Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Informativni list za podjetja in organizacije

Pomoč pri reševanju težav z upravo EU

Pri Evropskemu varuhu človekovih pravic se lahko glede nepravilnosti v institucijah, organih, uradih in agencijah EU pritožijo podjetja, nevladne organizacije, združenja, univerze, raziskovalna središča, občine, interesne skupine in druge organizacije.

Glede česa se lahko pritožite?

Nepravilnosti pomenijo slabo ali pomanjkljivo upravljanje. To se lahko na primer zgodi v okviru projektov ali programov, ki jih financira EU. Podjetja in druge organizacije so poleg tega pogosto v neposrednem stiku z institucijami EU v okviru javnih razpisov in pogodb, sodelovanja v postopkih posvetovanja, dejavnosti lobiranja ali poskusov za pridobitev dostopa do pomembnih dokumentov ali informacij v zvezi s področjem njihove dejavnosti. Primeri, ki jih je doslej obravnaval Evropski varuh človekovih pravic, vključujejo:

  • Zapoznela plačila
  • Pogodbene spore
  • Težave pri javnih razpisih
  • Nezadostno preglednost/zavrnitev dostopa do dokumentov
  • Nepotrebne zamude
  • Kršitve temeljnih pravic

Zakaj se pritožiti?

Varuh človekovih pravic si prizadeva doseči sporazumne rešitve, s katerimi sta zadovoljna pritožnik in zadevna institucija. Ponuja brezplačne, hitre in prilagodljive storitve. V številnih primerih je Varuh človekovih pravic koristno nadomestna možnost sodiščem.

Glede česa se ne morete pritožiti?

Pristojnosti Evropskega varuha človekovih pravic so omejene na institucije, organe, urade in agencije EU. Evropski varuh človekovih pravic ne preiskuje pritožb zoper:

  • nacionalne, regionalne ali lokalne organe v državah članicah, tudi če se pritožbe nanašajo na zadeve EU;
  • nacionalna sodišča ali varuhe človekovih pravic;
  • podjetja ali fizične osebe.

Vendar pa vam bo Evropski varuh človekovih pravic, če se nanj obrnete glede težav na zgoraj omenjenih področjih, po svojih najboljših močeh svetoval, kje poiskati ustrezno pomoč.

Kje lahko dobite več informacij?

Če želite dobiti več informacij, vložiti pritožbo ali navezati stik z uradom varuha človekovih pravic, obiščite njegovo spletno stran (http://www.ombudsman.europa.eu). Pritožbo lahko vložite v katerem koli uradnem jeziku EU.

Nekaj primerov, ki jih je obravnaval Evropski varuh človekovih pravic

Nevladna organizacija je od Komisije prejela 70 000 EUR

Varuh človekovih pravic je prispeval k rešitvi spora med Evropsko komisijo in nevladno organizacijo v zvezi s projektom EU, ki se je izvajal v okviru „evropskega dialoga o migracijah“. Komisija je po reviziji izdala nalog za izterjavo več kot 130 000 EUR, ker nevladna organizacija ni pravočasno predložila dokazil glede stroškov osebja. Komisija je od Varuha človekovih pravic nazadnje sprejela predlog za sporazumno rešitev in nevladni organizaciji povrnila 70 000 EUR.

Pritožbe glede zapoznelih plačil

Varuh človekovih pravic je od podjetij, raziskovalnih središč, nevladnih organizacij, univerz in drugih združenj, ki sodelujejo pri projektih in pogodbah, ki jih financira EU, prejel številne pritožbe v zvezi z zapoznelimi plačili Komisije. Po preiskavi na lastno pobudo v letu 2010 in javnem posvetovanju o tem vprašanju je sklenil, da so se število zapoznelih plačil in skupni zneski, na katere vplivajo zamude, v zadnjih letih precej zmanjšali. Vendar bo še naprej spremljal zadevni položaj.

Izboljšana preglednost v Evropski agenciji za zdravila

Evropska agencija za zdravila (EMA) izdaja dovoljenja za zdravila, ki se dajejo na trg EU, in nadzira zdravila, da bi varovala javno zdravje. Od pristojnih organov v državah članicah in farmacevtskih družb prejema informacije o domnevnih neželenih učinkih zdravil. Varuh človekovih pravic je v več primerih priporočil razkritje poročil, kliničnih študij in poročil o preskušanjih glede neželenih učinkov. Agencija EMA je nazadnje sprejela izboljšane predpise o preglednosti, vključno s predpisi, ki zagotavljajo precej širši dostop do njenih dokumentov.

Pritožba glede protimonopolnega postopka

Družba Intel, ki proizvaja mikročipe, je pri Varuhu človekovih pravic vložila pritožbo, v kateri je trdila, da Komisija ni pripravila zapisnika za pomemben sestanek, ki se je neposredno nanašal na protimonopolno preiskavo Komisije v zvezi z družbo Intel. Varuh človekovih pravic je Komisijo kritiziral, ker ni ustrezno evidentirala navedenega sestanka in ker dnevnega reda sestanka ni vključila v svoj preiskovalni spis. Komisija je ustrezno izboljšala postopke svojih preiskav.

Urad OLAF je odobril dostop do dokumentov

Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) je začel preiskavo glede domnevno ponarejenih španskih spričeval za uvoz banan. Belgijski carinski organi so na podlagi zahtevka, ki ga je vložil urad OLAF, začeli preiskavo, ki se je nanašala na dve belgijski družbi. Družbi sta se na Varuha človekovih pravic obrnili po tem, ko jima je urad OLAF zavrnil dostop do dokumentov glede preiskave domnevne ponaredbe. Urad OLAF je nazadnje sprejel predlog Varuha človekovih pravic za sporazumno rešitev in razkril dokumenta.

Rešen spor med Komisijo in kulturnim združenjem

Varuh človekovih pravic je Komisiji pomagal rešiti spor z nemškim kulturnim združenjem v zvezi s plačilom. Komisija na začetku ni hotela plačati neporavnanega zneska v višini 6 000 EUR za razstavo o 28 evropskih regijah in trdila, da ni bila ustrezno obveščena o prerazporeditvah sredstev v proračunu. Nazadnje je sprejela predlog Varuha človekovih pravic za sporazumno rešitev in se strinjala, da združenju izplača neporavnani znesek v višini 6 000 EUR in več kot 1 500 EUR obresti.