Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Informationsblad för företag och organisationer

Hjälper dig att lösa problem med EU:s förvaltning

Företag, frivilligorganisationer, föreningar, universitet, forskningscenter, kommuner, intressegrupper och andra organisationer kan inge klagomål om administrativa missförhållanden vid EU:s institutioner, organ och byråer till Europeiska ombudsmannen.

Vad kan klagomålen gälla?

Administrativa missförhållanden betyder dålig eller bristande förvaltning. Detta kan inträffa till exempel i samband med EUfinansierade projekt eller program. Företag och andra organisationer har också ofta direkt kontakt med EU:s institutioner i samband med anbud och kontrakt, deltagande i samrådsförfaranden, lobbyverksamhet eller när de vill få tillgång till viktiga handlingar eller information som rör deras verksamhetsområde. Här är några exempel på problem som ombudsmannen har tagit upp:

  • Sena betalningar
  • Avtalstvister
  • Problem i samband med upphandlingar
  • Bristande insyn/vägran att ge tillgång till handlingar
  • Onödiga förseningar
  • Kränkning av grundläggande rättigheter

Varför klaga?

Ombudsmannen strävar efter att nå vänskapliga förlikningar som både klaganden och den berörda institutionen godtar. Han erbjuder kostnadsfria, snabba och flexibla tjänster. I många fall är ombudsmannen ett bra alternativ till domstolarna när det gäller möjlighet till prövning.

Vad kan du inte klaga på?

Europeiska ombudsmannens uppdrag är begränsat till EU:s institutioner, organ och byråer. Ombudsmannen kan inte undersöka klagomål mot:

  • nationella, regionala eller lokala myndigheter i medlemsstaterna, även om klagomålen rör EU-frågor,
  • nationella domstolar eller ombudsmän,
  • företag eller privatpersoner.

Om du ändå kommer till honom med problem inom dessa områden kommer han att göra sitt bästa för att ge dig råd om vart du ska vända dig.

Var kan du få mer information?

Besök ombudsmannens webbplats (http://www.ombudsman.europa.eu) för mer information, för att inge ett klagomål eller för att kontakta hans kontor. Du kan inge ett klagomål på vilket som helst av EU:s officiella språk.

Exempel på ärenden som handlagts av Europeiska ombudsmannen

Frivilligorganisation får 70 000 EUR från kommissionen

Ombudsmannen hjälpte till att lösa en tvist mellan Europeiska kommissionen och en frivilligorganisation gällande ett EU-projekt som startades som ett led i den europeiska migrationsdialogen ”European Migration Dialogue”. Efter en revision utfärdade kommissionen ett betalningskrav på över 130 000 EUR eftersom frivilligorganisationen inte hade lämnat styrkande handlingar om personalkostnader i tid. Kommissionen godtog till slut ett förslag till vänskaplig förlikning från ombudsmannen och betalade tillbaka 70 000 EUR till frivilligorganisationen.

Klagomål om sena betalningar

Ombudsmannen har fått många klagomål från företag, forskningscenter, frivilligorganisationer, universitet och andra organisationer som deltar i EUfinansierade projekt och kontrakt om sena betalningar från kommissionen. Efter en undersökning på eget initiativ 2010 och ett offentligt samråd i frågan konstaterade ombudsmannen att både antalet sena betalningar och de sammanlagda penningsummor som berördes av förseningar hade minskat betydligt på senare år. Han kommer dock att hålla fortsatt uppsikt över situationen.

Förbättrad öppenhet vid läkemedelsmyndigheten

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) godkänner och övervakar läkemedel som släpps ut på EU-marknaden, för att skydda folkhälsan. Myndigheten får upplysningar om misstänkta biverkningar av läkemedel från de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna och från läkemedelsbolag. I flera fall rekommenderade ombudsmannen att biverkningsrapporter, kliniska undersökningar och försöksrapporter skulle lämnas ut. EMA antog till slut förbättrade öppenhetsregler, bland annat om mycket bredare tillgång till dess handlingar.

Klagomål om ett antitrustärende

Microchiptillverkaren Intel ingav ett klagomål till ombudsmannen, där det hävdades att kommissionen underlåtit att föra protokoll vid ett viktigt möte som direkt berörde kommissionens antitrustundersökning av Intel. Ombudsmannen kritiserade kommissionen för att man inte fört protokoll vid mötet och för att man inte tagit med dagordningen för mötet i sin dokumentation över undersökningen. Kommissionen gjorde de förbättringar av undersökningsrutinerna som krävdes.

OIaf ger tillgång till handlingar

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, Olaf, inledde en undersökning gällande påstått falska spanska importlicenser för bananer. På grundval av en begäran från Olaf inledde de belgiska tullmyndigheterna en undersökning som gällde två belgiska företag. Företagen vände sig till ombudsmannen sedan Olaf nekat tillgång till handlingar gällande undersökningen om den påstådda förfalskningen. Olaf godtog till sist ombudsmannens förslag till vänskaplig förlikning och lämnade ut handlingarna.

Lösning av tvist mellan kommissionen och en kulturförening

Ombudsmannen hjälpte kommissionen att lösa en betalningstvist med en tysk kulturförening. Kommissionen vägrade till en början att betala ut det utestående beloppet på 6 000 EUR för en utställning om 28 europeiska regioner, eftersom den inte underrättats om omfördelningar i budgeten. Kommissionen godtog slutligen ombudsmannens förslag till vänskaplig förlikning och gick med på att betala ut det utestående beloppet på 6 000 EUR till föreningen samt mer än 1 500 EUR i ränta.