Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Søg efter undersøgelser

Sag
Tidsrum
Nøgleord
Eller forsøg gamle nøgleord (før 2016)

Viser 1 - 20 af 208 resultater

Decision on the European Commission’s decision to recover grants paid under EU funded projects carried out by a national police authority (case 1733/2020/LM)

Mandag | 11 oktober 2021

The complainant, a national police force, received two grants from the European Commission for projects to fight transnational crime, which it carried out successfully. Following audits of the projects, the Commission found that a big part of the costs were ineligible mainly due to the lack of supporting documents. The Commission therefore decided to recover a considerable part of the grants. The complainant turned to the Ombudsman arguing that the decision was disproportionate and that the Commission had not shown flexibility. The complainant considered that the Commission should have allowed it more time to send additional supporting documents and that it should have done another audit.

The Ombudsman found that it was reasonable for the Commission to conclude that the complainant had violated its contractual obligations under the ‘grant agreement’. The Commission had acted in accordance with EU financial rules and given the complainant ample opportunity to provide comments and submit additional supporting documents as proof of the costs it claimed. The Commission had also shown flexibility by agreeing to review supporting documents submitted late. The Ombudsman thus closed the inquiry with a finding of no maladministration.

Afgørelse i OI/5/2020/MHZ om funktionen af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtnings (Frontex’) klagemekanisme for påståede krænkelser af de grundlæggende rettigheder og den rolle, som den ansvarlige for grundlæggende rettigheder spiller

Tirsdag | 15 juni 2021

Ombudsmanden indledte en undersøgelse på eget initiativ for at undersøge, hvordan Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) håndterer påståede krænkelser af de grundlæggende rettigheder gennem sin ”klagemekanisme”, og se nærmere på Frontex’ ansvarlige for grundlæggende rettigheders rolle og uafhængighed i denne henseende.

I forbindelse med en tidligere undersøgelse anbefalede Ombudsmanden, at der blev oprettet en uafhængig mekanisme til behandling af klager over Frontex-operationer. Klagemekanismen blev godkendt af EU-lovgiverne og blev operationel i 2016.

Gennem klagemekanismen behandler Frontex klager fra enkeltpersoner, der mener, at deres grundlæggende rettigheder er blevet krænket i forbindelse med Frontex-operationer. Den ansvarlige for grundlæggende rettigheders rolle er at behandle klager over Frontex-medarbejderes handlinger direkte og at sikre, at klager over ansatte hos nationale myndigheder, der er involveret i Frontex-operationer, behandles korrekt af de relevante myndigheder.

Denne undersøgelse havde til formål at vurdere, hvordan Frontex har gennemført nye regler vedrørende klagemekanismen og den ansvarlige for grundlæggende rettigheder, som trådte i kraft i november 2019. Den søgte ligeledes at vurdere klagemekanismens generelle effektivitet på baggrund af bekymringer i offentligheden over krænkelser af de grundlæggende rettigheder i forbindelse med Frontex-operationer.

Siden oprettelsen har klagemekanismen behandlet et meget lavt antal klager, og der er endnu ikke indgivet klager over Frontex-medarbejderes handlinger. Mellem 2016 og januar 2021 havde den ansvarlige for grundlæggende rettigheder modtaget 69 klager, hvoraf 22 kunne antages til behandling. I forbindelse med operationer med medarbejdere fra forskellige organer, som er ansvarlige over for forskellige myndigheder, kan det være vanskeligt for potentielle klagere at identificere de formodede gerningsmænd og forstå, hvordan og til hvem de kan indberette påståede krænkelser, og indgive klage gennem de relevante kanaler.

I denne undersøgelse gennemgik Ombudsmanden ligeledes klager, der var behandlet af klagemekanismen, og identificerede forskellige potentielle mangler, som kan gøre det vanskeligere for enkeltpersoner at indberette påståede krænkelser af de grundlæggende rettigheder og indgive klage. Ombudsmandens undersøgelse viste også forsinkelser i Frontex’ gennemførelse af dets nye forpligtelser vedrørende klagemekanismen og den ansvarlige for grundlæggende rettigheder.

På grundlag af undersøgelsen fremsætter Ombudsmanden en række forslag til forbedringer for Frontex med henblik på at forbedre adgangen til klagemekanismen for potentielle ofre for krænkelser af de grundlæggende rettigheder og styrke ansvarligheden i forbindelse med Frontex-operationer og alle dem, der er involveret heri. Disse omfatter forslag til, hvordan det kan gøres lettere for potentielle ofre for krænkelser af de grundlæggende rettigheder at kende klagemulighederne og indberette hændelser, samt forslag til, hvordan klager kan behandles og følges op.

Afgørelse i sag 320/2021/DDJ og 599/2021/DDJ om afslag fra Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) på aktindsigt i dokumenter vedrørende dets interaktioner med to virksomheder, der har leveret en dataanalyseplatform

Mandag | 14 juni 2021

Sagerne vedrørte to begæringer om aktindsigt i dokumenter med nærmere oplysninger om Europols kontraktforhold og kommunikation med to virksomheder, der har leveret en dataanalyseplatform til agenturet. Europol gav helt eller delvis afslag på aktindsigt i de fleste af de dokumenter, der blev identificeret i den første begæring, idet Europol hovedsagelig gjorde gældende, at udbredelsen ville være til skade for beskyttelsen af offentlighedens interesser med hensyn til den offentlige sikkerhed. Europol gav afslag på aktindsigt i alle de dokumenter, der blev identificeret i den anden begæring, af hensyn til den offentlige sikkerhed og agenturets interne beslutningsproces.

På grundlag af en gennemgang af de ønskede dokumenter fandt Ombudsmanden, at de fleste af de oplysninger, de indeholdt, ville kunne skade beskyttelsen af offentlighedens interesser med hensyn til den offentlige sikkerhed, hvis de blev videregivet. Ombudsmanden fandt ikke, at der var grundlag for at fortsætte undersøgelsen for så vidt angår de meget begrænsede oplysninger, der ikke var omfattet af denne undtagelse.

Ombudsmanden konstaterede en række mangler i den måde, hvorpå Europol havde behandlet sagen, men konkluderede overordnet set, at Europol ikke havde gjort sig skyldig i fejl eller forsømmelser ved at give afslag på aktindsigt i de omhandlede dokumenter.