Har du en klage over
en EU-institution eller et EU-organ?

Sammendrag af afgørelsen i sag 64/2017/NF om en offentlig høring i Europa-Kommissionen, som ikke var tilgængelig på alle officielle EU-sprog

En tysk sammenslutning, der repræsenterer forbrugerinteresser, klagede over Europa-Kommissionens beslutning om kun at afvikle en offentlig høring for det bredere publikum på engelsk. Klageren gjorde gældende, at Kommissionens beslutning betød, at EU-borgere, der ikke har tilstrækkeligt kendskab til engelsk, ikke havde mulighed for at deltage i den offentlige høring.

I betragtning af, at den offentlige høring var ved at blive afsluttet, bad Ombudsmanden straks efter indledningen af hendes undersøgelse Kommissionen om at forlænge høringsperioden og stille en tysk oversættelse af høringsdokumenterne til rådighed for klageren. Ombudsmanden bad ligeledes Kommissionen om at tillade, at andre borgere kunne anmode om oversættelser til deres foretrukne EU-sprog.

Kommissionen svarede ved at anføre, at den var forpligtet over for princippet om flersprogethed. Da dens oversættelsesressourcer var begrænsede, havde den imidlertid ikke mulighed for at acceptere Ombudsmandens løsningsforslag. Den argumenterede, at den ved at gøre dette ville skabe præcedens, som Kommissionen ville have svært ved at leve op til.

Ombudsmanden beklager, at Kommissionen ikke accepterede hendes forslag til en umiddelbar løsning i denne specifikke sag. Ombudsmanden er af den opfattelse, at Kommissionens beslutning om at gennemføre en offentlig høring kun på engelsk, udgjorde et tilfælde af fejl eller forsømmelser.

Ombudsmanden bemærker imidlertid, at såfremt de nye regler om offentlige høringer, som Kommissionen havde vedtaget for kort tid siden, var blevet bragt i anvendelse i denne sag, skulle den pågældende offentlige høring være gjort tilgængelig på mindst tysk, engelsk og fransk, og muligvis endda på alle officielle EU-sprog. Ombudsmanden er desuden ved at gennemføre en undersøgelse af Kommissionens generelle sprogordning for offentlige høringer. Det er på den baggrund Ombudsmandens opfattelse, at det ikke ville tjene noget nyttigt formål at fortsætte undersøgelsen, eller at fremsætte en henstilling i den foreliggende sag.