• Reichen Sie eine Beschwerde ein‏
  • Auskunftsersuchen
60th Rome Treaty anniversaryEuropa für Sie - Portal zu Online-Diensten der EU und nationaler Behörden

Europos ombudsmenė pradeda viešas konsultacijas dėl Europos Komisijos ekspertų grupių sudėties

Verfügbare Sprachen :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Fall :  OI/6/2014/NF
    Geöffnet am 12.05.2014 - Empfehlung vom 29.01.2016 - Entscheidung vom 14.11.2017

Aplinkybės

2013 m. gruodžio 19 d. ombudsmenė baigė skundo tyrimą 1682/2010/BEH, kuriame be kitų dalykų buvo nagrinėjama, ar Komisijos ekspertų grupių sudėtis yra proporcinga[1]. Iš ombudsmenės tyrimo, pilietinės visuomenės organizacijų pranešimų ir Komisijos bei kai kurių Parlamento narių (EP narių) neoficialių pokalbių apie ekspertų grupes metu išsakytų nuomonių matyti, kad buvo padaryta pažanga. Vis dėlto iš šių vertinimų taip pat paaiškėjo nuolatinės problemos, kurios kyla siekiant, kad ekspertų grupių sudėtis būtų proporcinga, taip pat buvo išsakytas susirūpinimas, visų pirma, dėl ekspertų grupių, kurios buvo sudarytos po 2012 m. rugsėjo mėn.

Sprendimas pradėti tyrimą savo iniciatyva

Tesėdama savo pažadą atidžiai stebėti padėtį, ombudsmenė nusprendė pradėti tyrimą savo iniciatyva dėl Komisijos ekspertų grupių sudėties.

Savo iniciatyva pradėto tyrimo pagrindinis akcentas ir tikslas

Šis savo iniciatyva pradėtas tyrimas susijęs su Komisijos ekspertų grupių sudėtimi, tačiau atliekant jį nevertinami šių grupių darbo rezultatai.

Atliekant savo iniciatyva pradėtą tyrimą didžiausias dėmesys skiriamas po 2012 m. rugsėjo mėn. įsteigtoms veikiančioms Komisijos ekspertų grupėms, tačiau tai nekliudo ombudsmenei nagrinėti anksčiau įsteigtų grupių sudėties, jeigu tam atsirastų priežasčių.

Savo iniciatyva pradėtas tyrimas susijęs su sisteminėmis problemomis. Taigi jį atliekant neketinama nagrinėti pavienių atvejų, pavyzdžiui, atvejų, kai tam tikra pilietinės visuomenės organizacija nebuvo priimta į Komisijos ekspertų grupę. Visgi dėl tokių atvejų, žinoma, galima ombudsmeno institucijai pateikti atskirus skundus.

Atliekant savo iniciatyva pradėtą tyrimą siekiama skatinti ir remti veiksmus, kurių tikslas – proporcingesnė Komisijos ekspertų grupių sudėtis.

2013 m. gruodžio mėn. Komisija sukūrė naujovišką pilietinio dialogo bendros žemės ūkio politikos klausimais sistemą (Komisijos sprendimas 2013/767/ES). Kadangi šiuo pagrindu Komisijos Žemės ūkio generalinis direktoratas vykdo 14 pilietinio dialogo grupių narių atranką, ombudsmenė privalo itin atidžiai stebėti atrankos procesą. Todėl ombudsmenė nusprendė tuo pat metu pradėti atskirą tyrimą savo iniciatyva (OI/2014/BEH) dėl Žemės ūkio generalinio direktorato vadovaujamų pilietinio dialogo grupių sudėties proporcingumo. Taigi šios grupės nepatenka į aptariamo savo iniciatyva pradėto tyrimo sritį.

Viešos konsultacijos. Kvietimas teikti pastabas

Siekdama visiems šiuo klausimu suinteresuotiems subjektams suteikti progą išsakyti savo nuomones – taip ombudsmenei būtų sudaryta galimybė į šias nuomones atsižvelgti – ombudsmenė nusprendė pradėti viešas konsultacijas, kurios bus pirmas žingsnis vykdant savo iniciatyva pradėtą tyrimą. Susipažinusi su suinteresuotųjų subjektų nuomonėmis ombudsmenė galės toliau vykdyti savo tyrimą taip, kad didžiausią dėmesį skirtų suinteresuotiesiems subjektams tiesioginį susirūpinimą keliančioms realioms problemoms ir vėliau galėtų kreiptis šiuo klausimu į Komisiją.

Viešos konsultacijos bus rengiamos visomis 24 ES oficialiosiomis kalbomis.

Kokius klausimus bandys išspręsti ombudsmenė

Remdamasi klausimais, kuriuos ombudsmenė sprendė nagrinėdama skundą 1682/2010/BEH, ir pasinaudodama pilietinės visuomenės organizacijų pranešimais bei Komisijos ir kai kurių EP narių neoficialiu dialogu dėl ekspertų grupių, ombudsmenė kviečia visus šiuo klausimu suinteresuotus subjektus teikti pastabas toliau išvardytais klausimais.

1. Kurių konkrečių Komisijos ekspertų grupių sudėtis, Jūsų nuomone, neatspindi proporcingo atitinkamų ekspertinių žinių ir interesų atstovavimo? Kokia, Jūsų nuomone, pagrindinė priežastis, dėl kurios Jūsų nurodytų Komisijos ekspertų grupių sudėtis nėra proporcinga?

2. Remiantis Komisijos horizontaliomis taisyklėmis dėl ekspertų grupių, Komisija gali paskirti pavienius ekspertus atsižvelgdama į jų asmeninius sugebėjimus. Sprendžiant iš Jūsų patirties, ar ši galimybė kelia susirūpinimą dėl ekspertų grupių proporcingos sudėties ir (arba) interesų konflikto?

3. Ar manote, kad dabartinis skaidrumo lygis, susijęs su Komisijos ekspertų grupių sudėtimi, visų pirma naudojant Komisijos ekspertų grupių ir kitų panašių subjektų registrą, yra pakankamas? Kalbant konkrečiau, ar Komisijos pateikiama informacija leidžia Jums nustatyti, kuriems interesams atstovauja Komisijos ekspertų grupių nariai? Jeigu ne, ką, Jūsų manymu, būtų galima patobulinti? Ar manote, kad dabartinis skaidrumo lygis, susijęs su ekspertų grupių darbu, visų pirma skelbiant darbotvarkes ir protokolus, yra pakankamas?

4. Kai Komisija skelbia kvietimus teikti paraiškas dėl narystės ekspertų grupėse, ar, Jūsų manymu, šiuose kvietimuose pateikiami atrankos kriterijai, kuriais pakankamai atsižvelgiama į proporcingos ekspertų grupių sudėties poreikį? Jei ne, ką, Jūsų manymu, būtų galima patobulinti? Jūsų nuomone, ar Komisija galėtų labiau informuoti apie šiuos kvietimus, kad paskatintų teikti daugiau paraiškų? Jei taip, kokių konkrečių veiksmų ji galėtų imtis šiuo klausimu?

5. Ar kada nors esate teikęs (-usi) paraišką dėl narystės Komisijos ekspertų grupėse? Jei taip, ar teikdamas (-a) paraiškas susidūrėte su kokiomis nors problemomis? Jei ne, gal žinote, ar su tokiomis problemomis yra susidūrusios pilietinės visuomenės organizacijos? Remiantis Jūsų patirtimi, ar dalyvavimo išlaidos ir (arba) aiškių išlaidų kompensavimo sistemų nebuvimas trukdo pilietinės visuomenės organizacijoms kreiptis dėl narystės?

6. Prašom pateikti savo nuomonę apie tai, kokiomis priemonėmis būtų galima prisidėti prie proporcingesnės Komisijos ekspertų grupių sudėties?

7. Kitos pastabos.

Kaip teikti pastabas

Pastabas galite siųsti ombudsmenei iki 2014 m. rugpjūčio 31 d.

Paštu: European Ombudsman, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F - 67001 Strasbourg Cedex, France;

Faksu: +33 (0)3 88 17 90 62;

Elektroniniu paštu: http://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/contacts.faces

Pastabos gali būti teikiamos bet kuria iš 24 ES oficialiųjų kalbų.

Gautas pastabas ombudsmenė ketina perduoti Komisijai ir gali nuspręsti paskelbti jas internete. Pastabas pateikę asmenys, kurie mano, kad jų pavardė neturėtų būti skelbiama ir (arba) kad jų pastabos neturėtų būti skelbiamos viešai, turėtų apie tai parašyti ir paaiškinti, kodėl. Pastaruoju atveju pastabas pateikę asmenys raginami pateikti nekonfidencialią santrauką, kuri bus perduota Komisijai ir kuri gali būti paskelbta ombudsmeno interneto svetainėje.

Ähnliche Dokumente