Sie möchten Beschwerde gegen ein EU-Organ oder eine EU-Einrichtung einlegen?

Eiropas Ombuda 2017. gadā slēgto izmeklēšanu rezultāti

Eiropas Ombuda 2017. gadā slēgto izmeklēšanu rezultāti
Jautājums atrisināts ar iestādi, panākts vai daļēji panākts risinājums 166 45,7 %
Administratīva kļūme nav konstatēta 164 45,2 %
Nav pamatojuma turpmākai izmeklēšanai 27 7,4 %
Konstatēta administratīva kļūme 24 6,6 %
Cita 11 3,0 %
Piezīme. Dažās lietās ombude izmeklēšanu slēdza divu vai vairāku iemeslu dēļ. Tāpēc procentu kopskaits ir lielāks par 100 %.