You have a complaint against an EU institution or body?

Afgørelse i sag 3453/2005/GG - Undladelse af at træffe foranstaltninger i en klage om arbejdstidsdirektivet

I 2001 klagede en tysk læge til Europa-Kommissionen over Tysklands angivelige undladelse af at overholde EU's lovgivning om arbejdstid, navnlig for så vidt angår den tid, læger bruger på at være på vagt på hospitaler. De relevante regler var nedfældet i direktiv 93/104/EF, som var i kraft, indtil det blev afløst af direktiv 2003/88. EF-Domstolen stadfæstede i to domme i 2000 og 2003, at den tid, der bruges på at være på vagt på hospitaler, skal betragtes som arbejdstid i henhold til disse regler.

I en klage til Ombudsmanden i december 2003 (klage 2333/2003/GG) hævdede klageren, at Kommissionen havde undladt at gå ind i hans overtrædelsesklage over Tyskland inden for en passende frist. Efter at have gennemgået sagen fandt Ombudsmanden, at klagerens påstand var velbegrundet. Han bemærkede imidlertid, at Tyskland for nylig havde indført ny lovgivning på området, som Kommissionen fortsat manglede at undersøge, og Kommissionen syntes at acceptere, at afgørelser truffet af Domstolen havde præciseret de relevante retlige anliggender. Ud fra den antagelse, at Kommissionen nu ikke ville trække behandlingen af klagerens overtrædelsesklage yderligere i langdrag, afsluttede Ombudsmanden således sin undersøgelse.

I november 2005 henvendte klageren sig til Ombudsmanden igen. I sin nye klage (3453/2005/GG) gentog klageren i hovedsagen sin i den tidligere klage fremsatte påstand om, at Kommissionen havde undladt at gå ind i hans overtrædelsesklage inden for en passende frist. Ombudsmanden besluttede at indlede en ny undersøgelse.

I sin udtalelse bemærkede Kommissionen, at den i september 2004 havde fremsendt et forslag til fællesskabslovgiveren om en ændring af direktiv 2003/88. Kommissionen fremhævede, at den ville undersøge klagerens overtrædelsesklage i lyset af dette forslag og af sine løbende drøftelser med de øvrige fællesskabsinstitutioner.

Ombudsmanden fandt, at Kommissionen ved at fremsende et forslag til ændring af et direktiv ikke kunne se bort fra sin pligt til at sikre, at det eksisterende direktiv blev overholdt af medlemsstaterne. Han fandt ydermere, at Kommissionens uomtvistelige skønsbeføjelse med hensyn til spørgsmål om medlemsstaternes angivelige overtrædelser af fællesskabslovgivningen ikke gav den ret til at trække en afgørelse om en klage ud i det uendelige med den begrundelse, at gældende lov måske ville blive ændret på et eller andet tidspunkt i fremtiden.

Den 12. september 2006 anmodede Ombudsmanden i et udkast til henstilling derfor Kommissionen om at behandle klagerens overtrædelsesklage så hurtigt og omhyggeligt som muligt.

Kommissionen fastholdt sin holdning i sin detaljerede udtalelse.

Den 10. september 2007 forelagde Ombudsmanden derfor en særlig beretning for Parlamentet i denne sag.


Strasbourg, 14 September 2007

Dear Mr D.,

On 2 November 2005, you complained to me that the European Commission had failed to deal with your infringement complaint, which had been registered under reference 2002/4298, within an appropriate period of time.

On 10 September 2007, following an in-depth inquiry into your complaint, including a draft recommendation to the Commission, I submitted a special report to the European Parliament, in accordance with Article 3(7) of the Statute of the Ombudsman. The special report recommended that the Commission should deal with your infringement complaint as rapidly and as diligently as possible.

The Statute of the Ombudsman provides for the submission of a report to the European Parliament to be the final step in an inquiry by the Ombudsman.

I therefore close the file on the complaint.

The President of the Commission will also be informed of this decision.

Yours sincerely,

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS