• Indgiv en klage
  • Anmodning om oplysninger
60th Rome Treaty anniversarydit Europa - Portalen til europæiske og nationale offentlige tjenester på nettet

Den Europæiske Kodeks for God Forvaltningsskik

Den 6. september 2001 vedtog Europa-Parlamentet en beslutning, hvori den godkendte en kodeks for god forvaltningsskik som EU- institutioner og –organer, såvel som deres administrationer og tjenestefolk, bør respektere i deres forhold med offentligheden.

Kodeksen tager højde for de EU-retlige forvaltningsprincipper som er indeholdt i retspraksis ved De Europæiske Fællesskabers Domstol, og henter endvidere inspiration fra nationale love.

Erklæring

Erklæring vedtaget på det sjette seminar for nationale ombudsmænd fra EU's medlemsstater og kandidatlande afholdt i Strasbourg den 14.-16. oktober 2007

Det europæiske netværk af ombudsmænd har udarbejdet denne erklæring for at udbrede kendskabet til EU-dimensionen af ombudsmændenes arbejde og for at oplyse nærmere om den service, de yder til personer, der klager over forhold inden for rammerne af EU-retten.

Nationale og regionale ombudsmænd yder et afgørende bidrag til at sikre, at EU's borgere og residenter har mulighed for at kende og nyde deres rettigheder. Sammen med Den Europæiske Ombudsmand udgør de det europæiske netværk af ombudsmænd.

Det europæiske netværk af ombudsmænd samler på frivillig basis de nationale og regionale ombudsmænd og tilsvarende organer i EU's medlemsstater, kandidatlandenes og Islands og Norges nationale ombudsmænd samt Den Europæiske Ombudsmand og Udvalget for Andragender i Europa-Parlamentet. I Tyskland spiller udvalg for andragender på nationalt og regionalt plan en lignende rolle som ombudsmænd. De deltager i netværket.