You have a complaint against an EU institution or body?

Otsus juhtumi 3453/2005/GG kohta - Tegevusetus tööaja direktiivi puudutava kaebuse osas

2001. aastal esitas üks Saksa arst Euroopa Komisjonile kaebuse, mille kohaselt Saksamaa väidetavalt rikub tööaega käsitlevaid ELi õigusakte, eriti mis puudutab arstide valveaegu haiglates. Vastavad eeskirjad kehtestati direktiivis 93/104/EÜ, mis kehtis kuni selle asendamiseni direktiiviga 2003/88. Euroopa Kohus sedastas kahes otsuses 2000. ja 2003. aastal, et valveaega loetakse nende eeskirjade tähenduses tööajaks.

2003. aasta detsembris ombudsmanile esitatud kaebuses (kaebus 2333/2003/GG) väitis kaebuse esitaja, et komisjon ei ole tema poolt Saksamaa kohta esitatud rikkumiskaebust mõistliku aja jooksul läbi vaadanud. Ombudsman leidis juhtumi uurimise järel, et kaebuse esitaja väide on põhjendatud. Ta märkis siiski, et Saksamaa on hiljuti kehtestanud kõnealust küsimust käsitlevad uued õigusaktid, millega komisjon peab veel tutvuma, ning et komisjon on nähtavasti nõus, et Euroopa Kohtu otsused on selgitanud asjaomast õigustemaatikat. Eeldades, et komisjon ei viivita enam rikkumiskaebuse käsitlemisega, lõpetas ombudsman juhtumi uurimise.

2005. aasta novembris pöördus kaebuse esitaja taas ombudsmani poole. Oma uues kaebuses (3453/2005/GG) ta sisuliselt kordas oma eelmises kaebuses toodud väiteid, mille kohaselt komisjon ei ole tema rikkumiskaebust mõistliku aja jooksul läbi vaadanud. Ombudsman otsustas algatada uue uurimise.

Komisjon märkis oma arvamuses, et ta oli 2004. aasta septembris esitanud ühenduse seadusandjale direktiivi 2003/88 parandusettepaneku. Komisjon juhtis tähelepanu asjaolule, et ta sooviks rikkumiskaebust läbi vaadata nimetatud ettepaneku ning teiste ühenduse institutsioonidega käimasolevate arutelude taustal.

Ombudsman asus seisukohale, et direktiivi parandusettepaneku esitamine ei vabasta komisjoni kohustusest tagada kehtiva direktiivi järgimine liikmesriikide poolt. Ta lisas, et komisjoni piiramatu kaalutlusõigus asjades, mis puudutavad väidetavaid liikmesriikide poolseid ühenduse õiguse rikkumisi, ei anna komisjonile õigust lükata rikkumiskaebuste läbivaatamist määramatuks ajaks edasi põhjusel, et kohaldatav õigus võib teatud ajal tulevikus muutuda.

Seetõttu pöördus ombudsman 12. septembril 2006 komisjoni poole soovituse projektiga, soovitades komisjonil tegeleda kaebuse esitaja esitatud rikkumiskaebusega nii kiiresti ja hoolsalt kui võimalik.

Komisjon jäi oma üksikasjalikus arvamuses varasema seisukoha juurde.

Seetõttu esitas ombudsman 10. septembril 2007 parlamendile nimetatud juhtumi osas eriaruande.


Strasbourg, 14 September 2007

Dear Mr D.,

On 2 November 2005, you complained to me that the European Commission had failed to deal with your infringement complaint, which had been registered under reference 2002/4298, within an appropriate period of time.

On 10 September 2007, following an in-depth inquiry into your complaint, including a draft recommendation to the Commission, I submitted a special report to the European Parliament, in accordance with Article 3(7) of the Statute of the Ombudsman. The special report recommended that the Commission should deal with your infringement complaint as rapidly and as diligently as possible.

The Statute of the Ombudsman provides for the submission of a report to the European Parliament to be the final step in an inquiry by the Ombudsman.

I therefore close the file on the complaint.

The President of the Commission will also be informed of this decision.

Yours sincerely,

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS