ja ilmoittanut yksityiskohtaisessa kirjeenvaihdossaan kannastaan valituksen tekijälle ja antanut hänelle mahdollisuuden esittää huomautuksensa komission kannasta ennen käsittelyn lopettamista.
Komission käsityksen mukaan kantelijan oikeusasiamiehelle tekemä kantelu ei koske alkuperäisen valituksen käsittelyä, vaan pikemminkin komission antamien vastausten sisältöä. Itse asiassa oikeusasiamiehelle tehty kantelu koskee ainoastaan komission 28. päivänä syyskuuta 1998 antaman vastauksen 2 kohdassa olevia kahta virkettä:
"Kantelunne mukaan kunnalliselle kaatopaikalle vietiin puunsuojauskemikaalien vuoksi saastunutta maa-ainesta. Tämä ei kuitenkaan ole yhteisösäännösten mukaista vaarallista jätettä, koska se ei sisälly päätöksen 94/904/EY mukaiseen luetteloon vaarallisista jätteistä".

Kantelija väitti, että komissio oli tehnyt hallinnollisen virheen (tai käännösvirheen), koska hän oli valituksessaan puhunut puunsuojauskemikaalien sijasta ainoastaan raskasmetalleista, kuten arseenista (Ar), kuparista (Cu) ja kromista (Cr) sekä puunkyllästysaineista ja muista myrkyistä.
Komissio voi ainoastaan todeta, että edellä lainatussa kohdassa esitetty oikeudellinen arviointi on selkeä ja asianmukainen. Saastunut maa-aines ei sisälly komission päätöksen 94/904/EY mukaiseen luetteloon vaarallisista jätteistä. Ilmaisua puunsuojauskemikaalien vuoksi saastunutta maa-ainesta käytetään vastauksessa siten, että sillä tarkoitetaan puunkyllästysaineita; ilmaisu kattaa kantelijan mainitsemat aineet (arseenin, kuparin ja kromin).
Kantelija on liittänyt oikeusasiamiehelle tekemäänsä kanteluun myös uusia testituloksia. Komissio tutkii luonnollisestikin nämä testitulokset todetakseen, muuttavatko ne sen aikaisempia päätelmiä. Kantelijalle vastataan tutkimuksen tulosten perusteella ja asian käsittely aloitetaan tarvittaessa uudelleen.
Kantelijan huomautukset
Huomautuksissaan kantelija pitäytyi kantelussaan. Kantelija väitti, että sekä valituksen käsittely että komission vastauksen sisältö olivat virheellisiä. Kantelijan mielestä komission olisi pitänyt käyttää termiä "puunkyllästysaineet". Kantelija pyysi, että Euroopan oikeusasiamies suorittaa vertailevan tutkimuksen sille 6. kesäkuuta 2000 toimitetuista testituloksista ja Suomen vaarallisia jätteitä koskevista raja-arvoista sekä testituloksista ja Euroopan yhteisön vaarallisia jätteitä koskevasta lainsäädännöstä.
Lisäksi kantelija pyysi, että oikeusasiamies tutkii väitteet hallinnollisista epäkohdista Turun kyllästyslaitos Oy:n toiminnassa. Lopuksi kantelija pyysi kopiota Lounais-Suomen ympäristökeskuksen Euroopan komissiolle lähettämästä kirjeestä.

PÄÄTÖS


1 Alkuhuomautukset
1.1 Kantelijan tekemät väitteet Turun kyllästyslaitos Oy:n toiminnassa esiintyneistä hallinnollisista epäkohdista eivät kuulu Euroopan oikeusasiamiehen toimivaltaan Euroopan oikeusasiamiehen ohjesäännön 2 artiklan 1 kohdan nojalla. Kantelijalla on kuitenkin mahdollisuus esittää väitteensä Suomen ympäristöministeriölle osoitteessa: Ympäristöministeriö, Kasarminkatu 25, PL 380, 00131 Helsinki, puh: (09) 19911, faksi: (09) 1991 9545.
1.2 Kantelijan tulisi pyytää kopiota Lounais-Suomen ympäristökeskuksen Euroopan komissiolle lähettämästä kirjeestä suoraan ympäristökeskukselta.
2 Väitetty hallinnollinen virhe tai käännösvirhe
2.1 Kantelijan mukaan Euroopan komissio on perustellut kielteisen päätöksensä valituksessa N° 97/4410 sillä, etteivät puunsuojauskemikaalit sisälly päätöksen 94/904/EY mukaiseen luetteloon vaarallisista jätteistä. Kantelija väittää, että Euroopan komissio on joko tehnyt hallinnollisen virheen tai käännösvirheen perustelussaan, koska kantelijan mukaan hän on valituksessaan N° 97/4410 puhunut puunsuojauskemikaalien sijasta vain raskasmetalleista, kuten arseenista (Ar), kuparista (Cu) ja kromista (Cr), sekä kyllästysaineista ja muista myrkyistä.
2.2 Euroopan oikeusasiamies arvostaa sitä, että komissio on ilmoittanut tutkivansa kantelijan sille lähettämät uudet testitulokset todetakseen, muuttavatko ne komission aikaisempia päätelmiä. Komissio on luvannut vastata kantelijalle tutkimuksen tulosten perusteella ja ottaa asian tarvittaessa uudelleen käsittelyyn. Tämän vuoksi käsiteltävänä olevassa tapauksessa ei ilmene tarvetta Euroopan oikeusasiamiehen suorittamille vertaileville tutkimuksille.
2.3 Oikeusasiamies kiinnittää huomiota siihen, että komissio on todennut, että saastunut maa-aines ei sisälly komission päätöksen 94/904/EY mukaiseen luetteloon vaarallisista jätteistä. Ilmaisua puunsuojakemikaalien vuoksi saastunutta maa-ainesta käytetään komission vastauksessa siten, että sillä tarkoitetaan puunkyllästysaineita; ilmaisu kattaa kantelijan mainitsemat aineet (arseenin, kuparin ja kromin).
2.4 Oikeusasiamiehen saamien tietojen perusteella ei ole ilmennyt seikkoja, jotka osoittaisivat, että komissio olisi tehnyt ilmeisen virheen kielteisen valituspäätöksensä N° 97/4410 perusteluissa. On kuitenkin muistettava, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on korkein auktoriteetti yhteisön oikeuden soveltamisessa ja tulkinnassa.
3 Johtopäätös
Kantelun johdosta suoritetun oikeusasiamiehen tutkimuksen perusteella Euroopan komission toiminnassa ei ole ilmennyt hallinnollista epäkohtaa. Oikeusasiamies lopettaa siksi asian käsittelyn.
Tästä päätöksestä ilmoitetaan myös Euroopan komission puheenjohtajalle.
Kunnioittavasti,
Jacob SÖDERMAN