Sie möchten Beschwerde gegen ein EU-Organ oder eine EU-Einrichtung einlegen?

Verfügbare Sprachen:
  • BGБългарски

Решение по жалба срещу Европейската комисия относно отговор на твърдения за нарушение на Хартата на основните права на ЕС от българските административни органи и Върховния административен съд на България (жалба 484/2022/ТМ)

Уважаеми г-н X,

През март 2022 г. подадохте жалба до Европейския омбудсман относно начина, по който Европейската комисия е отговорила на Вашите твърдения, че българските съдилища са нарушили правото Ви на достъп до правосъдие и справедлив съдебен процес. Вие също така твърдите, че българските съдилища и административни органи са Ви дискриминирали и са Ви третирали несправедливо, като по този начин са нарушили основните Ви права, защитени от Хартата на основните права на ЕС. Бихте искали Комисията да се намеси във Вашия случай.

Моля да ни извините за забавянето на вземане на решение по Вашата жалба.

Когато става въпрос за жалби относно начина, по който Комисията е разгледала твърдения за нарушение на правото на Съюза във връзка с действия или мерки, приети от държавите-членки, ролята на омбудсмана е ограничена.

Омбудсманът не разполага с правомощия да провери дали дадена държава- членка спазва правото на ЕС. Ролята на омбудсмана в такива случаи е да гарантира, че в отговора си Комисията спазва принципите на добро управление. Това означава, че омбудсманът проверява дали Комисията е изразила ясно позицията си и дали е обосновала решението си. Омбудсманът не може да замени Комисията в нейната преценка по случая. Омбудсманът може да се намеси само в случай на индикации, че Комисията е направила явна грешка в преценката на фактическата или правната ситуация.

Във Вашия случай, Комисията Ви е информирала за приложното поле на Хартата на ЕС. Комисията Ви е обяснила, че Хартата е приложима по отношение на държавите- членки само когато те прилагат правото на ЕС. Комисията е счела, че съдебните производства на национално равнище, срещу които се оплаквате, не са свързани с прилагането на правото на ЕС. Комисията също така Ви е обяснила, че административните и съдебните органи на държавите членки са преди всичко задължени да гарантират спазването на правото на ЕС и на основните права. Комисията няма генерално правомощие за намеса в държавите-членки.

Тъй като въпросът, който сте отнесли до Комисията, не е свързан с прилагането на правото на Европейския съюз, Комисията Ви е информирала, че не може да се намеси във Вашия случай. Поради това Комисията Ви е предоставила информация относно националните средства за правна защита.

Нищо не сочи, че Комисията е допуснала грешка по отношение на фактическата или правната ситуация по Вашия случай. По-специално считаме, че Комисията Ви обяснила ясно защо е счела, че повдигнатият от Вас въпрос не се отнася до прилагането на правото на ЕС. Поради тази причина, Комисията правилно е счела, че не може да се намеси и Ви е информирала за националните средства на защита. Считаме, че отговорът на Комисията е правилен. 

Предвид гореизложеното и след внимателен анализ на цялата информация, която ни изпратихте, не откриваме лошо управление от страна на Комисията по отношение на начина, по който тя е разгледала Вашата жалба.

Що се отнася до решенията на националните съдилища, Европейският омбудсман не може да поставя под въпрос обосноваността на съдебното решение[1].

В заключение, бих искал да отбележа, че в изобилната кореспонденция до омбудсмана, Вие използвате неподходящ език. Моля, да имате предвид, че в съответствие с член 14, параграф 3 от Европейски кодекс за добри практики на администрацията, както и със съответните насоки[2]на омбудсмана, омбудсманът може да реши да прекрати всякаква по-нататъшна комуникация с Вас въз основа на използването на неподходящ и обиден език и големия брой на Вашите съобщения до омбудсмана.

С уважение,

Tina Nilsson
Ръководител на отдел „Разглеждане на случаи“

 

Страсбург, 22.8.2022 г.

 

[1] Член 1, параграф 5 от Устава на омбудсмана: https://www.ombudsman.europa.eu/en/legal-basis/statute/bg

[2] Съгласно член 14, параграф 3 от Европейския кодекс за добро поведение на администрацията, достъпен на адрес:

https://www.ombudsman.europa.eu/bg/publication/bg/3510 и Pешение Определяне на насоки за справяне със злонамерени съобщения и жалби, представляващи злоупотреба с процедурата: https://www.ombudsman.europa.eu/en/document/bg/132700.