You have a complaint against an EU institution or body?

Available languages: 
  • Suomi

Euroopan oikeusasiamiehen päätös kanteluun 461/98/XD/BB Euroopan komissiota vastaan


Sisällys


Strasbourgissa, 9. kesäkuuta 1999

Arvoisa L. ja P.,
Esititte 27. huhtikuuta 1998 Euroopan oikeusasiamiehelle Suomen Paralympiayhdistyksen puolesta kantelun, joka koski yhdistyksenne hakemusta yhteisön tuen saamiseksi vuoden 1996 Atlantan paralympialaisten johdosta.
Välitin kantelunne Euroopan komission puheenjohtajalle 22. kesäkuuta 1998. Komissio lähetti lausuntonsa asiasta 1. lokakuuta 1998 ja välitin sen Teille pyytäen huomautuksia niin halutessanne. Ette ole tehneet huomautuksia komission lausuntoon.
Kirjoitan Teille nyt kertoakseni suoritetun tutkimuksen tuloksista.

KANTELU


Euroopan komissio tukee vammaisurheilua PO V:n ja PO X:n hallinnoiman liikuntaohjelman kautta. Rahallisen tuen myöntäminen Atlantan paralympialaisiin osallistumista varten on ollut yksi tämän ohjelman osista. Kansainvälisen paralympiakomitean (IPC) sihteeristö vastaa käytännön järjestelyistä.
Kantelijat väittävät, että Suomen Paralympiayhdistys ei saanut lainkaan tukea vuoden 1996 Atlantan paralympialaisiin osallistumisesta aiheutuneisiin kustannuksiin, koska IPC toimi virheellisesti. Koska paralympialaisiin osallistumista varten myönnettävä rahallinen tuki on kanavoitu Euroopan komission kautta, kantelijoiden näkemyksen mukaan Euroopan komissio on vastuussa IPC:n virheelliseksi väitetystä toiminnasta.
Suomen Paralympiayhdistyksen laskelmien mukaan Suomen joukkueen avustusmäärä olisi ollut noin 130 000 Ranskan frangia. Kantelijoiden näkemyksen mukaan Euroopan komissio ja IPC ovat yhdessä korvausvelvollisia.

TUTKIMUS


Komission lausunto
Yhteenvetona komission lausunnossa esitettiin seuraavaa:
- IPC lähetti 17. toukokuuta 1995 kullekin EU:n viidentoista jäsenvaltion kisakomitealle kirjeen, joka sisälsi hakulomakkeen vuoden 1996 paralympialaisia varten. Suomi oli uusista jäsenvaltioista ainoa joka väitti, ettei ollut saanut IPC:n lähettämiä tietoja, vaikka IPC:n käyttämä osoite oli sama, jonka Suomen Paralympiayhdistys ilmoitti myöhemmässä kirjeenvaihdossaan.
- Suomen Paralympiayhdistys laati 28. elokuuta 1995 Euroopan vammaisurheilutyöryhmälle (ECSPD) EU:n vammaisurheiluohjelman mukaisen normaalin erillisen projektihakemuksen Atlantan kisoihin osallistumisesta aiheutuvien kustannusten korvaamista varten.
- 21. marraskuuta 1995 pidetyssä vuosikokouksessa komissio ilmoitti Suomen edustajille, ettei Suomen hakemusta voitu ottaa käsiteltäväksi, koska Atlantan paralympialaisia käsiteltiin erillisenä projektina eikä tavanomaista hakumenettelyä sovellettu. Hakemukset oli siksi jätettävä kansallisella tasolla IPC:n käsiteltäväksi.
- Komissio ei tiennyt, miksi Suomen Paralympiayhdistys ei komission yksiköiden kehotuksista huolimatta ottanut yhteyttä IPC:hen marraskuun 1995 ja kesäkuun 1996 välisenä aikana.
- IPC toimitti lopulliset hakemusasiakirjat komissiolle 11. kesäkuuta 1996 ja haki rahallista avustusta. Suomi ei kuulunut avustusta hakeneiden jäsenvaltioiden joukkoon, koska se ei ollut jättänyt hakemusta.
- Komissio pahoitteli, ettei Suomen hakemusta voitu ottaa huomioon, koska vaadittuja menettelyjä ei ollut noudatettu.
- Kantelijat tiesivät jo 21. marraskuuta 1995, ettei heidän hakemustaan voitaisi ottaa huomioon osana toimia, joita komissio rahoittaa Euroopan vammaisurheilutyöryhmän välityksellä, ja että heidän olisi pitänyt ottaa yhteyttä IPC:hen ja vastata 17. toukokuuta 1995 päivättyyn kirjeeseen, jotta Suomen joukkueen kulut olisi voitu ottaa huomioon.

Kantelijan huomautukset
Kantelijat eivät esittäneet huomautuksia komission lausuntoon.

PÄÄTÖS


1 Väitetyt virheet Atlantan paralympialaisia varten tarkoitetun rahallisen tuen järjestelyissä
1.1 Mitä tulee Kansainvälisen paralympiakomitean virheelliseksi väitettyyn toimintaan, oikeusasiamies katsoo, ettei Suomen Paralympiayhdistys ole näyttänyt toteen väitteitään, joiden mukaan heidän hakemuksensa jäi rekisteröimättä ajallaan IPC:n toiminnassa tapahtuneiden virheiden vuoksi.
1.2 Oikeusasiamies ei edellä esitetyn valossa ole löytänyt perusteita, joiden nojalla hän voisi tässä tapauksessa pitää komissiota vastuullisena IPC:n toiminnassa väitetyiksi tapahtuneista virheistä. Tässä tapauksessa ei siis ole kyse komission vastuuseen kuuluvasta asiasta.
2 Korvausvaatimus
Koska Euroopan komission toiminnassa ei oikeusasiamiehen tutkimuksen perusteella ole ilmennyt hallinnollista epäkohtaa, Suomen Paralympiayhdistykselle maksettavaksi vaadituille korvauksille ei ole perusteita.
3 Johtopäätös
Kantelun johdosta suoritetun tutkimuksen perusteella Euroopan oikeusasiamies katsoi, että Euroopan komission toiminnassa ei ollut ilmennyt hallinnollista epäkohtaa. Oikeusasiamies lopetti siksi asian käsittelyn.
Tieto tästä päätöksestä välitetään myös komission puheenjohtajalle.
Kunnioittavasti,
Jacob SÖDERMAN