Sie möchten Beschwerde gegen ein EU-Organ oder eine EU-Einrichtung einlegen?

Veids kādā Eiropas Komisija nodrošina, ka tiek novērtēta ierosināto enerģētikas “kopīgu interešu projektu” ilgtspēja un ietekme uz klimatu

Eiropas Ombuds ir uzsācis izmeklēšanu par to, kā Eiropas Komisija nodrošina, ka energoinfrastruktūras projektu ilgtspēja un ietekme uz klimatu tiek novērtēta pirms to iekļaušanas “kopīgu interešu projektu” (KIP)* sarakstā. Izmeklēšanas pamatā ir sūdzība, kurā apgalvots, ka gāzes projekti pirms iekļaušanas sarakstā netiek pietiekami novērtēti.

Ombude ir rakstījusi Komisijai, lai pieprasītu papildu informāciju par to, kā tā ir veikusi šādus novērtējumus attiecībā uz gāzes un naftas projektiem, kas tika izraudzīti kā KIP.

* Kopīgu interešu projekti (KIP) ir galvenie pārrobežu infrastruktūras projekti, kas savieno ES valstu energosistēmas. KIP gūst labumu no paātrinātas plānošanas un atļauju piešķiršanas, un tie var pieteikties finansējumam no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI).