Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Søg efter undersøgelser

Sag
Tidsrum
Nøgleord
Eller forsøg gamle nøgleord (før 2016)

Viser 1 - 20 af 147 resultater

Afgørelse i sag OI/4/2021/MHZ om, hvordan Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) lever op til sine forpligtelser med hensyn til grundlæggende rettigheder og sikrer ansvarlighed i forbindelse med dets udvidede ansvarsområder

Mandag | 18 juli 2022

I denne undersøgelse på eget initiativ blev det vurderet, hvordan Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) lever op til sine forpligtelser med hensyn til grundlæggende rettigheder og gennemsigtighed i henhold til forordning 2019/1896 ("Frontex-forordningen"), som udvidede Frontex' mandat.

Undersøgelsen så nærmere på, hvordan Frontex sikrer gennemsigtighed i sine "operationelle planer", som definerer parametrene for dets operationer, og hvordan det beslutter at suspendere, bringe til ophør eller undlade at iværksætte aktiviteter på grund af bekymringer vedrørende grundlæggende rettigheder. Undersøgelsen vurderede også overvågningen af overholdelsen af grundlæggende rettigheder i forbindelse med tvangsmæssige tilbagesendelser og Frontex' retningslinjer for screeningen af papirløse personer, der ulovligt krydser eller forsøger at krydse en ydre EU-grænse.

På grundlag af undersøgelsen fremsatte Ombudsmanden en række forslag til Frontex med henblik på at forbedre dets ansvarlighed. Ombudsmanden opfordrer Frontex til proaktivt at være gennemsigtig med hensyn til operationelle planer og den analyse af grundlæggende rettigheder, på hvilken den administrerende direktør baserer sine beslutninger om at iværksætte eller suspendere operationer, eller bringe dem til ophør. Hun foreslår, at Frontex udsteder specifikke instrukser til "screeningteams", der gennemfører interview med flygtninge. Ombudsmanden opfordrer ligeledes Frontex til at forbedre overvågningen af tvangsmæssige tilbagesendelser, hvor de personer, der ledsager tilbagesendte, er Frontex-medarbejdere, og til at sikre bedre rapportering om overvågningsoperationer.

 

Afgørelse i OI/5/2020/MHZ om funktionen af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtnings (Frontex’) klagemekanisme for påståede krænkelser af de grundlæggende rettigheder og den rolle, som den ansvarlige for grundlæggende rettigheder spiller

Onsdag | 08 juni 2022

Ombudsmanden indledte en undersøgelse på eget initiativ for at undersøge, hvordan Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) håndterer påståede krænkelser af de grundlæggende rettigheder gennem sin ”klagemekanisme”, og se nærmere på Frontex’ ansvarlige for grundlæggende rettigheders rolle og uafhængighed i denne henseende.

I forbindelse med en tidligere undersøgelse anbefalede Ombudsmanden, at der blev oprettet en uafhængig mekanisme til behandling af klager over Frontex-operationer. Klagemekanismen blev godkendt af EU-lovgiverne og blev operationel i 2016.

Gennem klagemekanismen behandler Frontex klager fra enkeltpersoner, der mener, at deres grundlæggende rettigheder er blevet krænket i forbindelse med Frontex-operationer. Den ansvarlige for grundlæggende rettigheders rolle er at behandle klager over Frontex-medarbejderes handlinger direkte og at sikre, at klager over ansatte hos nationale myndigheder, der er involveret i Frontex-operationer, behandles korrekt af de relevante myndigheder.

Denne undersøgelse havde til formål at vurdere, hvordan Frontex har gennemført nye regler vedrørende klagemekanismen og den ansvarlige for grundlæggende rettigheder, som trådte i kraft i november 2019. Den søgte ligeledes at vurdere klagemekanismens generelle effektivitet på baggrund af bekymringer i offentligheden over krænkelser af de grundlæggende rettigheder i forbindelse med Frontex-operationer.

Siden oprettelsen har klagemekanismen behandlet et meget lavt antal klager, og der er endnu ikke indgivet klager over Frontex-medarbejderes handlinger. Mellem 2016 og januar 2021 havde den ansvarlige for grundlæggende rettigheder modtaget 69 klager, hvoraf 22 kunne antages til behandling. I forbindelse med operationer med medarbejdere fra forskellige organer, som er ansvarlige over for forskellige myndigheder, kan det være vanskeligt for potentielle klagere at identificere de formodede gerningsmænd og forstå, hvordan og til hvem de kan indberette påståede krænkelser, og indgive klage gennem de relevante kanaler.

I denne undersøgelse gennemgik Ombudsmanden ligeledes klager, der var behandlet af klagemekanismen, og identificerede forskellige potentielle mangler, som kan gøre det vanskeligere for enkeltpersoner at indberette påståede krænkelser af de grundlæggende rettigheder og indgive klage. Ombudsmandens undersøgelse viste også forsinkelser i Frontex’ gennemførelse af dets nye forpligtelser vedrørende klagemekanismen og den ansvarlige for grundlæggende rettigheder.

På grundlag af undersøgelsen fremsætter Ombudsmanden en række forslag til forbedringer for Frontex med henblik på at forbedre adgangen til klagemekanismen for potentielle ofre for krænkelser af de grundlæggende rettigheder og styrke ansvarligheden i forbindelse med Frontex-operationer og alle dem, der er involveret heri. Disse omfatter forslag til, hvordan det kan gøres lettere for potentielle ofre for krænkelser af de grundlæggende rettigheder at kende klagemulighederne og indberette hændelser, samt forslag til, hvordan klager kan behandles og følges op.