• Indgiv en klage
 • Anmodning om oplysninger
60th Rome Treaty anniversarydit Europa - Portalen til europæiske og nationale offentlige tjenester på nettet

Den Europæiske Ombudsmands strategi - »Hen imod 2019«

Tilgængelige sprog :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Forord

Ombudsmandsinstitutionen symboliserer demokrati og retssikkerhed i hele verden. Den udfører uafhængig kontrol af den udøvende magt og den offentlige forvaltning og er et uafhængigt, tilgængeligt og upartisk organ, som borgerne kan henvende sig til for at indgive klager og få deres rettigheder varetaget.

Formålet med dens oprettelse i Den Europæiske Union efter Maastrichttraktaten i 1992 var at uddybe EU-institutionernes demokratiske legitimitet. Det var også en anerkendelse af, at disse institutioner i stigende grad griber ind i dagligdagen for medlemsstaternes borgere med et deraf følgende behov for at sikre, at institutionernes magt ikke anvendes på en urimelig, uretfærdig og vilkårlig måde.

Den Europæiske Ombudsmands kontor går snart ind i sit tredje årti, og jeg havde sidste år den ære at blive valgt til ombudsmand af Europa-Parlamentet og fulgte dermed i Jacob Södermans og professor Nikiforos Diamandouros' fodspor.

Mine forgængere har bidraget til at øge bevidstheden om den nye institution inden for EU-forvaltningen. Gennem deres dygtighed og indflydelse og med støtte fra et højt kvalificeret og engageret personale gennemførte de betydelige forbedringer i den offentlige forvaltnings effektivitet, gennemsigtighed og integritet. De sikrede også oprejsning for tusindvis af enkeltpersoner, medlemmer af civilsamfundet og repræsentanter for erhvervslivet, der var blevet dårligt behandlet af EU-institutionerne.

Min rolle og ambition er nu at gå et skridt videre og styrke Den Europæiske Ombudsmands indflydelse, vægt og effektivitet. Meningen er, at dette skal ske gennem den strategi, der beskrives her. Strategien omfatter perioden frem til 2019 og er resultatet af mange måneders dialog med ikke blot mit eget personale, men også med mange repræsentanter for civilsamfundet, erhvervslivet, ledere af EU-institutioner og Europa-Parlamentet. Den sigter mod at anvende vores ressourcer på en meget strategisk måde ved at kortlægge de områder af EU's offentlige forvaltning, hvor vi kan være mest effektive.

Emily O'Reilly

November 2014

1. Opgave og rolle

Vores opgave er at tjene demokratiet i samarbejde med EU-institutionerne og at skabe en mere effektiv, ansvarlig, gennemsigtig og etisk forvaltning.

Sådan gør vi det

Ombudsmandens uafhængighed er sikret ved traktaterne.

Vi beskæftiger et højt kvalificeret og flersproget personale, der vurderer borgernes klager over EU-institutionerne og sikrer, at de får oprejsning, når det er relevant.

Ombudsmanden undersøger også sager af stor offentlig eller principiel betydning gennem undersøgelser på eget initiativ.

Ombudsmanden påvirker endvidere udviklingen af god forvaltningspraksis i EU-institutionerne gennem opsøgende arbejde, udarbejdelse af retningslinjer og adfærdskodekser og gennem særberetninger til Europa-Parlamentet.

EU-borgeres ret til at klage til Ombudsmanden er fastsat i chartret om grundlæggende rettigheder. Også virksomheder, foreninger og tredjelandsstatsborgere med hjemsted i EU er omfattet af denne ret. Ombudsmanden kan behandle klager om overtrædelser af chartrets rettigheder samt andre tilfælde af fejl eller forsømmelse. Ombudsmanden giver derfor mere indflydelse til borgerne ved at hjælpe dem med at udøve deres grundlæggende rettigheder. Ud over retten til god forvaltning har borgerne også ret til at vide, hvad EU-institutionerne gør (gennemsigtighed), og ret til at deltage i deres aktiviteter. Ombudsmanden spiller derfor en central rolle i sikringen af, at alle disse rettigheder håndhæves og beskyttes af EU-institutionerne.

Endelig fremmer Ombudsmanden god forvaltningsskik og en offentlig servicekultur ved at hjælpe EU-forvaltningen med at arbejde åbent, effektivt og på en hæderlig måde.

Vi foregår med et eksempel

Vi forsøger selv at foregå med et godt eksempel. Det indebærer, at vi erkender vores egne fejl, hilser undersøgelser af vores arbejde velkommen og er rede til at lære af erfaringer.

Fem vejledende principper udgør rammen for alle vores interne og eksterne aktiviteter:

 • integritet
 • ansvarlighed
 • dialog
 • service
 • rimelighed

Vores forpligtelse over for vores personale

Vores mål er at skabe et positivt og samarbejdsorienteret arbejdsmiljø, hvor den enkelte behandles med værdighed og respekt og har mulighed for at udvikle sine karrieremæssige ambitioner i overensstemmelse med institutionens behov og forpligtelser.

2. Strategien

Strategien tjener flere formål. Den

 • fastsætter de høje mål, som Ombudsmandens kontor tilstræber at nå gennem sine forskellige konkrete foranstaltninger (forklaret i rammerne[1])
 • udgør en flerårig ramme for den økonomiske og effektive anvendelse af de menneskelige og finansielle ressourcer, som budgetmyndigheden stiller til rådighed for kontoret
 • udgør et benchmark for eksterne interessenter med henblik på at evaluere vores præstationer og holde os ansvarlige.

Vores strategiske mål

Vores strategi går ud på at kombinere tre mål, der gensidigt styrker hinanden.

Vi sigter mod at opnå betydelig vægt inden for EU og i forbindelserne med vores interessenter, sikre stor synlighed for Ombudsmanden og kontoret til støtte for vores opgave og at opnå en reel og positiv indflydelse på EU’s forvaltning.

Disse mål understøttes af det interne mål om effektivitet.

Vores strategiske mål

Mål 1 – sikre vægt

Vi ønsker at skabe merværdi for vores borgere og andre interessenter ved at fokusere på centrale systemrelaterede spørgsmål, der er yderst relevante for deres interesser og bekymringer.

Prioriteter

1. At styrke vores rolle som en anerkendt, pålidelig og uafhængig myndighed for spørgsmål, der er relevante for Ombudsmandens mandat, og udvise lederskab inden for gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet.

2. At samarbejde med vores interessenter og høre deres synspunkter.

3. Offentligt at deltage i og bidrage til relevante EU-debatter og den politiske udvikling, overalt hvor Ombudsmandens mandat og ekspertise skaber merværdi.

4. At samarbejde med internationale netværk og organisationer om at kortlægge de højeste standarder og den bedste praksis, f.eks. i forbindelse med menneskerettigheder og grundlæggende rettigheder eller spørgsmål om god forvaltningsskik såsom whistleblowing og interessekonflikter.

5. At uddybe vores evne til at forstå og ændre dynamikken i Den Europæiske Union og den politiske, sociale, økonomiske og retlige sammenhæng, som vi opererer i.

Mål 2 – opnå større indflydelse

Vi ønsker at gøre en reel forskel for kvaliteten af arbejdet i EU-institutionerne ved at fungere som drivkraft for ændringer på centrale områder.

Prioriteter

1. Proaktivt at afdække områder af afgørende strategisk betydning og tilstræbe at skaffe tilstrækkelige ressourcer til at undersøge systemrelaterede problemer, navnlig gennem undersøgelser på eget initiativ.

2. At udvikle en integreret tilgang til strategiske undersøgelser ved at udnytte den tværfaglige ekspertise i Ombudsmandens kontor.

3. At udvikle instrumenter, der skal muliggøre en mere systematisk og grundig opfølgning af resultaterne af Ombudsmandens henstillinger og bemærkninger.

4. At styrke og udnytte samarbejdet og dialogen med EU-institutionerne og andre interessenter til støtte for Ombudsmandens henstillinger.

5. På hensigtsmæssig og forsigtig vis at udnytte alle beføjelser i Ombudsmandens statut ved hjælp af alle tilgængelige værktøjer og muligheder, som vi har til rådighed, afhængigt af sagen.

Mål 3 – opretholde stor synlighed

Vi ønsker at forbedre vores evne til at opnå indflydelse. Den offentlige og institutionelle bevidsthed om Ombudsmanden skal styrkes og uddybes.

Prioriteter

1. At udnytte vores kommunikationskapacitet strategisk til at orientere både offentligheden, de vigtigste målgrupper og andre interessenter.

2. At udvikle vores online- værktøjer og -kanaler som mere effektive kommunikationsinstrumenter.

3. At samarbejde bredt og strategisk med Europa-Parlamentet og dets udvalg om de mange spørgsmål af fælles interesse, samtidig med at vi bevarer vores uafhængighed.

4. At samarbejde med det europæiske netværk af ombudsmænd i forbindelse med kommunikationen med borgerne.

5. At finde frem til og udvikle velformulerede og autoritative repræsentanter for kontoret, der er i stand til at repræsentere Ombudsmanden ved vigtige begivenheder og konferencer, og som også kan afdække muligheder for netværkssamarbejde og opsøgende arbejde.

Mål 4 – forbedre vores effektivitet

Vi ønsker at udnytte vores ressourcer til at opnå de bedst mulige resultater.

Prioriteter

1. At sikre, at Ombudsmandens budgetmæssige ressourcer anvendes i overensstemmelse med strategien.

2. At sikre, at alle vores interne processer og enheder, herunder it-systemerne, fungerer så effektivt som muligt.

3. At udvikle intelligente, fleksible og robuste arbejdsmetoder med henblik på at prioritere og løse klager så hurtigt og effektivt som muligt.

4. At fremme en intern kultur præget af gennemsigtighed, etik, innovation og service til borgerne.

5. At videreudvikle kontoret som en attraktiv, dynamisk og vigtig arbejdsplads for motiverede, talentfulde og ambitiøse mennesker ved at sikre, at vores politik for menneskelige ressourcer indtager en central plads i vores strategi, er veludviklet og tildeles de fornødne ressourcer.

3. Gennemførelse og måling

Hvert år vil der blive planlagt og evalueret konkrete foranstaltninger til gennemførelse af ovennævnte mål og prioriteter gennem udarbejdelse af den årlige forvaltningsplan og den årlige aktivitetsplan. I den periode, der er omfattet af den nuværende strategi, vil processen med udarbejdelsen af den årlige forvaltningsplan være som følger:

Om efteråret udstikker Ombudsmanden retningslinjer for aktiviteterne i det kommende år på grundlag af strategiens mål og prioriteter. Retningslinjerne angiver de finansielle og menneskelige ressourcer, der forventes at være til rådighed for kontoret. På baggrund af retningslinjerne foreslår lederne af de operationelle enheder konkrete foranstaltninger og redegør for

 • hvordan de foreslåede foranstaltninger vil bidrage til gennemførelsen af strategiens mål og prioriteter
 • hvilke ressourcer, der er nødvendige for at gennemføre dem, og
 • hvordan de nødvendige ressourcer vil blive stillet til rådighed (navnlig, og om nødvendigt, gennem effektivitetsgevinster og/eller ved at reducere de ressourcer, der er afsat til andre aktiviteter).

Efter intern drøftelse og koordination træffer Ombudsmanden afgørelse om den årlige forvaltningsplan.

Evaluering, måling og rapportering

I den første strategi blev der opstillet en række nøgleresultatindikatorer (KPI'er) i tilknytning til målene. Der blev hvert halve og hele år udarbejdet en resultattavle, og resultaterne fremgik af den årlige aktivitetsplan.

Erfaringerne med nøgleresultatindikatorer og resultattavlen er meget positive. De har vist sig at være effektive værktøjer i den interne forvaltning og eksterne rapportering gennem den årlige aktivitetsplan.

Nøgleresultatindikatorerne skal revideres for at tage hensyn til målene og prioriteterne i den nuværende strategi. For at sikre, at de er nyttige og relevante, vil de nye nøgleresultatindikatorer blive udarbejdet omhyggeligt og være genstand for en grundig intern høring, inden de offentliggøres på Ombudsmandens websted samtidig med den årlige forvaltningsplan for 2015.

4. Revision

Der vil blive gennemført en midtvejsrevision af denne strategi efter en offentlig høring.