Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Søg efter undersøgelser

Tekstsøgning

Dokumenttype

Den vedrørte institution

Grundlag for afslutning af undersøgelsen

Sagsnummer

Sprog

Tidsrum

Nøgleord

Eller forsøg gamle nøgleord (før 2016)

Viser 1 - 20 af 69 resultater

Afgørelse i OI/5/2020/MHZ om funktionen af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtnings (Frontex’) klagemekanisme for påståede krænkelser af de grundlæggende rettigheder og den rolle, som den ansvarlige for grundlæggende rettigheder spiller

Tirsdag | 15 juni 2021

Ombudsmanden indledte en undersøgelse på eget initiativ for at undersøge, hvordan Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) håndterer påståede krænkelser af de grundlæggende rettigheder gennem sin ”klagemekanisme”, og se nærmere på Frontex’ ansvarlige for grundlæggende rettigheders rolle og uafhængighed i denne henseende.

I forbindelse med en tidligere undersøgelse anbefalede Ombudsmanden, at der blev oprettet en uafhængig mekanisme til behandling af klager over Frontex-operationer. Klagemekanismen blev godkendt af EU-lovgiverne og blev operationel i 2016.

Gennem klagemekanismen behandler Frontex klager fra enkeltpersoner, der mener, at deres grundlæggende rettigheder er blevet krænket i forbindelse med Frontex-operationer. Den ansvarlige for grundlæggende rettigheders rolle er at behandle klager over Frontex-medarbejderes handlinger direkte og at sikre, at klager over ansatte hos nationale myndigheder, der er involveret i Frontex-operationer, behandles korrekt af de relevante myndigheder.

Denne undersøgelse havde til formål at vurdere, hvordan Frontex har gennemført nye regler vedrørende klagemekanismen og den ansvarlige for grundlæggende rettigheder, som trådte i kraft i november 2019. Den søgte ligeledes at vurdere klagemekanismens generelle effektivitet på baggrund af bekymringer i offentligheden over krænkelser af de grundlæggende rettigheder i forbindelse med Frontex-operationer.

Siden oprettelsen har klagemekanismen behandlet et meget lavt antal klager, og der er endnu ikke indgivet klager over Frontex-medarbejderes handlinger. Mellem 2016 og januar 2021 havde den ansvarlige for grundlæggende rettigheder modtaget 69 klager, hvoraf 22 kunne antages til behandling. I forbindelse med operationer med medarbejdere fra forskellige organer, som er ansvarlige over for forskellige myndigheder, kan det være vanskeligt for potentielle klagere at identificere de formodede gerningsmænd og forstå, hvordan og til hvem de kan indberette påståede krænkelser, og indgive klage gennem de relevante kanaler.

I denne undersøgelse gennemgik Ombudsmanden ligeledes klager, der var behandlet af klagemekanismen, og identificerede forskellige potentielle mangler, som kan gøre det vanskeligere for enkeltpersoner at indberette påståede krænkelser af de grundlæggende rettigheder og indgive klage. Ombudsmandens undersøgelse viste også forsinkelser i Frontex’ gennemførelse af dets nye forpligtelser vedrørende klagemekanismen og den ansvarlige for grundlæggende rettigheder.

På grundlag af undersøgelsen fremsætter Ombudsmanden en række forslag til forbedringer for Frontex med henblik på at forbedre adgangen til klagemekanismen for potentielle ofre for krænkelser af de grundlæggende rettigheder og styrke ansvarligheden i forbindelse med Frontex-operationer og alle dem, der er involveret heri. Disse omfatter forslag til, hvordan det kan gøres lettere for potentielle ofre for krænkelser af de grundlæggende rettigheder at kende klagemulighederne og indberette hændelser, samt forslag til, hvordan klager kan behandles og følges op.

Afgørelse i sag 233/2021/OAM om, hvordan Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) behandlede en begæring om aktindsigt i dokumenter vedrørende sporingsdata fra fartøjer, der anvendes i Frontex' maritime operationer

Tirsdag | 30 marts 2021

Sagen vedrørte Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtnings (Frontex') afslag på aktindsigt i sporingsdata fra flere af de fartøjer, der anvendes i agenturets maritime operationer i Det Ægæiske Hav. Klageren søgte indsigt i specifikke typer data vedrørende fartøjernes placering. Frontex fandt oprindeligt flere dokumenter med lokaliseringsoplysninger, men nægtede at indrømme aktindsigt med den begrundelse, at dette ville undergrave den offentlige interesse, hvad angår den offentlige sikkerhed. I sit endelige svar erklærede Frontex, at det ikke havde nogen dokumenter, der indeholdt de specifikke data, der blev anmodet om.

Ombudsmanden undersøgte spørgsmålet og kunne bekræfte, at Frontex faktisk ikke lå inde med dokumenter, der indeholdt de specifikke data, der blev anmodet om. Hun vurderede ikke desto mindre Frontex' stillingtagen til realiteten med hensyn til dokumenter, der indeholder lignende data, blandt andet fartøjspositionsdata, og fandt, at afslaget var berettiget.

Ombudsmanden opfordrede Frontex til at sikre en konsekvent tilgang i besvarelsen af begæringer om aktindsigt. Især bør Frontex være omhyggelig med at kontrollere, hvilke dokumenter der er i dets besiddelse, og give fyldestgørende forklaringer til personer, der begærer aktindsigt.