Sie möchten Beschwerde gegen ein EU-Organ oder eine EU-Einrichtung einlegen?

Sposób, w jaki Komisja Europejska zapewnia ocenę wpływu proponowanych projektów energetycznych będących przedmiotem wspólnego zainteresowania na zrównoważony rozwój i klimat

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich wszczął dochodzenie w sprawie sposobu, w jaki Komisja Europejska zapewnia ocenę wpływu projektów infrastruktury energetycznej na zrównoważony rozwój i klimat, zanim zostaną one umieszczone w wykazie „projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania”*. Dochodzenie opiera się na skardze, w której stwierdzono, że projekty gazowe nie są poddane wystarczającej ocenie przed umieszczeniem ich w wykazie.

Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował do Komisji pismo, w którym zwrócił się o dalsze informacje na temat sposobu dokonywania takich ocen w odniesieniu do projektów dotyczących gazu i ropy, które zostały wyznaczone jako projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania.

* Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania są kluczowymi projektami transgranicznymi w zakresie infrastruktury, które łączą systemy energetyczne krajów UE. Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania korzystają z przyspieszonego planowania i udzielania zezwoleń oraz mogą ubiegać się o finansowanie z instrumentu „Łącząc Europę”.