Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Søg efter undersøgelser

Sag
Tidsrum
Nøgleord
Eller forsøg gamle nøgleord (før 2016)

Viser 1 - 20 af 144 resultater

Afgørelse om en undersøgelse på eget initiativ af, hvordan Europa-Kommissionen overvåger EU's struktur- og investeringsfonde for at sikre, at de anvendes til at fremme handicappedes ret til en uafhængig tilværelse og inklusion i samfundet (sag OI/2/2021/MHZ)

Onsdag | 27 april 2022

Undersøgelsen drejede sig om, hvordan Kommissionen overvåger, at medlemsstaterne anvender EU's struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) til at fremme handicappedes og ældres ret til en uafhængig tilværelse og inklusion i samfundet (afinstitutionalisering), og om Kommissionen anvender sanktioner, hvis medlemsstaterne ikke gør dette.

I forbindelse med undersøgelsen modtog Ombudsmanden bidrag fra nationale ombudsmænd og civilsamfundsorganisationer.

Ombudsmanden fandt, at Kommissionen kunne give klarere vejledning om behovet for at fremme afinstitutionalisering i forbindelse med anvendelsen af ESI-fondene. Hun fandt også, at Kommissionen kunne tage skridt til at forbedre overvågningen af ESI-finansierede aktiviteter, og at den burde anlægge en mere proaktiv tilgang til håndhævelse, navnlig når der blev udtrykt bekymring for, at ESI-finansierede aktiviteter er i strid med forpligtelsen til at fremme afinstitutionalisering. Ombudsmanden påpegede også behovet for at være særligt opmærksom på de midler, der anvendes under genopretnings- og resiliensfaciliteten.

Ombudsmanden afsluttede undersøgelsen og fremsatte ti forslag til forbedring af Kommissionens retningslinjer og overvågningsprocessen. Hun understregede behovet for, at Kommissionen handler hurtigt, i betragtning af de supplerende finansieringsprogrammer, der er oprettet som reaktion på covid-19-pandemien, samt de seneste ændringer af de gældende regler.

Ombudsmanden vil overveje at vende tilbage til dette spørgsmål i fremtiden for at vurdere fremskridtene.

Hvordan Europa-Kommissionen overvåger og sikrer sig de kroatiske myndigheders overholdelse af de grundlæggende rettigheder i forbindelse med grænseforvaltningsoperationer

Tirsdag | 22 februar 2022

Hvordan Europa-Kommissionen overvåger og sikrer sig de kroatiske myndigheders overholdelse af de grundlæggende rettigheder i forbindelse med grænseforvaltningsoperationer Undersøgelsen undersøgte, om nødhjælp udbetalt til Kroatien i overensstemmelse med et tilsagn fra Kommissionen blev ledsaget af oprettelsen af en overvågningsmekanisme for at sikre, at grænseforvaltningsforanstaltningerne fuldt ud er i overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder og EU's asyllovgivning.

Ombudsmanden fandt, at Kommissionen skabte forvirring gennem den måde, hvorpå den kommunikerede om overvågningsmekanismen i forbindelse med nødhjælpen. Hertil kommer, at selvom der var blevet ydet midler til grænsekontrolaktiviteter siden 2018, var det også først i sommeren 2021, at en uafhængig overvågningsmekanisme til at føre tilsyn med beskyttelsen af grundlæggende rettigheder blev oprettet. Dette var beklageligt.

Som afslutning på undersøgelsen opfordrede Ombudsmanden Kommissionen til fuldt ud at overvåge, om mekanismen faktisk er uafhængig og effektiv til at sikre overholdelse af grundlæggende rettigheder og EU-lovgivning. Ombudsmanden fremsatte et forslag til forbedring af Kommissionens meddelelse om overvågningsmekanismen. Ombudsmanden opfordrede også Kommissionen til at spille en aktiv rolle i forbindelse med overvågningsmekanismen og kræve, at de kroatiske myndigheder fremlægger konkrete og kontrollerbare oplysninger om foranstaltninger, der er truffet for at undersøge rapporter om kollektive udvisninger og mishandling af migranter og asylansøgere. Endelig bad Ombudsmanden Kommissionen om inden for et år at informere hende om de skridt, den har taget for at styrke overholdelsen af grundlæggende rettigheder i grænseoperationer, der modtager EU-midler.

 

Afgørelse i sag OI/4/2021/MHZ om, hvordan Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) lever op til sine forpligtelser med hensyn til grundlæggende rettigheder og sikrer ansvarlighed i forbindelse med dets udvidede ansvarsområder

Mandag | 17 januar 2022

I denne undersøgelse på eget initiativ blev det vurderet, hvordan Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) lever op til sine forpligtelser med hensyn til grundlæggende rettigheder og gennemsigtighed i henhold til forordning 2019/1896 ("Frontex-forordningen"), som udvidede Frontex' mandat.

Undersøgelsen så nærmere på, hvordan Frontex sikrer gennemsigtighed i sine "operationelle planer", som definerer parametrene for dets operationer, og hvordan det beslutter at suspendere, bringe til ophør eller undlade at iværksætte aktiviteter på grund af bekymringer vedrørende grundlæggende rettigheder. Undersøgelsen vurderede også overvågningen af overholdelsen af grundlæggende rettigheder i forbindelse med tvangsmæssige tilbagesendelser og Frontex' retningslinjer for screeningen af papirløse personer, der ulovligt krydser eller forsøger at krydse en ydre EU-grænse.

På grundlag af undersøgelsen fremsatte Ombudsmanden en række forslag til Frontex med henblik på at forbedre dets ansvarlighed. Ombudsmanden opfordrer Frontex til proaktivt at være gennemsigtig med hensyn til operationelle planer og den analyse af grundlæggende rettigheder, på hvilken den administrerende direktør baserer sine beslutninger om at iværksætte eller suspendere operationer, eller bringe dem til ophør. Hun foreslår, at Frontex udsteder specifikke instrukser til "screeningteams", der gennemfører interview med flygtninge. Ombudsmanden opfordrer ligeledes Frontex til at forbedre overvågningen af tvangsmæssige tilbagesendelser, hvor de personer, der ledsager tilbagesendte, er Frontex-medarbejdere, og til at sikre bedre rapportering om overvågningsoperationer.