Sie möchten Beschwerde gegen ein EU-Organ oder eine EU-Einrichtung einlegen?

Действия, предприети от Европейския омбудсман във връзка с нови жалби, разгледани през 2018 г.

Действия, предприети от Европейския омбудсман във връзка с нови жалби, разгледани през 2018 г.
1 016 Дадени съвети или случаи, пренасочени към друг орган за разглеждане на жалби 46,6 %
682 Изпратен отговор, с който жалбоподателят е уведомен, че омбудсманът не може да даде допълнителни съвети 31,3 %
482 Прeдприета проверка 22,1%