Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Søg efter undersøgelser

Tekstsøgning

Dokumenttype

Den vedrørte institution

Grundlag for afslutning af undersøgelsen

Sagsnummer

Sprog

Tidsrum

Nøgleord

Eller forsøg gamle nøgleord (før 2016)

Viser 1 - 20 af 108 resultater

Afgørelse i OI/5/2020/MHZ om funktionen af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtnings (Frontex’) klagemekanisme for påståede krænkelser af de grundlæggende rettigheder og den rolle, som den ansvarlige for grundlæggende rettigheder spiller

Tirsdag | 15 juni 2021

Ombudsmanden indledte en undersøgelse på eget initiativ for at undersøge, hvordan Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) håndterer påståede krænkelser af de grundlæggende rettigheder gennem sin ”klagemekanisme”, og se nærmere på Frontex’ ansvarlige for grundlæggende rettigheders rolle og uafhængighed i denne henseende.

I forbindelse med en tidligere undersøgelse anbefalede Ombudsmanden, at der blev oprettet en uafhængig mekanisme til behandling af klager over Frontex-operationer. Klagemekanismen blev godkendt af EU-lovgiverne og blev operationel i 2016.

Gennem klagemekanismen behandler Frontex klager fra enkeltpersoner, der mener, at deres grundlæggende rettigheder er blevet krænket i forbindelse med Frontex-operationer. Den ansvarlige for grundlæggende rettigheders rolle er at behandle klager over Frontex-medarbejderes handlinger direkte og at sikre, at klager over ansatte hos nationale myndigheder, der er involveret i Frontex-operationer, behandles korrekt af de relevante myndigheder.

Denne undersøgelse havde til formål at vurdere, hvordan Frontex har gennemført nye regler vedrørende klagemekanismen og den ansvarlige for grundlæggende rettigheder, som trådte i kraft i november 2019. Den søgte ligeledes at vurdere klagemekanismens generelle effektivitet på baggrund af bekymringer i offentligheden over krænkelser af de grundlæggende rettigheder i forbindelse med Frontex-operationer.

Siden oprettelsen har klagemekanismen behandlet et meget lavt antal klager, og der er endnu ikke indgivet klager over Frontex-medarbejderes handlinger. Mellem 2016 og januar 2021 havde den ansvarlige for grundlæggende rettigheder modtaget 69 klager, hvoraf 22 kunne antages til behandling. I forbindelse med operationer med medarbejdere fra forskellige organer, som er ansvarlige over for forskellige myndigheder, kan det være vanskeligt for potentielle klagere at identificere de formodede gerningsmænd og forstå, hvordan og til hvem de kan indberette påståede krænkelser, og indgive klage gennem de relevante kanaler.

I denne undersøgelse gennemgik Ombudsmanden ligeledes klager, der var behandlet af klagemekanismen, og identificerede forskellige potentielle mangler, som kan gøre det vanskeligere for enkeltpersoner at indberette påståede krænkelser af de grundlæggende rettigheder og indgive klage. Ombudsmandens undersøgelse viste også forsinkelser i Frontex’ gennemførelse af dets nye forpligtelser vedrørende klagemekanismen og den ansvarlige for grundlæggende rettigheder.

På grundlag af undersøgelsen fremsætter Ombudsmanden en række forslag til forbedringer for Frontex med henblik på at forbedre adgangen til klagemekanismen for potentielle ofre for krænkelser af de grundlæggende rettigheder og styrke ansvarligheden i forbindelse med Frontex-operationer og alle dem, der er involveret heri. Disse omfatter forslag til, hvordan det kan gøres lettere for potentielle ofre for krænkelser af de grundlæggende rettigheder at kende klagemulighederne og indberette hændelser, samt forslag til, hvordan klager kan behandles og følges op.

Afgørelse i sag 874/2020/MIG om, hvordan Europa-Kommissionen behandlede en klage over, hvordan Kommissionens næstformand med ansvar for demokrati og demografi reagerede offentligt på kritisk mediedækning

Fredag | 26 marts 2021

Sagen vedrørte en klage til Europa-Kommissionen, hvori der udtryktes betænkeligheder ved måden, hvorpå Kommissionens næstformand med ansvar for demokrati og demografi havde reageret offentligt på kritisk mediedækning, især kommentarer, hun havde fremsat under et program på kroatisk tv, hvor lytterne kunne ringe ind. Klageren mente, at næstformandens udtalelser var uforenelige med hendes forpligtelser som kommissær, og var utilfreds med Kommissionens håndtering af de betænkeligheder, der blev udtrykt i hendes klage.

Ombudsmanden fandt, at næstformandens udtalelser kunne forstås således, at medierne ikke burde udsende eller offentliggøre kritiske kommentarer om offentlige personer. Det faktum, at udsagnene blev opfattet som sådan, afspejles tydeligt i offentlighedens reaktioner, herunder denne klage og den efterfølgende mediedækning af hændelsen. Ombudsmanden fandt derfor udtalelserne upassende.

Efter hændelsen udtrykte både næstformanden og Kommissionen deres stærke støtte til ytringsfrihed samt mediefrihed og mediernes pluralisme. Næstformanden præciserede yderligere, at det ikke var hendes hensigt at underminere mediernes uafhængighed.

Ombudsmanden glæder sig over disse præciseringer, men beklager, at hverken Kommissionen eller næstformanden udsendte en undskyldning i forbindelse med hændelsen. Det kunne i nogen grad have imødekommet den offentlige bekymring over bemærkningerne.

Ombudsmanden afslutter sin undersøgelse og opfordrer Kommissionen til at minde kommissærerne om behovet for at udvise behørig forsigtighed, når de udtaler sig offentligt.

Afgørelse i de forenede sager 1570/2018/JF-JN og 1973/2018/JF-JN om, hvordan Europa-Kommissionen godkender stoffer, som bruges i plantebeskyttelsesmidler (pesticider)

Mandag | 30 november 2020

Denne undersøgelse omhandlede, hvordan Europa-Kommissionen godkender "aktive stoffer", som bruges i pesticider. Navnlig undersøgte Ombudsmanden Kommissionens praksis med at godkende aktive stoffer, hvor Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet ("EFSA") — EU's organ med ansvar for videnskabelig sikkerhedsvurdering — udtalte, at den konstaterede kritiske problemområder, eller at den konstaterede ingen sikker brug. Ombudsmanden gennemgik også Kommissionens praksis igen med at godkende stoffer, hvor det er nødvendigt med yderligere oplysninger til at bekræfte deres sikkerhed.

Ombudsmanden meddelte i detaljer til Kommissionen, hvorfor hun mener, at dennes nuværende praksis giver anledning til bekymringer. Selvom Kommissionen fastholdte, at dennes praksisser overholder gældende lovbestemmelser, anførte den de ændringer og forbedringer, som den har foretaget for at afhjælpe de pågældende problemer. Den meddelte navnlig flere foranstaltninger til Ombudsmanden, som har til hensigt at forbedre godkendelsesprocessen og øge dens gennemsigtighed.

Ombudsmanden afslutter nu denne undersøgelse med tre forslag til Kommissionen for at sikre, at den godkender stoffer udelukkende baseret på anvendelser, som EFSA har bekræftet til at være sikre, at godkendelsesprocessen er fuldstændig gennemsigtig, og at dennes brug af proceduren for bekræftende data er yderligere begrænset. På baggrund af Von der Leyen-Kommissionens tilsagn om at træffe foranstaltninger til reducering af den samlede brug af — og risici fra — kemiske pesticider med 50 % inden 2030, forventer Ombudsmanden, at Kommissionen vil følge op på hendes forslag på tilfredsstillende vis.