Sie möchten Beschwerde gegen
ein EU-Organ oder eine EU-Einrichtung einlegen?

Europeiska ombudsmannen ordnar offentliga samråd om sammansättningen i Europeiska kommissionens expertgrupper

Bakgrund

Den 19 december 2013 avslutade ombudsmannen sin behandling av klagomål 1682/2010/BEH, som bland annat gällde frågan om kommissionens expertgrupper är sammansatta på ett balanserat sätt[1]. Av ombudsmannens utredning, rapporterna från det civila samhället och samtalen i samband med den informella dialogen om expertgrupper mellan kommissionen och vissa ledamöter av Europaparlamentet framgår att vissa framsteg gjorts. Men man förstår också att problem kvarstår när det gäller att uppnå en balanserad sammansättning. Frågetecknen gäller framför allt expertgrupper som inrättats från och med september 2012.

Beslut om en undersökning på eget initiativ

Ombudsmannen har lovat att hålla ett öga på situationen, och har därför nu beslutat att på eget initiativ göra en undersökning om sammansättningen i kommissionens expertgrupper.

Undersökningens inriktning och syfte

Den undersökning som nu görs på eget initiativ gäller sammansättningen i kommissionens expertgrupper men omfattar inte någon bedömning av gruppernas resultat.

Undersökningens fokus ligger på aktiva expertgrupper som kommissionen inrättat från och med september 2012, men det hindrar inte att ombudsmannen kan studera sammansättningen i expertgrupper som inrättats tidigare, om hon finner skäl till detta.

Undersökningen på eget initiativ gäller systematiska frågor. Den syftar därför inte till att lösa enskilda ärenden, såsom fall då till exempel vissa civilsamhällesorganisationer inte tillåtits medverka i en av kommissionens expertgrupper. Naturligtvis kan sådana fall ändå uppmärksammas av ombudsmannen genom att enskilda personer lämnar in klagomål.

Undersökningen syftar till att uppmuntra och stödja insatser för att nå en mer balanserad sammansättning i kommissionens expertgrupper.

I december 2013 inrättade kommissionen nya ramar för dialog med civilsamhället i frågor som omfattas av den gemensamma jordbrukspolitiken (kommissionens beslut 2013/767/EU). Just nu väljs medlemmarna i 14 grupper för dialog med det civila samhället under ledning av kommissionens generaldirektorat för jordbruksfrågor på basis av dessa ramar, och det är därför väldigt viktigt att ombudsmannen noggrant kan övervaka urvalsprocessen. Ombudsmannen har därför beslutat att samtidigt inleda en separat undersökning på eget initiativ (OI/7/2014/BEH) avseende huruvida sammansättningen i de civildialogsgrupper som leds av GD Jordbruk är balanserad. Det är skälet till att dessa grupper inte omfattas av föreliggande initiativundersökning.

Offentligt samråd - inbjudan att lämna synpunkter

Ombudsmannen har beslutat att som ett första steg i sin undersökning genomföra ett offentligt samråd. På så sätt kan alla som är intresserade och berörda av frågan lämna sina synpunkter och ge ombudsmannen möjlighet att ta hänsyn till dem. Genom att få ta del av dessa synpunkter kommer ombudsmannen att kunna utforma sin undersökning så att den inriktas på problem i det verkliga livet som är av direkt intresse för de berörda parterna, och i nästa steg kan ombudsmannen be kommissionen att ta upp problemen.

Det offentliga samrådet kommer att hållas på Europeiska unionens samtliga 24 officiella språk.

Ombudsmannens intentioner

Ombudsmannen tog upp vissa frågor i samband med behandlingen av klagomål 1682/2010/BEH och vill bygga vidare på dem och på vad som framkommit från civilsamhällesorganisationerna och genom de informella samtal om expertgrupperna som kommissionen och vissa parlamentsledamöter har haft. Därför uppmanar ombudsmannen nu alla som är intresserade av ämnet att besvara följande frågor:

1. Vilka specifika grupper av kommissionens expertgrupper anser du sakna en balanserad sammansättning om man ser till relevant sakkunskap och intresset för medlemskap? Vad tror du är den grundläggande orsaken till att sammansättningen i kommissionens expertgrupper inte är balanserad?

2. De övergripande bestämmelserna om expertgrupper ger kommissionen möjlighet att utnämna individuella experter som har personliga mandat och agerar i egenskap av individer. Anser du att den möjligheten ger anledning till oro i fråga om expertgruppernas balanserade sammansättning och/eller intressekonflikter?

3. Anser du att insynen och öppenheten är tillräcklig när det gäller sammansättningen i kommissionens expertgrupper, genom till exempel registret över kommissionens expertgrupper och liknande organ? Får du någon hjälp av den information som kommissionen ger för att förstå vilka intressen som medlemmarna i kommissionens expertgrupper företräder? Om svaret är nej, hur tycker du att detta kan förbättras? Anser du att insynen och öppenheten är tillräcklig när det gäller expertgruppernas arbete, till exempel genom att dagordningar och protokoll offentliggörs?

4. Ibland inbjuder kommissionen till ansökan om medlemskap i expertgrupper. Anser du att urvalskriterierna i samband med dessa medlemskapsansökningar tar tillräcklig hänsyn till att expertgruppernas sammansättning bör vara balanserad? Om svaret är nej, hur tycker du att detta kan förbättras? Tycker du att kommissionen skulle kunna göra mer för att informera om sina medlemskapsinbjudningar och uppmuntra folk att ansöka? Om svaret är ja, vilka konkreta åtgärder tycker du att kommissionen borde vidta?

5. Har du själv någon gång ansökt om att få bli medlem i någon av kommissionens expertgrupper? Om svaret är ja, upplevde du några problem i samband med ansökningsförfarandet? Om svaret är nej, känner du till om det civila samhällets organisationer har upplevt sådana problem? Om du utgår från din egen erfarenhet, tror du då att kostnaderna i samband med medlemskap och/eller att det inte finns något system för total kostnadsersättning gör att det civila samhällets organisationer avskräcks från att ansöka om medlemskap?

6. Ge oss dina synpunkter på hur man skulle kunna åstadkomma en bättre balanserad sammansättning i kommissionens expertgrupper.

7. Har du några andra kommentarer?

Din medverkan

Dina synpunkter ska skickas till ombudsmannen senast den 31 augusti 2014.

Med brev: Europeiska ombudsmannen, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F-67001 Strasbourg Cedex, Frankrike.

Med fax: +33 (0)3 88 17 90 62.

Med e-post: http://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/contacts.faces

Du kan lämna dina synpunkter på vilket som helst av Europeiska unionens 24 officiella språk.

De synpunkter som lämnas kommer att skickas vidare av ombudsmannen till kommissionen, och de kan komma att offentliggöras på internet. Om du lämnar synpunkter men inte vill att ditt namn och/eller dina synpunkter ska offentliggöras bör du ange detta och förklara varför. Du som inte vill att dina synpunkter ska offentliggöras bör skicka med en sammanfattning som inte är hemlig. Den kommer att översändas till kommissionen och kan komma att offentliggöras på ombudsmannens webbplats.[1] http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/52942/html.bookmark