You have a complaint against an EU institution or body?

Available languages: 
  • Suomi

Euroopan oikeusasiamiehen päätös kanteluun 1146/99/BB Euroopan parlamenttia vastaan


Sisällys


Strasbourgissa, 26. huhtikuuta 2000

Arvoisa I.,
Kantelitte 7. syyskuuta 1999 Euroopan oikeusasiamiehelle Euroopan parlamentin entiselle jäsenelle toimikauden päättyessä maksettavan siirtymäkauden korvauksen ja henkivakuutuksen maksamisen viivästymisestä.
Välitin kantelunne 6. lokakuuta 1999 Euroopan parlamentin puhemiehelle. Parlamentti lähetti lausuntonsa 20. joulukuuta 1999. Välitin sen Teille ja pyysin Teitä esittämään halutessanne asiaa koskevat huomautuksenne. Sain huomautuksenne parlamentin lausunnosta 21. tammikuuta 2000.
Kirjoitan Teille nyt kertoakseni suoritetun tutkimuksen tuloksista.

KANTELU


Kantelija katsoi, että toimenpäättymiskorvauksen maksaminen oli viivästynyt. Hän vaati, että korvaus olisi pitänyt maksaa heti, kun hänen toimikautensa Euroopan parlamentin jäsenenä päättyi 20. heinäkuuta 1999.
Kantelijan avustaja oli ottanut yhteyden asiasta vastaavaan parlamentin hallintoyksikköön. Avustajalle kerrottiin, että hallintoyksikkö maksaisi korvauksen vasta lokakuun 1999 lopussa. Kantelijan mielestä korvaus olisi pitänyt maksaa välittömästi toimikauden päätyttyä.
Henkivakuutuksen osalta kantelija totesi, että eroavilla jäsenillä on mahdollisuus ostaa takaisin parlamentin ottama vakuutus. Hänen mukaansa jäsenillä on oikeus saada koko korvaus välittömästi.

TUTKIMUS


Parlamentin lausunto
Parlamentti esitti lausunnossaan seuraavaa:
(i) Kantelija oli valinnut toimenpäättymiskorvauksen maksamisen kertasuorituksena. Jäsenten kuluja ja korvauksia koskevien sääntöjen liitteessä V olevan 3 artiklan mukaan kantelija oli oikeutettu saamaan kolme kertaa sen parlamentin jäsenen peruspalkan suuruisen summan, johon hän oli oikeutettu toimikautensa päättyessä. Tämä summa maksettiin hänelle lokakuun 1999 lopussa.
Tämä summa voidaan maksaa vasta sen ajanjakson lopussa, jolta entiselle parlamentin jäsenelle kertyy toimenpäättymiskorvausta, koska sääntöjen 2 artiklan mukaisesti siitä vähennetään tulot, jotka jäsen on saanut kyseisessä artiklassa mainitusta toiminnasta.
ii) Henkivakuutuksen osalta parlamentin jäsen oli valinnut takaisinostovaihtoehdon. Korvauksen maksaminen oli viivästynyt jonkin verran siksi, että vakuutusyhtiö oli lähettänyt valintalomakkeen jäsenen allekirjoitettavaksi, koska kuitin oli allekirjoittanut vain parlamentti.
Asiasta vastaavan hallintoyksikön vahvistettua että kantelija oli todella valinnut takaisinostovaihtoehdon, korvaus voitiin vakuutusasiamiehen mukaan maksaa hänelle 3 - 4 viikon kuluessa siitä, kun parlamentti oli antanut lausuntonsa oikeusasiamiehelle.
Parlamentti huomautti, että koska parlamentin jäsenten lukumäärä on suuri ja koska monilla jäsenillä on 2 - 3 sopimusta maksatettavana, vakuutusyhtiöiden tavanomainen maksuaika vaalikauden lopussa maksettavien henkivakuutusten yhteydessä on 2 - 3 kuukautta.

Kantelijan huomautukset
Kantelija pitäytyi valituksessaan. Hänen mukaansa parlamentin jäsenille toimitettujen tietojen sanamuodot ovat epätäsmällisiä tai niiden käännös ei vastaa alkuperäistekstiä. Henkivakuutuksen osalta esitetty selitys ei hänen mukaansa voi olla pitävä nykytekniikan tarjoamat mahdollisuudet huomioon ottaen. Kantelija totesi, että toimenpäättymiskorvaus oli hänen tilillään 25. lokakuuta 1999 ja vakuutuskorvaus 7. joulukuuta 1999.

PÄÄTÖS


1 Toimenpäättymiskorvauksen maksamisen viivästyminen
1.1 Kantelija katsoi toimenpäättymiskorvauksen maksamisen viivästyneen. Hän vaati, että korvaus olisi pitänyt maksaa heti hänen toimikautensa päättyessä 20. heinäkuuta 1999. Toimenpäättymiskorvaus maksettiin hänelle 25. lokakuuta 1999.
1.2 Oikeusasiamies toteaa, että jäsenten kuluja ja korvauksia koskevien sääntöjen mukaan kantelija oli oikeutettu saamaan kolme kertaa parlamentin jäsenen peruspalkan suuruisen summan ajalta 31. heinäkuuta - 31. lokakuuta 1999. Sääntöjen liitteessä V olevan 3 artiklan mukaan summa on maksettava sen ajanjakson lopussa, jolta sitä maksetaan. Kantelijan tapauksessa tämä ajanjakso päättyi lokakuun lopussa. Parlamentti maksoi korvauksen 25. lokakuuta 1999.
1.3 Oikeusasiamies toteaa myös, että jäsenille annetut suomenkieliset tiedot olivat sääntöjen suomenkielisen käännöksen mukaisia ja että tämä käännös vastaa alkuperäistekstiä.
1.4 Yllä olevien tutkimustulosten perusteella oikeusasiamies katsoo, että parlamentti on soveltanut oikein jäsenten kuluja ja korvauksia koskevia sääntöjä. Oikeusasiamiehen mielestä tapauksessa ei näin ollen ole tässä suhteessa ilmennyt hallinnollista epäkohtaa.
2 Henkivakuutuksen takaisinostoa koskevan maksun viivästyminen
2.1 Kantelija vaati, että hänen henkivakuutussopimuksestaan maksettava korvaus olisi pitänyt maksaa hänelle kokonaisuudessaan heti hänen toimikautensa päätyttyä 20. heinäkuuta 1999.
2.2 Parlamentti totesi lausunnossaan, että vakuutuskorvauksen maksamisessa ilmennyt viive johtui siitä, että vakuutusyhtiö oli palauttanut valintalomakkeen jäsenen allekirjoitettavaksi, koska kuitin oli allekirjoittanut vain parlamentti. Asiasta vastaavan hallintoyksikön vahvistettua että kantelija oli todella valinnut takaisinostovaihtoehdon, korvaus voitiin vakuutusasiamiehen mukaan maksaa kantelijalle 3 - 4 viikon kuluessa siitä, kun parlamentti oli antanut lausunnon oikeusasiamiehelle.
2.3 Parlamentti huomautti myös, että koska jäsenten lukumäärä on suuri ja koska monilla jäsenillä on 2 - 3 sopimusta maksatettavana, vakuutusyhtiöiden tavanomainen maksuaika vaalikauden lopussa maksettavien henkivakuutusten yhteydessä on 2 - 3 kuukautta.
2.4 Hyvän hallinnon periaatteiden mukaan maksut on suoritettava kohtuullisen ajan kuluessa ja viivästymisen syistä on, asianomaisen tätä pyytäessä, annettava selkeä ja ymmärrettävä selvitys.
2.5 Oikeusasiamies toteaa, että kantelijan toimikausi parlamentissa päättyi heinäkuussa 1999. Parlamentti maksoi vakuutuskorvauksen 7. joulukuuta 1999. Korvauksen maksaminen viivästyi näin ollen yli neljä kuukautta. Parlamentti on kuitenkin selvittänyt, että viivästys johtui osittain siitä, että vakuutusyhtiö oli palauttanut valintalomakkeen jäsenelle allekirjoitusta varten ja osittain siitä, että vakuutusyhtiöllä on monia sopimuksia maksettavanaan. Oikeusasiamiehen tutkimus ei tältä osin osoittanut hallinnollista epäkohtaa.
3 Johtopäätös
Oikeusasiamiehen tämän kantelun johdosta suorittaman tutkimuksen perusteella parlamentin toiminnassa ei ole ilmennyt hallinnollista epäkohtaa ja oikeusasiamies päättää näin ollen tämän asian käsittelyn.

LISÄHUOMAUTUKSET


Henkivakuutusmaksujen osalta oikeusasiamies huomauttaa, että Euroopan parlamentti on tehnyt sopimuksen henkivakuutuksista vakuutusyhtiön kanssa. Oikeusasiamies ei näe mitään estettä sille, etteikö parlamentti voisi sopimuksessa vahvistaa määräaikaa tämänkaltaisten suoritusten maksamiselle. Tarpeettomien viivästysten välttämiseksi sopimuksessa voitaisiin myös täsmentää, että vakuutusyhtiön olisi maksettava korkoa, mikäli se ei maksa suoritusta sovittuun määräaikaan mennessä.
Tämä päätös lähetetään tiedoksi myös Euroopan parlamentin puhemiehelle.
Kunnioittavasti,
Jacob SÖDERMAN