Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Søg efter undersøgelser

Sag
Tidsrum
Nøgleord
Eller forsøg gamle nøgleord (før 2016)

Viser 1 - 20 af 25 resultater

Afgørelse i sag 640/2019/TE om gennemsigtigheden i EU-Rådets beslutningsproces, der førte til vedtagelsen af årlige forordninger om fastsættelse af fiskekvoter

Onsdag | 29 april 2020

Klagen vedrørte gennemsigtigheden i EU-Rådets beslutningsproces, der førte til vedtagelsen af de årlige forordninger om fastsættelse af de samlede tilladte fangstmængder (TAC’er) af visse fiskebestande i det nordøstlige Atlanterhav for 2017, 2018 og 2019. Klagen var indgivet af miljøbeskyttelsesorganisationen ClientEarth.

Klageren var bekymret over, at Rådet 1) ikke havde registreret de holdninger, som medlemsstater havde givet udtryk for i Rådets ”forberedende organer” bestående af nationale embedsmænd og ambassadører samt i møder i Ministerrådet, 2) ikke havde givet rettidig aktindsigt i lovgivningsdokumenter, proaktivt og efter anmodning, og 3) har et ufuldstændigt dokumentregister, som er vanskeligt at bruge.

Ombudsmanden var af den opfattelse, at de pågældende dokumenter er ”lovgivningsdokumenter” som defineret i EU’s regler om aktindsigt i dokumenter. Endvidere indeholder dokumenterne ”miljøoplysninger” som omhandlet i Århusforordningen. Der bør gives en mere omfattende og rettidig aktindsigt i sådanne dokumenter. Ombudsmanden fandt ligeledes, at Rådet ikke havde godtgjort, at en udlevering af dokumenterne i alvorlig grad ville påvirke, forlænge eller komplicere beslutningsprocessen.

Ombudsmanden henstillede derfor, at Rådet proaktivt stiller dokumenterne vedrørende vedtagelsen af TAC-forordningen til rådighed på det tidspunkt, hvor de rundsendes til medlemsstaterne, eller hurtigst muligt derefter.

Rådet har valgt ikke at følge Ombudsmandens henstilling. Dette er skuffende. Endvidere tyder det på, at Rådet ikke fuldt ud har forstået den kritiske forbindelse mellem demokrati og gennemsigtigheden i beslutningsprocessen vedrørende spørgsmål, som har væsentlig indvirkning på den brede offentlighed. Dette er så meget desto vigtigere, når beslutningstagningen vedrører beskyttelsen af miljøet.

Rådets holdning synes at være, at en væsentlig demokratisk standard – gennemsigtighed i lovgivningsarbejdet – skal ofres for, hvad det anser for at være til størst mulig gavn for at opnå enighed om et politisk spørgsmål.

Ombudsmanden bekræfter sin konstatering af fejl eller forsømmelser og sin henstilling.

Decision in case 306/2018/JAP concerning how the European Commission dealt with an audit of three EU-funded projects

Tirsdag | 26 november 2019

The complainant took part in three EU-funded projects in the context of the 7th Framework Programme for Research and Technological Development. Its complaint to the Ombudsman concerned how the European Commission dealt with an audit of the expenditure claimed in the context of the projects.

The auditors found that the complainant’s time-recording system was unreliable. They asked the complainant to provide alternative evidence to substantiate the costs for personnel and other actions. The complainant submitted a number of documents to prove the costs incurred in the projects. However, the Commission rejected them as unreliable and, according to the complainant, decided to recover more than EUR 225 000.

The Ombudsman opened an inquiry into how the Commission dealt with the audit, and its decision to recover funds. Her inquiry team met with the Commission’s representatives and inspected its file.

The Ombudsman found that the Commission took the complainant’s allegation that the audit was badly conducted seriously, investigated the matter and assessed the alternative evidence provided.

While the Ombudsman recognises the Commission’s duty to safeguard the financial interests of the EU and acknowledges its efforts to obtain alternative evidence from the complainant, she was not convinced that, by rejecting the personnel costs in full, the Commission had adopted a fair or proportionate approach. Since the Commission, on three separate occasions, rejected a request to consider at least a partial waiver of the recovery, the Ombudsman concluded that further inquiries were unlikely to serve any purpose. She makes a suggestion for improvement to seek to avoid similar cases occurring in future.

Recommendation of the European Ombudsman in case 640/2019/FP on the transparency of the Council of the EU’s decision-making process leading to the adoption of annual regulations setting fishing quotas (total allowable catches)

Fredag | 25 oktober 2019

The complaint concerned the transparency of the decision-making process in the Council of the EU, leading to the adoption of the annual regulations setting total allowable catches (TACs) of certain fish stocks in the Northeast Atlantic for 2017, 2018 and 2019. The complaint was submitted by an environmental law organisation.

The complainant was concerned that the Council (1) failed to record the positions of Member States expressed in Council ‘preparatory bodies’ of national civil servants and Ambassadors, as well as in meetings of the Council of Ministers, (2) failed to provide timely access to legislative documents, and (3) has in place an incomplete register of documents that is difficult to use.

The Ombudsman is of the view that the documents in question are in fact legislative documents. In addition, the documents contain environmental information, as defined in the Aarhus Regulation. Wider and more timely access should therefore be granted to such documents.

The Ombudsman also found that the Council had not demonstrated that disclosing the documents in question would seriously affect, prolong or complicate the decision-making process.

The Ombudsman therefore recommends that the Council should proactively make available documents related to the adoption of the TAC Regulation at the time they are circulated to Member States or as soon as possible thereafter.

Afgørelse i sag 910/2018/THH om Europa-Kommissionens afslag på aktindsigt i sin vurdering af de sanktionsordninger, som medlemsstaterne anvender til at håndhæve den fælles fiskeripolitik

Torsdag | 23 maj 2019

Klagen vedrørte Europa-Kommissionens afslag til en NGO på fuld aktindsigt i tre dokumenter vedrørende Kommissionens vurdering af de sanktionsordninger, som EU's medlemsstater anvender for at sikre overensstemmelse med EU's fælles fiskeripolitik.

Ombudsmanden fandt, at afslaget på aktindsigt i dokumenterne var berettiget som følge af behovet for at beskytte såvel igangværende undersøgelser og revisioner som Kommissionens beslutningsproces.

Ombudsmanden fandt derfor ingen tilfælde af fejl eller forsømmelser og afsluttede undersøgelsen.

Afgørelse i sag 1474/2018/TE om påståede mangler og partiskhed under Europa-Kommissionens udarbejdelse af dens politik og lovgivningsforslag vedrørende reduktion af engangsplasticprodukter

Fredag | 22 marts 2019

I maj 2018 vedtog Europa-Kommissionen sit lovgivningsforslag om et engangsplastdirektiv. Forslaget fastlægger regler for hele EU, som fokuserer på de ti hyppigst fundne engangsplastprodukter på Europas strande og have. De foreslåede regler omfatter et forbud mod visse engangsplastprodukter, herunder produkter anvendt til føde- og drikkevarer.

Klagen omhandlede en potentiel interessekonflikt ved Kommissionens udarbejdelse af dennes politik og lovgivningsforslag om reduktion af engangsplastprodukter. Klageren påstod også, at Kommissionen ikke har opfyldt sine egne retningslinjer for bedre regulering.

Ombudsmanden var klar over, at klageren, en forening af repræsentanter for producenter af føde- og drikkevareemballage, primært var utilfreds med indholdet i Kommissionens lovgivningsforslag. Selvom Ombudsmandens undersøgelser nogle gange afslører problemer med lovgivningen, har hun intet mandat til at indlede undersøgelser af berettigelsen af EU-lovgivning eller af lovgivningsforslag fremført af Kommissionen for EU-lovgiveren. Ombudsmandens undersøgelse i den pågældende sag fokuserede derfor på Kommissionens administrative aktiviteter under udarbejdelse af lovgivningsforslaget.

Ombudsmanden undersøgte i denne sammenhæng Kommissionens udbudsprocedure for forberedelsen af den undersøgelse, som ligger til grund for EU's plaststrategi, og lovgivningsforslaget om et engangsplastdirektiv. Hun undersøgte også nøje, om Kommissionen overholdte sine egne retningslinjer for bedre regulering i forbindelse med den offentlige høring og konsekvensvurderingen, som blev gennemført i denne sammenhæng.

Ombudsmandens undersøgelse opdagede ikke nogen tilfælde af fejl eller forsømmelser. Hun afsluttede derfor sagen.

Decision in case 1317/2017/PB on the European Commission’s follow-up to EU Court judgments relating to requests to increase the capacity of Irish fishing vessels

Onsdag | 27 februar 2019

The case concerned the European Commission’s follow-up to EU Court judgments annulling the Commission’s decisions refusing requests made in 2001 to increase the capacity of a number of Irish fishing vessels.

The complainants claimed that the Commission should have proposed to the EU’s legislature that it adopt new legislation to create a legal basis for taking a decision on the requests, or pay compensation.

While the Ombudsman is mindful that mistakes were made and that the complainants have suffered from a lack of legal certainty since 2001, her focus in this case was on verifying what, if any, action the Commission could take.

The Ombudsman finds that the Commission has adequately explained why it decided not to propose new legislation. She also finds that the Commission’s refusal to pay compensation was based on a reasonable interpretation of the rules in question. This part of the Ombudsman’s assessment did not involve a full examination of whether the strict conditions set out in EU law for paying damages have been fulfilled. In light of the very unusual circumstances of the case, and the amounts involved (30-50 million euros), that review could be carried out by the Court alone, in response to an action for damages by the complainants.

As a result, the Ombudsman closes this case with a finding of no maladministration.