You have a complaint against an EU institution or body?

Available languages: 
  • Suomi

Euroopan oikeusasiamiehen päätös kanteluun 88/99/BB Euroopan parlamenttia vastaan


Sisällys


Strasbourgissa, 27. maaliskuuta 2000

Kantelitte 27. tammikuuta 1999 Euroopan oikeusasiamiehelle Euroopan parlamentista ja tavasta, jolla se käsitteli uudelleenkäsittelypyyntöänne koskien hakemuksenne hylkäämispäätöstä avoimessa kilpailussa EUR/A/127.
Välitin kantelun Euroopan parlamentin puhemiehelle 19. maaliskuuta 1999. Parlamentti lähetti lausuntonsa 7. kesäkuuta 1999. Välitin sen Teille ja pyysin esittämään halutessanne huomautuksia. Sain huomautuksenne parlamentin lausunnosta 18. elokuuta 1999. Kirjoitan Teille nyt kertoakseni suoritettujen tutkimusten tuloksista.
Kirjoitan Teille nyt kertoakseni suoritetun tutkimuksen tuloksista.

KANTELU


Kantelija lähetti 3. kesäkuuta 1998 hakemuksen avoimeen kilpailuun EUR/A/127. Valintalautakunta lähetti 1. lokakuuta 1998 kirjeen, jossa selvitettiin, että kantelijan ammattikokemus ei täyttänyt kilpailuilmoituksessa asetettuja vaatimuksia ja että hän ei siten voinut osallistua kilpailuun.
Kantelija totesi, että hakija, joka katsoo, että hänen hakemuksensa käsittelyssä on tapahtunut virhe, voi pyytää hakemuksensa uudelleenkäsittelyä. Kilpailuilmoituksen kohdassa V määrätään tällaisesta uudelleenkäsittelystä. Kilpailuilmoituksen kohdassa V todetaan, että valintalautakunta käsittelee hakemuksen uudelleen ja ilmoittaa hakijalle päätöksestään mahdollisimman pian. Kantelija oli lähettänyt uudelleenkäsittelyä koskevan pyyntönsä 23. lokakuuta 1998, mutta hän ei ollut saanut valintalautakunnalta mitään vastausta.
Kantelija lähetti 11. tammikuuta 1999 telefaksin virkamies Junkerille, joka oli allekirjoittanut kantelijalle 1. lokakuuta 1998 lähetetyn kirjeen. Samalla viikolla kantelija lähetti sähköpostiviestin, jossa hän pyysi tietoja hakemuksensa uudelleenkäsittelystä. Hän yritti myös tavoittaa Junkerin puhelimitse siinä onnistumatta. Toistuvista pyynnöistä huolimatta Junker ei vastannut kantelijan soittopyyntöihin.
Kantelija väitti, että aiheettomien viivytysten ja laiminlyöntien seurauksena hän oli menettänyt mahdollisuuden osallistua edellä tarkoitettuun, kantelijan uran kannalta tärkeään kilpailuun. Hän pyysi hakemuksensa mahdollisimman pikaista uudelleenkäsittelyä.

TUTKIMUS


Parlamentin lausunto
Lausunnossaan parlamentti esitti seuraavat seikat:
Valintalautakunta ilmoitti kantelijalle 1. lokakuuta 1998 päivätyllä kirjeellä, että hänen ei sallittu osallistua kilpailuun, koska hänellä ei ollut vaadittua työkokemusta kilpailuilmoituksessa esitetyllä tavalla.
Kantelija valitti tästä päätöksestä 23. lokakuuta päivätyllä kirjeellä. Valintalautakunta tutki Brysselissä marraskuun lopussa pitämässään kokouksessa lukuisia pyyntöjä, jotka koskivat kyseisen kilpailun hakemusten uudelleen käsittelyä, mukaan luettuna kantelijan kirje. Kantelijan tapauksessa valintalautakunta päätti pitäytyä alkuperäisessä päätöksessään samasta syystä.
Kirje, jossa vahvistettiin päätös siitä, että kantelijan ei sallittu osallistua, lähetettiin 26. tammikuuta 1999. Päätöksen perusteluissa viitattiin kilpailuilmoituksen tekstiin, jossa määrättiin tarkoin vaatimukset, joita kilpailuun osallistuville asetettiin.
Vahvistuskirjeen lähettämisajankohdan osalta on huomattava, että tapauksissa, joissa valintalautakunta - hakemuksen uudelleen käsittelyä koskevan pyynnön johdosta - päätti hyväksyä hakijan kilpailuun, kyseisille henkilöille ilmoitettiin asiasta mahdollisimman pian ja heidät kutsuttiin osallistumaan 27. ja 28. tammikuuta 1998 järjestettyihin kirjallisiin kokeisiin.
Koska kyseessä olivat joulun ja vuodenvaihteen lomia välittömästi edeltävät ja seuraavat työpäivät, etusijalle asetettiin vaikeat tehtävät, jotka liittyivät koetekstien kääntämiseen, tarkastamiseen ja kopioimiseen yhdelletoista viralliselle kielelle.
Tämän johdosta kirjeet, joissa vahvistettiin se, että hakija ei voinut osallistua kokeeseen, voitiin lähettää vasta juuri ennen kirjallisten kokeiden aloittamista, eli 26. tammikuuta 1999.
Parlamentti pahoitteli, että kirjeitä, joissa vahvistettiin se, että hakija ei voinut osallistua kokeeseen, ei voitu lähettää aikaisemmin. Tulevaisuudessa parlamentin yksiköt tekevät nollakasvuun tähtäävän henkilöstösuunnittelun asettamien rajoitusten puitteissa kaikkensa varmistaakseen, että tämän tyyppiset kirjeet lähetetään mahdollisimman pian valintalautakunnan kyseisen päätöksen jälkeen.
Kantelijan huomautukset
Kantelija pitäytyi kantelussaan. Hän huomautti, että hän ei ollut koskaan saanut 26. tammikuuta 1999 päivättyä kirjettä.
Kantelijan mukaan hakijoille annettavien ilmoitusten viipymistä ei voitu pitää k ohtuullisena, kun otettiin huomioon, että parlamentti oli käsitellyt pyynnöt jo marraskuussa 1998. Kantelija katsoi, että valintalautakuntien olisi tulevaisuudessa harkittava, tulisiko kirjeet kirjata tai tulisiko muuten sopivalla tavalla varmistaa parlamentin lähettämien kirjeiden perillemeno.

LISÄTUTKIMUKSET


Oikeusasiamies lähetti kantelijalle 21. lokakuuta 1999 kopion parlamentin 26. tammikuuta 1999 lähettämästä kirjeestä ja pyysi kantelijalta lisähuomautuksia. Kantelija ei kuitenkaan ole esittänyt lisähuomautuksia.

PÄÄTÖS


1 Väite, jonka mukaan kantelijan kirjeisiin ja puhelinsoittoihin ei vastattu
1.1 Kantelija väitti, että vaikka hän tammikuussa 1999 esitti kirjeitse ja puhelimitse lukuisia pyyntöjä, hän ei saanut valintalautakunnalta vastausta hakemuksensa uudelleenkäsittelyä koskevaan pyyntöön.
1.2 Parlamentti oli 26. tammikuuta 1999 lähettänyt kirjeen, jossa kantelijalle oli ilmoitettu valintalautakunnan päätöksestä.
1.3 Oikeusasiamiehen tutkimukset eivät siten tältä osin ole osoittaneet hallinnollista epäkohtaa.
2 Väite, jonka mukaan kantelijan hakemuksen uudelleenkäsittelypyynnön käsittelyssä on ilmennyt viivytyksiä ja laiminlyöntejä
2.1 Kantelija väitti, että hänen hakemuksensa uudelleenkäsittelypyynnön käsittelyssä on ilmennyt viivytyksiä ja laiminlyöntejä. Hän pyysi käsittelemään hakemuksensa uudelleen 23. lokakuuta 1998, mutta ei saanut lautakunnalta mitään vastausta.
2.2 Lausunnossaan Euroopan parlamentti totesi, että valintalautakunta tutki Brysselissä marraskuun lopussa pitämässään kokouksessa lukuisia pyyntöjä, jotka koskivat kyseisen kilpailun hakemusten uudelleen käsittelyä, mukaan luettuna kantelijan kirje. Kantelijan tapauksessa valintalautakunta päätti pitäytyä alkuperäisessä päätöksessään samasta syystä. Parlamentin mukaan joulun ja vuodenvaihteen lomia välittömästi edeltävien ja seuraavien työpäivien aikana etusijalle asetettiin vaikeat tehtävät, jotka liittyivät koetekstien kääntämiseen, tarkastamiseen ja kopioimiseen yhdelletoista viralliselle kielelle. Tämän johdosta kirjeet, joissa vahvistettiin se, että hakija ei voinut osallistua kokeeseen, voitiin lähettää vasta juuri ennen kirjallisten kokeiden aloittamista, eli 26. tammikuuta 1999.
2.3 Parlamentti pahoitteli, että kirjeitä, joissa vahvistettiin se, että hakija ei voinut osallistua kokeeseen, ei voitu lähettää aikaisemmin. Tulevaisuudessa parlamentin yksiköt lupasivat tehdä kaikkensa varmistaakseen, että tämän tyyppiset kirjeet lähetetään mahdollisimman pian valintalautakunnan kyseisen päätöksen jälkeen.
2.4 Oikeusasiamies toteaa, että kilpailuilmoituksen kohdan V mukaan valintalautakunta käsittelee hakemuksen uudelleen ja ilmoittaa hakijalle päätöksestään mahdollisimman pian. Hyvän hallintotavan periaatteet edellyttävät, että parlamentin yksiköt varmistavat, että uudelleenkäsittelypyynnöstä tehdään päätös kohtuullisen ajan kuluessa viivyttelemättä. Oikeusasiamies toteaa, että kesti yli kolme kuukautta ennen kuin parlamentti lähetti päätöksen kantelijan uudelleenkäsittelypyyntöön. Siten se, että parlamentti ei ilmoittanut kantelijalle päätöksestä kohtuullisen ajan kuluessa, muodostaa hallinnollisen epäkohdan.
3 Johtopäätös
Kantelun johdosta suoritettujen Euroopan oikeusasiamiehen tutkimusten johdosta on annettava seuraava kriittinen huomautus:
Oikeusasiamies toteaa, että kilpailuilmoituksen kohdan V mukaan valintalautakunta käsittelee hakemuksen uudelleen ja ilmoittaa hakijalle päätöksestään mahdollisimman pian. Hyvän hallintotavan periaatteet edellyttävät, että parlamentin yksiköt varmistavat, että uudelleenkäsittelypyynnöstä tehdään päätös kohtuullisen ajan kuluessa viivyttelemättä. Oikeusasiamies toteaa, että kesti yli kolme kuukautta ennen kuin parlamentti lähetti päätöksen kantelijan uudelleenkäsittelypyyntöön. Siten se, että parlamentti ei ilmoittanut kantelijalle päätöksestä kohtuullisen ajan kuluessa, muodostaa hallinnollisen epäkohdan.

Koska tapauksen tämä näkökohta koskee menneisyyden tapahtumiin liittyneitä menettelyjä, sovintoratkaisuun pyrkiminen ei ole aiheellista. Oikeusasiamies lopettaa siksi asian käsittelyn.
Tästä päätöksestä ilmoitetaan myös Euroopan parlamentin puhemiehelle.
Kunnioittavasti,
Jacob SÖDERMAN