You have a complaint against an EU institution or body?

Решение по случай 3453/2005/GG - Непредприемане на действия по жалба относно директивата за работното време

През 2001 г. германски лекар подава жалба до Европейската комисия относно предполагаемо нарушение на законодателството на ЕС за работното време, и по-специално относно времето, през което лекарите са ангажирани като дежурни в болниците. Приложимите правила се съдържаха в Директива 93/104/ЕО и бяха в сила, докато последната не беше заменена с Директива 2003/88. В две решения, издадени през 2000 и 2003 г., Европейският съд се произнася, че времето за дежурство следва да се счита за работно време по смисъла на тези правила.

В жалба до омбудсмана, подадена през декември 2003 г. (жалба 2333/2003/GG), жалбоподателят твърди, че Комисията не е разгледала тази жалба за нарушение срещу Германия в съответния срок. След като извършва проверка по случая, омбудсманът счита, че твърдението на жалбоподателя има основание. Все пак той отбелязва, че Германия наскоро е приела ново законодателство в тази област, което Комисията още не е проучила напълно, и че Комисията очевидно е приела, че решенията на Съда са изяснили съответните правни въпроси. С презумпцията, че Комисията няма повече да бави разглеждането на жалбата за нарушение, отправена от подателя, омбудсманът приключва своето разследване.

През ноември 2005 г. жалбоподателят отново се обръща към омбудсмана. В новата си жалба (3453/2005/GG) жалбоподателят по същество повтаря твърдението си, което вече е изложил в предишната си жалба, съгласно което Комисията не е разгледала жалбата му за нарушение в съответния срок от време. Омбудсманът решава да започне ново разследване.

В своето становище Комисията отбелязва, че през септември 2004 г. е представила на законодателния орган на Общността предложение за изменение на Директива 2003/88. Комисията подчертава, че ще проучи жалбата за нарушение в светлината на това предложение и на протичащите в момента дискусии с другите институции от Общността.

Омбудсманът поддържа становището, че представянето на предложение за изменение на въпросната директива не освобождава Комисията от задължението й да осигури изпълнение на настоящата директива от страна на държавите-членки. Освен това той счита, че несъмненото право на преценка на Комисията по въпроси, свързани с предполагаеми нарушения на правото на Общността от държавите-членки, не й дава право да отлага безкрайно заключението си по дадена жалба на основание, че приложимото законодателство може да бъде изменено някога в бъдеще.

Затова на 12 септември 2006 г. омбудсманът отправи проектопрепоръка, с която настоява Комисията да разгледа жалбата за нарушение възможно най-скоро и с нужното усърдие.

В свое изчерпателно становище Комисията поддържа позицията си по въпроса.

По този повод на 10 септември 2007 г. омбудсманът представи специален доклад на Парламента относно случая.


Strasbourg, 14 September 2007

Dear Mr D.,

On 2 November 2005, you complained to me that the European Commission had failed to deal with your infringement complaint, which had been registered under reference 2002/4298, within an appropriate period of time.

On 10 September 2007, following an in-depth inquiry into your complaint, including a draft recommendation to the Commission, I submitted a special report to the European Parliament, in accordance with Article 3(7) of the Statute of the Ombudsman. The special report recommended that the Commission should deal with your infringement complaint as rapidly and as diligently as possible.

The Statute of the Ombudsman provides for the submission of a report to the European Parliament to be the final step in an inquiry by the Ombudsman.

I therefore close the file on the complaint.

The President of the Commission will also be informed of this decision.

Yours sincerely,

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS