Sie möchten Beschwerde gegen ein EU-Organ oder eine EU-Einrichtung einlegen?

Eiropas Ombuda 2018. gadā slēgto izmeklēšanu rezultāti

Eiropas Ombuda 2018. gadā slēgto izmeklēšanu rezultāti
Kļūda pārvaldē nav konstatēta 254 46,6 %
Jautājums atrisināts ar iestādi, akceptēti ierosinājumi, panākti risinājumi 221 40,6 %
Nav pamatojuma turpmākai izmeklēšanai 56 10,3 %
Konstatēta kļūda pārvaldē 29 5,3 %
Cits 10 1,8 %
Piezīme. Dažās lietās ombude slēdza izmeklēšanu divu vai vairāku iemeslu dēļ. Tāpēc procentu kopskaits pārsniedz 100 %.