Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Søg efter undersøgelser

Sag
Tidsrum
Nøgleord
Eller forsøg gamle nøgleord (før 2016)

Viser 1 - 20 af 325 resultater

Afgørelse om, hvordan Europa-Kommissionen inddrog interessenter og håndterede interessekonflikter i forbindelse med revisionen af de specifikke beskyttelsesmål for vurdering af miljørisiciene ved pesticider (sag 1402/2020/TE)

Mandag | 08 november 2021

Sagen vedrørte Kommissionens igangværende revision af kriterierne for vurdering af miljørisici ved pesticider: de "specifikke beskyttelsesmål". Klageren, en miljøorganisation, var bekymret over den foreslåede metode og hævdede, at de eksperter, der er involveret i udformningen af denne metode, befinder sig i en interessekonflikt.

Ombudsmanden indledte en undersøgelse af ét aspekt af klagen, som vedrørte Europa-Kommissionens udvælgelse af en ekspert på en workshop for interessenter, der fandt sted i september 2019, hvor revisionen blev påbegyndt. Ombudsmanden bemærkede, at Europa-Kommissionen ikke havde bedt den pågældende ekspert om at afgive en interesseerklæring forud for den pågældende workshop.

Ombudsmanden var af den opfattelse, at Europa-Kommissionen burde have afkrævet eksperten en interesseerklæring. Til grund lægges arten af workshoppen, der omhandlede gennemførelse af EU-lovgivning på et kontroversielt område, ekspertens rolle heri og det, at eksperten blev præsenteret som værende uafhængig. Det er vigtigt, at alle interesser, som kunne give anledning til en interessekonflikt, kommer for en dag for at sikre offentlighedens tillid til de politikker, der følger af sådanne processer, og legitimiteten af sådanne politikker i offentlighedens øjne.

Da Europa-Kommissionen i mellemtiden bad eksperten om at afgive en interesseerklæring, ser Ombudsmanden ikke noget behov for at forfølge sagen yderligere. Dertil skal siges, at Ombudsmanden forventer, at Europa-Kommissionen vil kræve, vurdere og offentliggøre interesseerklæringer fra eksperter, der i deres personlige egenskab inviteres til lignende fremtidige arrangementer, og hun vil fremsætte et forslag herom.

Ombudsmanden undersøgte også klagerens påstande vedrørende indholdet af interesseerklæringen, nemlig at den var ufuldstændig, og at Kommissionen ikke vurderede den med henblik på at finde eventuelle interessekonflikter. Ombudsmanden anså Kommissionens forklaring for at være rimelig. Hun afsluttede derfor undersøgelsen.

 

Afgørelse om Rådet for Den Europæiske Unions afslag på at give fuld aktindsigt i dokumenter vedrørende trepartsforhandlingerne om emissioner fra motorkøretøjer (sag 360/2021/TE)

Mandag | 11 oktober 2021

Sagen vedrørte Rådet for Den Europæiske Unions afslag på at give fuld aktindsigt i dokumenter vedrørende trepartsforhandlingerne mellem Rådet, Parlamentet og Kommissionen om udkast til lovgivning om emissioner fra motorkøretøjer. Rådet gav kun aktindsigt i dele af de dokumenter, som det mente faldt ind under anmodningen, idet Rådet hævdede, at offentliggørelse af de resterende dele ville kunne underminere den igangværende beslutningsproces.

Gennemgangen af dokumenterne, der blev foretaget af Ombudsmandens undersøgelsesteam viste, at de redigerede dele indeholder Rådets strategi for forhandlingerne med Parlamentet. Disse redigerede dele var ikke blevet delt med Parlamentet på det tidspunkt, hvor Rådet nægtede klageren adgang.

Ombudsmanden erkendte, at frigivelse heraf, mens forhandlingerne var i gang, i alvorlig grad ville kunne underminere Rådets forhandlingsposition. De foretagne redigeringer var som sådan begrundede i det forhold. Hun mente dog, at når der under trepartsforhandlingerne blev indgået kompromiser om disse spørgsmål, burde de relevante dele af dokumenterne offentliggøres.

Rådet identificerede i forbindelse med undersøgelsen yderligere tre dokumenter, som det havde delt med Parlamentet forud for trepartsmøderne. Det er ombudsmandens opfattelse, at de udgør vigtige lovgivningsmæssige dokumenter, og at offentliggørelsen af dem ville sætte offentligheden i stand til korrekt at følge trepartsforhandlingerne og forsøge at påvirke lovgivningsprocessen i denne afgørende fase. Ombudsmanden foreslog derfor Rådet, at det skulle offentliggøre disse tre dokumenter. Rådet accepterede forslaget.

Klageren udtrykte sin utilfredshed med resultatet, navnlig med hensyn til Ombudsmandens vurdering, der stadfæstede Rådets beslutning om ikke at offentliggøre visse dele af dokumenterne, mens forhandlingerne var i gang. Ombudsmanden afsluttede derfor sin undersøgelse og bekræftede i en mere detaljeret redegørelse sin vurdering og de konklusioner, hun var nået frem til.