You have a complaint against an EU institution or body?

Available languages: 
  • Dansk

Afgørelse af den Europæiske Ombudsmand i klage 1836/2001/PB mod Rådet for Den Europæiske Union


Strasbourg, den 30. august 2002

Den 18. december 2001 indgav De en klage til Den Europæiske Ombudsmand vedrørende en udvælgelsesprocedure tilrettelagt af Rådet.

Den 16. januar 2002 fremsendte jeg klagen til generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union. Rådet fremsatte sin udtalelse den 19. april 2002. Jeg sendte udtalelsen til Dem med opfordring til at forelægge bemærkninger. De fremsendte disse den 28. maj 2002.

Ved nærværende skrivelse informerer jeg Dem om resultaterne af den undersøgelse, der er foretaget.

KLAGEN

Klagen blev indgivet i december 2001. Den drejede sig om en ansøgning, som klageren indgav som svar på et stillingsopslag, der var offentliggjort af Rådet for Den Europæiske Union(1).

Baggrund

Den 15. og 19. januar 2001 offentliggjorde Rådet for Den Europæiske Union en meddelelse om en række ledige stillinger, det agtede at besætte i forbindelse med Den Fælles Europæiske Sikkerheds- og Forsvarspolitik (FESFP). I den meddelelse, der blev offentliggjort den 15. januar, opfordredes tjenestemænd i Rådet eller andre af Fællesskabets institutioner til at indgive ansøgning om stillingerne på baggrund af tjenestemandsvedtægtens artikel 29. I meddelelsen af 19. januar opfordredes der til indgivelse af ansøgninger med henblik på midlertidig ansættelse på kontrakt.

Den 25. januar 2001 indgav klageren sin ansøgning til stillingen "ekspeditionssekretær på området planlægning af styrkernes indsats og fastlæggelse af kapacitetsmålene". Klageren var ansat som tjenestemand i lønklasse A6 i Europa-Parlamentet og havde tidligere arbejdet som militær ekspert i bl.a. NATO's SHAPE (hovedkvarteret for NATO-styrkerne i Europa).

Den 20. marts 2001 meddelte Rådets personaledirektør klageren, at Rådets udvælgelseskomité havde besluttet ikke at sætte ham på listen over de ansøgere, den ville indkalde til samtale. Den 27. marts 2001 anmodede klageren om, at denne afgørelse blev taget op til fornyet overvejelse.

Den 6. april 2001 stadfæstede personaledirektøren afgørelsen, idet klageren ikke opfyldte visse krav i stillingsopslaget. De samlede krav var som følger:

"Vedkommende skal

- koordinere arbejdet i en gruppe af ansatte, der udfører konciperings-, undersøgelses- eller kontrolopgaver inden for planlægning af styrkernes indsats,

- vurdere udviklingen i medlemsstaternes forsvarsplaner sammen med militærstaben,

- vurdere medlemsstaternes bidrag til Den Europæiske Unions kapacitetsmål og tredjelandenes supplerende bidrag samme med militærstaben,

- forestå konsultationerne med NATO og tredjelandene vedrørende kapacitetsmålene samt forbindelsen med Udvalget af Bidragydere,

- deltage i Rådets organers arbejde på dette område.

Særlige kvalifikationer

Vedkommende skal

- have seks års erhvervserfaring, heraf mindst tre år på ovennævnte område,

- have evner for organisation og koordination,

- være i stand til at analysere alle aspekter af forsvarsplanerne (militære, tekniske og finansielle),

- have erfaring med militær planlægning i en forsvarsplanlægningstjeneste på nationalt eller multinationalt plan,

- have et godt kendskab til de væbnede styrker og til de forskellige planlægningsaspekter (finanser, menneskelige ressourcer, anskaffelse af materiel),

- have horisontalt sagkundskab for så vidt angår spørgsmål om budgetplanlægning, generelle spørgsmål om udvikling af militær teknologi og grænsefladen med anvendelsen af ikke-militære instrumenter."

De krav, som Rådet mente, at klageren ikke opfyldte, var følgende:

- have mindst tre års erhvervserfaring inden for planlægning af styrkernes indsats og udarbejdelse af kapacitetsmål,

- have et godt kendskab til de væbnede styrker og de forskellige planlægningsaspekter (finanser, menneskelige ressourcer, anskaffelse af materiel).

Den 25. april 2001 anmodede klageren om, at udvælgelseskomitéens afgørelse blev ændret. Den 22. maj 2001 stadfæstede personaledirektøren endnu en gang afgørelsen.

Den 23. maj 2001 indbragte klageren en formel klage for Rådet efter vedtægtens artikel 90, stk. 2. Klageren fremsatte to påstande:

1) Rådet havde ikke overholdt vedtægtens artikel 29, stk. 1, idet det ikke havde taget ansøgninger fra tjenestemænd i institutionen eller fra andre institutioner i betragtning, inden det behandlede eksterne ansøgninger(2). Klageren betragtede sig selv som en ansøger fra en af de andre institutioner i henhold til artikel 29, stk. 1 på grund af sin status som tjenestemand i Europa-Parlamentet. Han mente åbenbart, at Rådets behandling af ansøgninger om en stilling på kontrakt som midlertidig ansat havde haft en negativ indvirkning på hans ansøgning.

2) Rådets udvælgelseskomité havde med uret skønnet, at hans kvalifikationer var utilstrækkelige.

Rådet svarede den 19. september 2001. Rådet påpegede, at klagerens ansøgning ikke var blevet behandlet som en interinstitutionel ansøgning. Derimod var den blevet behandlet som en ansøgning om en stilling på kontrakt som midlertidig ansat, dvs. som en ansøgning, der var indgivet som svar på meddelelsen om ledig stilling af 19. januar 2001. Derfor fandt tjenestemandsvedtægtens artikel 29 ikke anvendelse i hans sag.

Rådet redegjorde dog for behandlingen af de ansøgninger, der var modtaget som svar på begge stillingsopslag. Det erklærede, at alle ansøgninger var blevet behandlet "under et" men med behørig hensyntagen til forpligtelsen til først at behandle de ansøgninger, der var indgivet af tjenestemænd i henhold til vedtægtens artikel 29. I stillingsopslaget af 19. januar 2001 hed det, "at i det omfang, disse stillinger ikke besættes på grundlag af artikel 29, stk. 1, litra a) eller c), i vedtægten for tjenestemænd og med forbehold af stillingernes opførelse på budgettet, vil de blive besat med midlertidigt ansatte".

Hvad angår indholdet af udvælgelseskomitéens afgørelse stadfæstede Rådet komitéens fortolkning af klagerens kvalifikationer. Med hensyn til manglen på "mindst tre års erhvervserfaring inden for planlægning af styrkernes indsats og udarbejdelse af kapacitetsmål" spillede Rådets udlægning af klagerens ansættelse i SHAPE den afgørende rolle. Rådet mente ikke, at klagerens etårige ansættelsesperiode i SHAPE, hvor han beskæftigede sig med ACE Rapid Reinforcement Plan (NATO's Europakommandos plan for hurtig forstærkning) kunne betragtes som relevant erhvervserfaring, idet dette arbejde vedrørte planlægning af specifikke operationer og kontingenter i modsætning til udarbejdelsen af militære kapacitetsmål, som vedrører generiske militære muligheder for EU's kriseforvaltning.

Hvad angår "have et godt kendskab til de væbnede styrker og de forskellige planlægningsaspekter (finanser, menneskelige ressourcer, anskaffelse af materiel)" erklærede Rådet, at det kendskab til planlægning, der sigtedes til, vedrørte forberedelse og vurdering af forsvarsplanlægning og budgetplanlægning på i det mindste nationalt plan, herunder anskaffelse af materiel og menneskelige ressourcer, i modsætning til planlægningserfaring på lavere niveauer inden for de væbnede styrker.

Rådet mente ikke, at det af klagerens ansøgning fremgik, at han opfyldte ovennævnte krav.

Den foreliggende klage

I sin klage til Ombudsmanden fastholdt klageren, at Rådet havde overtrådt vedtægtens artikel 29.

Med hensyn til indholdet af Rådets afgørelse fremførte klageren detaljerede argumenter til underbyggelse af sit synspunkt, nemlig at Rådet havde misfortolket hans ansøgning og opstillet krav, der ikke var anført i stillingsopslaget. Klageren noterede sig, at kravene i stillingsopslaget var angivet i usædvanligt brede vendinger, men fastholdt, at der var tale om en "umiskendelig vurderingsfejl".

Klageren fremsatte således følgende påstande:

1) Rådet havde overtrådt vedtægtens artikel 29, stk. 1, ved forsætligt at have tilrettelagt ansættelsesproceduren til stilling POL/MIL/006/D på en sådan måde, at det var i stand til at behandle både interne og eksterne ansøgninger samtidigt.

2) I forbindelse med ansættelsesproceduren for stillingsopslag POL/MIL/006/D havde Rådets udvælgelseskomité begået en umiskendelig vurderingsfejl, idet den havde foretaget en ulogisk og usammenhængende vurdering af klagerens kvalifikationer og overset eller misfortolket oplysninger om hans faglige og uddannelsesmæssige baggrund.

Klageren krævede, at Rådet gav en undskyldning for de begåede fejl og forsømmelser og afgav løfte om, at det ville se positivt på en eventuel fremtidig ansøgning.

UNDERSØGELSEN

Rådets udtalelse

Klagen blev forelagt Rådet til udtalelse. Rådet imødegik klagerens påstande som følger:

Vedtægtens artikel 29

For det første forhindrer vedtægtens artikel 29, stk. 1, ikke institutionen i at behandle interne og eksterne ansøgninger under ét (sagerne Kotzonis(3) og Richard(4)).

For det andet anvendte Rådet ikke proceduren for ansøgere udefra i henhold til tjenestemandsvedtægtens artikel 29, men i henhold til artikel 2, litra b), og artikel 12 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne. Klageren blev behandlet som en ansøger udefra. Klageren kunne rent faktisk heller ikke ansøge som interinstitutionel ansøger, fordi hans indplacering i lønklasse var lavere end den, der blev krævet for interinstitutionelle ansøgere (A4-A5). Vedtægtens artikel 29 fandt således ikke anvendelse i klagerens situation.

Umiskendelig fejlvurdering af kvalifikationer

Rådet henviste til sit detaljerede svar til klageren af 19. september 2001 og fastholdt, at de kriterier, udvælgelseskomitéen havde anvendt, var i overensstemmelse med stillingsopslaget.

Rådet fandt derfor ikke anledning til at give en undskyldning. Endvidere påpegede Rådet, at det var umuligt at love, at en eventuel fremtidig ansøgning ville blive behandlet positivt. Resultatet af behandlingen af en fremtidig ansøgning ville naturligvis være afhængigt af, om kravene i stillingsopslaget blev opfyldt.

Klagerens bemærkninger

Rådets udtalelse blev fremsendt til klageren med henblik på eventuelle bemærkninger.

I sine bemærkninger fastholdt klageren sin klage over indholdet af Rådets afgørelse.

Hvad angår anvendelsen af vedtægtens artikel 29 fastholdt klageren, at selv om han ikke var berettiget til at ansøge som interinstitutionel ansøger, havde han stadig interesse i korrekt gennemførelse af udvælgelsesprøverne. Klageren fastholdt derfor sin påstand om, at Rådet havde overtrådt vedtægtens artikel 29, stk. 1, ved at tilrettelægge udvælgelsesproceduren således, at det var i stand til at behandle både interne og eksterne ansøgninger samtidigt. Klageren anfægtede endvidere Rådets retlige synspunkt, idet han erklærede, at Rådet havde misfortolket den relevante retspraksis. Klageren henviste til sagen Carbajo Ferrero(5).

Endelig meddelte klageren, at hvis Ombudsmanden ville afvise grundlæggende bestanddele af hans klage, ønskede han at blive hørt i form af en formel samtale, inden Ombudsmanden traf afgørelse. Klageren henviste til artikel 41 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder(6).

AFGØRELSEN

1. Indledende bemærkning til kravet om at blive hørt

1.1 Klageren erklærede, at hvis Ombudsmanden ville afvise grundlæggende bestanddele af hans klage, ønskede han at blive hørt i form af en formel samtale, inden Ombudsmanden traf afgørelse.

1.2 Ombudsmanden understreger, at den procedure, der normalt anvendes i forbindelse med Den Europæiske Ombudsmands undersøgelser, er en skriftlig procedure. Under denne procedure kan begge parter fremføre deres argumenter, og klageren får altid, som i indeværende sag, mulighed for at fremføre de sidste argumenter som svar på den pågældende fællesskabsinstitutions eller -organs udtalelse. Selv om det ikke kan udelukkes, at Ombudsmanden foranstalter en mundtlig høring, så er det den almindelige opfattelse, at en undersøgelse på grundlag af skriftlig brevveksling sædvanligvis imødekommer kravene til en retfærdig procedure. Efter at have undersøgt klagerens anmodning om at blive hørt, mente Ombudsmanden ikke, at det var nødvendigt at foranstalte en mundtlig høring i denne sag.

2. Eventuel overtrædelse af vedtægten

2.1 Klageren gør gældende, at Rådet har overtrådt vedtægtens artikel 29, stk. 1, ved forsætligt at have tilrettelagt udvælgelsesprocedure 2001/C 17 A/01 således, at det var i stand til at behandle både interne og eksterne ansøgninger samtidigt.

2.2 Rådet mener, at den relevante retspraksis tillod det at tilrettelægge ansættelsesproceduren, som det gjorde i dette tilfælde.

2.3 Vedtægtens artikel 29 opregner de successive faser, som skal følges, når der skal besættes en ledig stilling i en institution(7). Institutionen kan offentliggøre stillingsopslaget på samme dato(8), og som bekræftet af den retspraksis, som Rådet henviser til(9), modtage ansøgninger til behandling samtidigt. Forpligtelsen til at følge de successive faser, der er anført i artikel 29, stk. 1, i vedtægten, finder anvendelse, når ansøgningerne behandles.

2.4 Derfor synes Rådets tilrettelæggelse af den omhandlede udvælgelsesprøve ikke at have været i modstrid med vedtægtens artikel 29, og det har således ikke gjort sig skyldig i fejl og forsømmelser i forbindelse med dette aspekt af sagen.

3. Indholdet af Rådets afgørelse

3.1 Klageren gør gældende, at Rådet har begået umiskendelige vurderingsfejl ved at anvende en ulogisk og usammenhængende vurdering af klagerens kvalifikationer og at overse eller misfortolke oplysninger om hans faglige og uddannelsesmæssig baggrund.

3.2 Rådet har stadfæstet sin vurdering af klagerens kvalifikationer.

3.3 Når en institution ønsker at besætte en ledig stilling, har den brede skønsmæssige beføjelser med henblik på at finde de kandidater, der opfylder de højeste krav til kvalifikationer, indsats og integritet. Når institutionen udøver sit skøn, må den forblive inden for rammerne af sin retlige kompetence.

3.4 Kravene i stillingsopslaget var, som påpeget af klageren, angivet i meget brede vendinger. Rådet kunne derfor fortolke meddelelsen meget bredt.

3.5 Ombudsmanden har nøje undersøgt klagerens og Rådets anbringender, og Rådet synes ikke at have overskredet grænserne for sin retlige kompetence. Ombudsmanden mener derfor ikke, at Rådet har gjort sig skyldig i fejl og forsømmelser hvad angår dette aspekt af sagen.

4. Konklusioner

På baggrund af Ombudsmandens undersøgelse af denne klage synes Rådet for Den Europæiske Union ikke at have gjort sig skyldig i fejl og forsømmelser. Ombudsmanden afslutter derfor behandlingen af sagen.

Generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union, Javier Solana, vil også blive orienteret om denne afgørelse.

Med venlig hilsen

 

Jacob SÖDERMAN


(1) EFT 2001/C 17 A/01, stilling "POL/MIL/00/6/D", s. 4.

(2) Artikel 29 i tjenestemandsvedtægten fastlægger følgende:
"1. Ved besættelse af ledige stillinger i en institution skal ansættelsesmyndighederne først tage følgende i betragtning:
a) mulighederne for forfremmelse og forflyttelse inden for institutionen;
b) mulighederne for gennemførelse af udvælgelsesprøver inden for institutionen;
c) ansøgning om overflyttelse indgivet af tjenestemænd i andre af De Europæiske Fællesskabers tre institutioner; og derpå gennemføre udvælgelsesproceduren baseret enten på kvalifikationsbeviser, på prøver eller på både kvalifikationsbeviser og prøver. Udvælgelsesproceduren er fastlagt i bilag III.
Denne procedure kan også gennemføres med henblik på oprettelse af en ansættelsesreserve".

(3) Sag T-586/93, Petros Kotzonis mod Det Økonomiske og Sociale Udvalg (Sml. 1995, s. II - 665, præmis 44).

(4) Sag C-174/99 P, Europa-Parlamentet mod Pierre Richard (Sml. 2000, s. I-6189, præmis 38 til 43).

(5) Sag C-304/97 P, Fernando Carbajo Ferrero mod Europa-Parlamentet (Sml. 1999, s. I-1749, præmis 29 og 30).

(6) I artikel 41 bekræftes det, at "enhver har ret til at blive hørt, inden der træffes en individuel foranstaltning over for ham/hende, som måtte berøre ham/hende negativt".

(7) Sag C-304/97 P, Fernando Carbajo Ferrero mod Europa-Parlamentet (Sml. 1999, s. I-1749, præmis 29).

(8) Sag T-52/90, Cornelis Volger mod Europa-Parlamentet, (Sml. 1992, s. II-121).

(9) Dvs. Sag-586/93, Petros Kotzonis mod Det Økonomiske og Sociale Udvalg (Sml. 1995, s. II - 203, præmis 44) og sag C-174/99 P, Europa-Parlamentet mod Pierre Richard (Sml. 2000, s. I-6189, præmis 38 til 43).