You have a complaint against an EU institution or body?

Available languages:
  • DADansk

Afgørelse af den Europæiske Ombudsmand om klage 268/2000/PB over Europa-Parlamentet


Strasbourg, den 11. mai 2001

Den 22. februar 2000 indgav De en klage til Den Europæiske Ombudsmand vedrørende Europa-Parlamentets afgørelse om ikke at give Dem adgang til at deltage i almindelig udvælgelsesprøve EUR/A/146/98.

Den 30. marts 2000 sendte jeg klagen til Europa-Parlamentets formand. Parlamentet sendte sin udtalelse den 7. september 2000, og jeg videresendte den til Dem med opfordring til Dem til at fremkomme med Deres eventuelle bemærkninger. Jeg har ikke modtaget bemærkninger fra Dem.

Jeg skal herved orientere Dem om resultaterne af de undersøgelser, jeg har foretaget.


KLAGEN

I februar 2000 indgav klageren en klage over Europa-Parlamentets afgørelse om ikke at give hende adgang til en udvælgelsesprøve. Baggrunden for klagen var følgende:

I april 1999 indgav klageren en ansøgning om at deltage i almindelig udvælgelsesprøve EUR/A/146/98. I november 1999 afslog Parlamentet ansøgningen med den begrundelse, at klageren ikke havde en afgangseksamen fra universitet eller anden højere læreanstalt. Klageren skrev til Parlamentet, at hun fandt, at dets afgørelse var behæftet med fejl. Hun anførte, at hun havde to 2 eksamener på "bachelor"-niveau, begge fra Handelshøjskolen. Endvidere anførte hun, at det i bekendtgørelsen om udvælgelsesprøven kun krævedes, at ansøgerne skulle have en afgangseksamen fra universitet eller anden højere læreanstalt. Endelig bemærkede klageren, at hun på basis af sine kvalifikationer tidligere havde fået adgang til udvælgelsesprøver på "A"-niveau i Rådet og Kommissionen.

I januar 2000 meddelte Parlamentets udvælgelseskomité klageren, at den fastholdt sit afslag på hendes ansøgning, idet den havde besluttet kun at give adgang for ansøgere, der havde en eksamen, som forudsatte mindst fire års fuldtidsstudium. Klagerens eksamener opfyldte ikke dette krav.

Klageren anførte i sin klage til Ombudsmanden, at hun burde have adgang til at deltage i udvælgelsesprøven. Til støtte herfor anførte hun følgende:

1) Det var forkert, at udvælgelseskomitéen havde anvendt andre kriterier end de i bekendtgørelsen om udvælgelsesprøven anførte.

2) Det var forkert, at Parlamentets udvælgelseskomité anvendte udvælgelseskriterier, der var forskellige fra dem, som benyttes af Kommissionen og Rådet.

3) Det er udtryk for forskelsbehandling, at danske ansøgere ikke kan deltage på grundlag af en bachelor-eksamen, når statsborgere fra andre medlemsstater (f.eks. Det Forenede Kongerige) kan deltage på baggrund af en sådan eksamen.

UNDERSØGELSEN

Europa-Parlamentets udtalelse

Klagen blev sendt til Europa-Parlamentet, hvis svar på klagepunkterne kan sammenfattes således:

For så vidt angår det første klagepunkt bekræftede Parlamentet, at dets udvælgelseskomité havde opstillet kravet om mindst fire års fuldstidsstudium. Denne fortolkning af bekendtgørelsen om udvælgelsesprøven var valgt for i størst mulig udstrækning at sikre ensartede kriterier. Da ingen af klagerens bachelor-eksamener var erhvervet på grundlag af fire års fuldtidsstudium, opfyldte de ikke betingelserne som fortolket af udvælgelseskomitéen. Endvidere byggede klagerens bachelor-eksamener ikke oven på hinanden, men var helt uafhængige af hinanden.

For at få mere at vide om indholdet af klagerens eksamener havde Parlamentet kontaktet de relevante danske institutioner og myndigheder. Resultatet af disse undersøgelser underbyggede Parlamentets konklusioner.

Med hensyn til det andet klagepunkt anførte Parlamentet for det første, at reglerne for udvælgelsesprøver i én institution efter retspraksis ikke kan påberåbes til støtte for at anfægte en afgørelse truffet af en udvælgelseskomité i en anden institution. Parlamentet havde dog uformelt kontaktet Kommissionen og Rådet med henblik på at få oplysninger om, hvorvidt der tidligere var givet klageren adgang til at deltage i A-udvælgelsesprøver i disse institutioner. Parlamentet havde fået oplyst, at klageren kun havde deltaget i en enkelt LA-udvælgelsesprøve.

Hvad angår det tredje klagepunkt bemærkede Parlamentet, at det havde afvist at acceptere alle eksamener, som svarede til klagerens.

Endelig bemærkede Parlamentet, at det forsøger at gøre ordlyden i bekendtgørelser om udvælgelsesprøver klarere. Parlamentet har således offentliggjort et bilag, der indeholder en vejledende liste over eksamener, der kan accepteres, samtidig med at det præciseres, at disse eksamener med jævne mellemrum vil blive taget op til overvejelse. Desuden er Europa-Parlamentet i færd med at undersøge, hvordan den anvendte formulering kan blive klarere, og om det i selve bekendtgørelsen om udvælgelsesprøven kan præciseres, hvilke eksamener der accepteres.

Klagerens bemærkninger

Ombudsmanden har ikke modtaget bemærkninger fra klageren.

AFGØRELSEN

1 Anvendelsen af forskellige kriterier

1.1 Klageren er af den opfattelse, at det var forkert, at udvælgelseskomitéen anvendte andre kriterier end de i bekendtgørelsen anførte. Parlamentet har svaret, at det havde anlagt en fortolkning af bekendtgørelsen om udvælgelsesprøven for at sikre ensartede kriterier.

1.2 Der er ikke foretaget en harmonisering i Den Europæiske Union af de kvalifikationer, der opnås ved videregående uddannelser. EU-institutionerne er derfor nødsaget til uafhængigt selv at vurdere kravene med hensyn til videregående uddannelser. I denne forbindelse skal institutionerne naturligvis holde sig inden for de beføjelser, der tilkommer dem, og handle med den fornødne omhu.

1.3 I denne sag fastlagde Parlamentet et mere præcist krav ved en fortolkning af det brede krav i bekendtgørelsen om udvælgelsesprøven. Selv om det er beklageligt, at det mere præcise krav ikke udtrykkeligt var nævnt i bekendtgørelsen om udvælgelsesprøven, var der snarere tale om en nødvendig fortolkning af bekendtgørelsen end et nyt krav. Da det præcise krav blev fastlagt inden for rammerne af de beføjelser, der tilkommer Parlamentet, og da kravet i forhold til klageren er blevet anvendt med den fornødne omhu, finder Ombudsmanden, at der ikke har været tale om fejl eller forsømmelser hvad angår det første klagepunkt.

2 Forskellig anvendelse af kriterier i andre institutioner

2.1 Klageren har anført, at det var forkert, at udvælgelseskomitéen anvendte udvælgelseskriterier, der var forskellige fra dem, som benyttes af Kommissionen og Rådet. Parlamentet har anført, at det efter fællesskabsretten ikke er forpligtet til at følge ansættelsespraksis i andre institutioner.

2.2 Ombudsmanden bemærker, at Parlamentet ikke retligt var forpligtet til at anvende den samme ansættelsespraksis som Kommissionen og Rådet, og konstaterer derfor, at der ikke kan gives klageren medhold i det andet klagepunkt. Der foreligger således ikke fejl eller forsømmelser hvad angår dette klagepunkt.

3 Forskelsbehandling af danske ansøgere

3.1 Ifølge klageren var det udtryk for forskelsbehandling, at danske ansøgere ikke kunne deltage på grundlag af en bachelor-eksamen, når statsborgere fra andre medlemsstater (f.eks. Det Forenede Kongerige) kan deltage på baggrund af en sådan eksamen. Parlamentet har svaret, at det havde afvist at acceptere alle eksamener, som svarede til klagerens.

3.2 Der er ikke forelagt Ombudsmanden oplysninger, som synes at støtte klagerens klagepunkt. Ombudsmanden konstaterer derfor, at der ikke har været tale om fejl eller forsømmelser hvad angår det tredje klagepunkt.

4 Konklusion

På baggrund af Ombudsmandens undersøgelser i anledning af denne klage findes der ikke at foreligge fejl eller forsømmelser fra Europa-Parlamentets side. Ombudsmanden afslutter derfor sagen.

Europa-Parlamentets formand vil ligeledes blive orienteret om denne afgørelse.

Med venlig hilsen

 

Jacob SÖDERMAN