• Reichen Sie eine Beschwerde ein‏
  • Auskunftsersuchen
60th Rome Treaty anniversaryEuropa für Sie - Portal zu Online-Diensten der EU und nationaler Behörden

Evropská veřejná ochránkyně práv zahajuje veřejnou konzultaci týkající se složení expertních skupin Evropské komise

Verfügbare Sprachen :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Fall :  OI/6/2014/NF
    Geöffnet am 12.05.2014 - Empfehlung vom 29.01.2016 - Entscheidung vom 14.11.2017

Souvislosti

Dne 19. prosince 2013 uzavřela evropská veřejná ochránkyně práv posouzení stížnosti 1682/2010/BEH týkající se mimo jiné otázky vyváženého složení expertních skupin Komise[1]. Z uvedeného posouzení, ze zpráv organizací občanské společnosti a z výměn názorů v rámci neformálního dialogu o expertních skupinách mezi Komisí a určitými poslanci Evropského parlamentu vyplývá, že došlo k pokroku. Tato zhodnocení situace nicméně rovněž svědčí o přetrvávajících problémech, pokud jde o dosažení vyváženého složení, přičemž znepokojení vyvolávají zejména expertní skupiny ustavené od září 2012.

Rozhodnutí zahájit šetření z vlastního podnětu

V návaznosti na svůj závazek bedlivě sledovat situaci se veřejná ochránkyně práv rozhodla zahájit ohledně složení expertních skupin Komise šetření z vlastního podnětu.

Zaměření a cíl šetření z vlastního podnětu

Toto aktuální šetření z vlastního podnětu se týká složení expertních skupin Komise, avšak jeho součástí není posuzování výsledků práce těchto skupin.

Skutečnost, že se toto šetření z vlastního podnětu zaměřuje na aktivní expertní skupiny Komise ustavené v září 2012 a později, však veřejné ochránkyni práv nebrání v tom, aby se zabývala složením skupin vytvořených dříve, pokud shledá, že pro to existují důvody.

Uvedené šetření z vlastního podnětu se zaobírá systémovými otázkami. Jeho záměrem tudíž není řešit jednotlivé případy, jako např. ty, které se týkají nepřijetí určité organizace občanské společnosti do expertní skupiny Komise. Takové případy však samozřejmě lze veřejné ochránkyni práv předkládat prostřednictvím jednotlivých stížností.

Cílem tohoto šetření z vlastního podnětu je povzbudit a podpořit snahy, jejichž cílem je dosáhnout vyváženějšího složení expertních skupin Komise.

V prosinci 2013 zřídila Komise nový rámec pro občanský dialog v záležitostech, na něž se vztahuje společná zemědělská politika (rozhodnutí Komise 2013/767/EU). Vzhledem k tomu, že na jeho základě nyní probíhá výběr členů 14 skupin občanského dialogu, který pořádá GŘ Komise pro zemědělství, je zcela nezbytné, aby veřejná ochránkyně práv sledovala průběh tohoto výběru co nejpečlivěji. Veřejná ochránkyně práv tedy rozhodla zahájit samostatné a souběžně probíhající šetření z vlastního podnětu (OI/7/2014/BEH) týkající se vyváženého složení skupin občanského dialogu organizovaných GŘ pro zemědělství. Z toho vyplývá, že posledně uvedené skupiny nejsou předmětem současného šetření z vlastního podnětu.

Veřejná konzultace – výzva k předkládání příspěvků

Aby všechny zúčastněné strany, jež tato otázka zajímá, dostaly příležitost prezentovat své názory a umožnily tak veřejné ochránkyni práv, aby tyto názory zohlednila, veřejná ochránkyně práv rozhodla, že prvním krokem šetření z vlastního podnětu bude zahájení veřejné konzultace. Obdržené názory zúčastněných stran veřejné ochránkyni práv umožní dále přizpůsobit šetření tak, aby se soustředilo na opravdové problémy, se kterými se zúčastněné strany přímo potýkají, a rovněž, jako druhý krok, bude na jejich základě moci oslovit v této záležitosti Komisi.

Veřejná konzultace bude probíhat ve všech 24 úředních jazycích EU.

Očekávání veřejné ochránkyně práv

Veřejná ochránkyně práv – na základě záležitostí, kterými se úřad veřejného ochránce práv zabýval v rámci stížnosti 1682/2010/BEH a s využitím zpráv organizací občanské společnosti a neformálního dialogu o expertních skupinách mezi Komisí a určitými poslanci Evropského parlamentu – vyzývá všechny zúčastněné strany, které tato věc zajímá, aby se vyjádřily k následujícímu souboru otázek:

1. O kterých konkrétních expertních skupinách Komise se domníváte, že jejich členové nezastupují relevantní oblasti odbornosti a zájmů vyváženě? Co je podle vašeho názoru základem nevyváženého složení vámi uvedených expertních skupin Komise?

2. Horizontální předpisy Komise týkající se expertních skupin Komisi umožňují jmenovat jednotlivé odborníky za svou osobu. Je tato možnost podle vaší zkušenosti důvodem k obavám, pokud jde o vyvážené složení expertních skupin a/nebo střety zájmů?

3. Domníváte se, že stávající úroveň transparentnosti složení expertních skupin Komise, která je zajištěna zejména prostřednictvím Rejstříku expertních skupin Komise a dalších podobných subjektů, je dostatečná? A konkrétně, umožňují vám informace zveřejněné Komisí zjistit, jaké zájmy členové expertních skupin Komise zastupují? Pokud ne, co by se podle vás dalo zlepšit? Domníváte se, že stávající úroveň transparentnosti práce expertních skupin Komise, která je zajištěna zejména prostřednictvím zveřejňování pořadů jednání a zápisů ze schůzí, je dostatečná?

4. Domníváte se, že v případech, kdy Komise vyhlašuje výběrová řízení na členství v expertních skupinách, stanoví tato řízení kritéria, která dostatečně zohledňují potřebu vyváženého složení expertních skupin? Pokud ne, co by se podle vás dalo zlepšit? Mohla by podle vašeho názoru Komise udělat více pro zvýšení povědomí o těchto výběrových řízeních s cílem podpořit podávání přihlášek? Pokud ano, jaká konkrétní opatření by mohla přijmout?

5. Máte nějaké zkušenosti s přihláškou do výběrového řízení na členství v expertní skupině Komise? Pokud ano, setkal(a) jste se v průběhu tohoto řízení s problémy? Pokud ne, je vám známo něco o tom, že by problémům čelily organizace občanské společnosti? Připadá vám na základě vlastní zkušenosti, že náklady spojené s účastí / neexistence komplexních systémů proplácení nákladů odrazují organizace občanské společnosti od toho, aby se ucházely o členství v expertních skupinách?

6. Uveďte prosím, jaká opatření by podle vašeho názoru mohla přispět k vyváženějšímu složení expertních skupin Komise.

7. Máte jakékoli další připomínky?

Jak přispět

Příspěvky by veřejné ochránkyni práv měly být zaslány do 31. srpna 2014.

Písemně: Médiateur européen, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F - 67001 Strasbourg Cedex, France;

Faxem: +33 (0)3 88 17 90 62;

E-mailem: http://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/contacts.faces

Příspěvky mohou být předloženy v kterémkoli z 24 úředních jazyků EU.

Veřejná ochránkyně práv hodlá předat obdržené připomínky Komisi a může se rozhodnout zveřejnit je na internetu. Přispěvatelé, kteří se domnívají, že by jejich jméno nemělo být zveřejněno a/nebo že by jejich příspěvky neměly být publikovány, musí tuto skutečnost uvést spolu s odůvodněním. V takovém případě se přispěvatelé vyzývají, aby předložili nedůvěrné shrnutí, které bude předáno Komisi a smí být zveřejněno na internetových stránkách veřejné ochránkyně práv.[1] http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/52942/html.bookmark

Ähnliche Dokumente