Sie möchten Beschwerde gegen ein EU-Organ oder eine EU-Einrichtung einlegen?

Действия, предприети от Европейския омбудсман във връзка с жалби, получени през 2017 г.

Действия, предприети от Европейския омбудсман във връзка с жалби, получени през 2017 г.
1148 Дадени съвети или прехвърлени случаи на друг орган за разглеждане на жалби 52,8 %
595 Изпратен отговор, с който жалбоподателят е уведомен, че омбудсманът не може да даде допълнителни съвети 27,3 %
370 Прeдприета проверка 17 %
63 Решение относно допустимостта на жалбата 2,9 %