Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Problēmas saistībā ar ES? Kas jums var palīdzēt?

Eiropas ombuds

Problēmas saistībā ar ES?

Kas jums var palīdzēt?

Ievads

Eiropas Savienība nodrošina ES pilsoņiem, iedzīvotājiem, uzņēmumiem un apvienībām daudzus ieguvumus. ES dalībvalstu valstspiederīgie ir arī ES pilsoņi un, pateicoties Eiropas pilsonībai, bauda virkni tiesību. Tomēr jūs varat saskarties ar problēmām saistībā ar savu tiesību izmantošanu.

Vai esat jebkad domājis, kurš jums varētu palīdzēt? Iespējams, ne vienmēr ir skaidrs, vai problēmu ir radījusi ES administrācija, dalībvalsts iestādes vai privātpersona. Pat tad, ja jūs zināt, kurš ir vainīgs, var nebūt acīmredzami skaidrs, kur vērsties pēc palīdzības. Savienībā, kas balstīta uz tiesiskuma pamatprincipu, ir ļoti svarīgi nodrošināt ātru un efektīvu tiesību aizsardzību saistībā ar visām problēmām, ar kādām jūs saskaraties, realizējot savas tiesības.

Eiropas ombuds ir sagatavojis šo brošūru, lai sniegtu jums pārskatu par dažādām informatīvām, konsultāciju un sūdzību izskatīšanas iestādēm, pie kurām jūs varētu apsvērt iespēju vērsties. Lai palīdzētu jums labāk saprast, kā katra no uzskaitītajām iestādēm jums var palīdzēt, mēs katrā sadaļā esam iekļāvuši piemērus palīdzībai, kādu attiecīgā iestāde var sniegt. Eiropas ombuda tīmekļa vietnē ir pieejama visaptveroša interaktīva rokasgrāmata, lai palīdzētu jums atrast vispiemērotāko iestādi, pie kā vērsties ar sūdzību vai informācijas pieprasījumu.

Eiropas ombuds

Ko Eiropas ombuds dara?

Eiropas ombuds ir neatkarīga un objektīva iestāde, kas uzrauga ES administrāciju. Ombuds izskata sūdzības par kļūdām ES institūciju, iestāžu un aģentūru pārvaldē. Ombuda mandāts neattiecas tikai uz Eiropas Savienības Tiesu, kas pilda tiesu iestādes pienākumus. Ombuds var konstatēt kļūdu pārvaldē, ja institūcija neievēro pamattiesības, tiesiskos noteikumus vai principus vai labas pārvaldes principus.

Tas attiecas, piemēram, uz administratīvām neatbilstībām, netaisnīgumu, diskrimināciju un pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu, atbildes nesniegšanu, informācijas liegšanu un nevajadzīgu kavēšanos. Sūdzību var iesniegt jebkurš ES pilsonis vai iedzīvotājs, vai uzņēmums, apvienība, vai cita iestāde, kurai ir juridiskā adrese ES. Lai iesniegtu sūdzību, nav nepieciešams, lai administratīvā kļūme ietekmētu jūs personiski. Jāievēro, ka Eiropas ombuds var izskatīt tikai tādas sūdzības, kas attiecas uz ES administrāciju, un nevis sūdzības par valsts, reģionu vai vietējām administrācijām pat tādā gadījumā, ja sūdzība attiecas uz jautājumiem, kas saistīti ar ES.

Ko Eiropas ombuds nedara ?

Ombuds nevar izmeklēt

  • sūdzības par valsts, reģiona vai vietējām iestādēm ES dalībvalstīs pat tādā gadījumā, ja sūdzības attiecas uz jautājumiem, kas saistīti ar ES;
  • valstu tiesu vai ombudu darbības;
  • sūdzības par uzņēmumiem vai privātpersonām.

Kad un kā jūs varat iesniegt sūdzību?

Jums jāiesniedz sūdzība

  • divu gadu laikā pēc tam, kad uzzinājāt par faktiem, uz ko sūdzība pamatojas;
  • pēc tam, kad esat vispirms vērsies attiecīgajā ES institūcijā, lai mēģinātu jautājumu atrisināt;
  • rakstveidā, tostarp izmantojot tiešsaistes sūdzību veidlapu, kas pieejama Eiropas ombuda tīmekļa vietnē.

Veidlapu var iesniegt elektroniski vai izdrukāt un nosūtīt pa pastu. Tā ir pieejama arī papīra formātā pēc pieprasījuma no Eiropas ombuda biroja. Jūs varat iesniegt sūdzību jebkurā no ES 24 oficiālajām valodām.

Lietu piemēri

Īrijas pilsonis lūdza Eiropas Zāļu aģentūru (EMA) piešķirt piekļuvi dokumentiem, kuros ir sīka informācija par visām iespējamajām nopietnajām blakusparādībām saistībā ar zālēm pret akni. Pēc zāļu lietošanas viņa dēls bija izdarījis pašnāvību. EMA viņa lūgumu noraidīja, apgalvojot, ka ES noteikumi par piekļuvi dokumentiem neattiecas uz ziņojumiem par zāļu iespējamām nopietnām blakusparādībām. Pēc sūdzības izskatīšanas ombuds secināja, ka ES noteikumi par piekļuvi dokumentiem attiecas uz visiem EMA rīcībā esošajiem dokumentiem. Līdz ar ieteikumu EMA pārskatīt atteikumu piešķirt piekļuvi ziņojumiem par blakus parādībām, ombuds arī Aģentūru mudināja savas informācijas politikas ietvaros sniegt papildu skaidrojumus, lai sabiedrība varētu labāk saprast šo informāciju un tās nozīmīgumu. EMA pieņēma ombuda ieteikumu, paziņojot par ziņojumu izsniegšanu. Tā pieņēma arī jaunu, proaktīvu politiku, kas izstrādāta, lai uzlabotu caurskatāmību jautājumos, kas attiecas uz piekļuvi ās rīcībā esošajiem dokumentiem.

Nevalstiska organizācija, kas atrodas Briselē, iesniedza sūdzību ombudam par to, ka Eiropas Komisija nav izskatījusi tās lietu un granta līgumā paredzētajā 45 dienu termiņā nav samaksājusi atlikušo summu par tās veikto pētījumu. Sūdzības iesniedzējs bija iesniedzis gala ziņojumu, finanšu pārskatus un citus nepieciešamos dokumentus noteiktajā termiņā. Lai gan Komisija apstiprināja ziņojuma saņemšanu, tā nesamaksāja atlikušo summu. Atbildot uz vairākiem sākotnējiem sūdzības iesniedzēja atgādinājumiem, tā kā kavējuma iemeslus norādīja izejamās dienas un personāla trūkumu. Ombuds sazinājās ar Komisiju, tā nekavējoties reaģēja, sazinoties ar sūdzības iesniedzēju un atjaunojot sarunas. Tā arī atvainojās sūdzības iesniedzējam par kavējumu un apsolīja aprēķināt un samaksāt atlikušo summu, tiklīdz sūdzības iesniedzējs būs iesniedzis savu komentāru par to.

Bulgārijas valstspiederīgais kritizēja to, ka tiešsaistes reģistrācijas veidlapu ES Grāmatnīcas [EU Bookshop] tīmekļa vietnē (http://bookshop.europa.eu) var aizpildīt, izmantojot tikai latīņu alfabēta burtus. Viņš uzskatīja, ka būtu jābūt iespējai izmantot arī kirilicas un grieķu burtus. Ombuds ierosināja lietu. Eiropas Savienības Publikāciju birojs, kas ir atbildīgs par tīmekļa vietni, atbildēja ombudam, apsolot nodrošināt iespēju EU Bookshop tiešsaistes reģistrācijā izmantot gan kirilicas, gan grieķu burtus.

Papildu informācija pieejama
http://www.ombudsman.europa.eu

Eiropas ombudu tīkls

Valstu un reģionu ombudi visā ES sniedz būtisku ieguldījumu, lai nodrošinātu, ka pilsoņi un iedzīvotāji var izmantot savas tiesības atbilstīgi ES tiesību aktiem. Ombudi izskata sūdzības par valsts, reģionu un vietējām iestādēm dalībvalstīs. Kopā ar Eiropas ombudu un Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komiteju viņi veido Eiropas ombudu tīklu. Šajā tīklā iekļauti ES dalībvalstu, ES kandidātvalstu un dažu citu Eiropas valstu valsts un reģionu ombudi un līdzīgas iestādes.

Tīkla ietvaros precīzs pamatojums, saskaņā ar kuru ombudi var rīkoties, atšķiras, bet parasti tas ietver: tiesību, tostarp cilvēktiesību un pamattiesību, pārkāpumus; citu pretlikumīgu rīcību, tostarp vispārējo tiesiskuma principu neievērošanu; nerīkošanos atbilstīgi labas pārvaldības principiem. Eiropas ombudu tīkla deklarācija, kurā paskaidroti pakalpojumi, kādus tīkla dalībnieki sniedz cilvēkiem, kuri iesniedz sūdzības par jautājumiem ES tiesību ietvaros, ir pieejama Eiropas ombudu tīmekļa vietnē, kur atrodama arī informācija par to, kā iesniegt sūdzību ombudam tīkla ietvaros.

Lietu piemēri

Īrijā dzīvojošs vīrietis no Čehijas Republikas, kas saņēma darba meklētāja pabalstu, saņēma atļauju doties uz Čehijas Republiku, lai piedalītos kursos. Atrodoties tur, noteiktajā dienā, kad bija jāatgriežas Īrijā, viņš kārtoja eksāmenu. Tā kā viņš bija atgriezies vēlāk, Īrijas Sociālās aizsardzības departaments nolēma, ka viņam nepienākas darba meklētāja pabalsts vai pat darba meklētāja uzturlīdzekļi. Pēc tam, kad bija iesaistījies Īrijas ombuds un vērsis uzmanību uz attiecīgajiem ES noteikumiem, departaments savu lēmumu pārskatīja un izmaksāja vīrietim neizmaksāto darba meklētāja pabalstu par attiecīgo periodu un līdz brīdim, kad viņam tas vairs nepienācās. Departaments apsolīja vēlreiz izskatīt jautājumu arī par viņa tiesībām saņemt darba meklētāja uzturlīdzekļus.

Grieķijas ombuds saņēma sūdzības par diskrimināciju pret sievietēm militāro akadēmiju iestājeksāmenos. Citu apsūdzību starpā sūdzības iesniedzējas minēja vienādu kritēriju līmeņu noteikšanu vīriešiem un sievietēm attiecībā uz fiziskās sagatavotības testiem. Sūdzības iesniedzējas atsaucās arī uz neproporcionālo kandidātu minimālo auguma prasību paaugstināšanu par 5 cm vīriešiem un par 10 cm sievietēm. Ombuds konstatēja, ka abi priekšnoteikumi veido netiešo diskrimināciju pret sievietēm un pārkāpj ES un valsts tiesības. Viņš lūdza Grieķijas iestādes izbeigt diskrimināciju. Iestādes piekrita vēlreiz izskatīt šo jautājumu, ņemot vērā ombuda konstatējumus, pēc tam, kad sākotnējās pārbaudes bija beigušās.

Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komiteja

Izmantojot savu Lūgumrakstu komiteju, Eiropas Parlaments izskata lūgumrakstus saistībā ar jautājumiem, kas iekļaujas ES darbības jomā. Lūgumraksti attiecas uz ļoti plašu jautājumu loku, sākot ar rūpēm par vidi līdz diskriminācijai un kavējumiem. Parlaments ar lūgumrakstu palīdzību var vērst uzmanību uz dalībvalsts, vietējās iestādes vai citas valsts iestādes pieļautiem Eiropas pilsoņu tiesību pārkāpumiem.

Lietu piemēri

Lūgumraksta iesniedzēji sūdzējās Parlamenta Lūgumrakstu komitejai par to, ka Apvienotās Karalistes iestādes nosaka pārāk ilgu termiņu pastāvīgo iedzīvotāju karšu iesniegšanai un uz visu procedūras laiku aiztur ceļošanas dokumentus. Komiteja lūdza Eiropas Komisijai izskatīt šos jautājumus. Komisija secināja, ka Apvienotās Karalistes iestādes patiešām neievēro ES noteikumu, kas paredz pastāvīgo iedzīvotāju karšu izsniegšanu sešu mēnešu laikā pēc pieteikšanās. Apvienotā Karaliste atzina situācijas nopietnību un, lai to labotu, būtiski palielināja darbinieku, kas izskata pieteikumus, skaitu, kā arī uzlaboja apmācību un procedūras. Turklāt iestādes izveidoja e‑pasta adresi pieteicējiem, kas lūdz atgriezt pases ceļošanas vajadzībām desmit darba dienu laikā.

Parlamenta Lūgumrakstu komiteja saņēma vairākus lūgumrakstus, kuros apgalvots, ka ceļš, ko Polijas iestādes plāno būvēt caur Rospudas ieleju, šķērsotu ekoloģiski jutīgas zonas un būtiski ietekmētu citas zonas, kas ir aizsargātas ar ES tiesību aktiem. Izmeklēšana šo apgalvojumu apstiprināja, kā arī konstatēja, ka Polijas iestādes nav pierādījušas, ka tās ir pienācīgi izskatījušas plānotā maršruta alternatīvas. Pamatojoties uz šo, komiteja sagatavoja ziņojumu, aicinot veikt izmaiņas plānā. Izmantojot šo un arī savus konstatējumus, Eiropas Komisija lūdza ES Tiesu apturēt projektu, kamēr notiek tā likumības izskatīšana. Gan komitejas, gan Komisijas darbību apvienojumā ar vietējo tiesisku spiedienu rezultātā Polijas iestādes pieņēma lēmumu nebūvēt ceļu caur Rospudas ieleju.

Eiropas Komisija

Eiropas Komisija ir atbildīga par to, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis ievēro ES tiesību aktus. Pildot šo uzdevumu, Komisiju neoficiāli dēvē par “Nolīgumu sargu”. Jūs varat vērsties ar sūdzību Komisijā, ja uzskatāt, ka dalībvalsts pārkāpj ES tiesību aktus.

Lietu piemēri

Ceļotājam no Vācijas bija jāorganizē pašam savs ceļojums no Madagaskaras caur Parīzi uz Vāciju, jo savienojošais lidojums tika atcelts streika dēļ. Viņš iesniedza sūdzību Komisijai pēc tam, kad nebija saņēmis palīdzību vai kompensāciju no aviosabiedrības vai atbildīgās Francijas uzraudzības iestādes, ar kuru viņš nevarēja sazināties valodas problēmu dēļ. Komisija rīkojās šajā lietā, nodrošinot, lai Francijas uzraudzības iestāde veiktu vajadzīgos pasākumus. Beigās aviosabiedrība samaksāja kompensāciju sūdzības iesniedzējam. Komisija paziņoja, ka tā palīdzēs valstu uzraudzības iestādēm mazināt valodas barjeras Eiropas ceļotājiem.

Itālijas pilsonis, kurš aktīvi darbojas vides aizsardzības jomā, apgalvoja, ka Komisijas lēmums slēgt pārkāpuma procedūru pret Itāliju saistībā ar atkritumu poligonu Malagrotā, netālu no Romas, ir netaisnīgs. Viņš apgalvoja, ka saistībā ar atkritumu poligona uzlabošanas plānu ir konstatējami vairāki pārkāpumi. Ņemot vērā nopietno informāciju, uz ko sūdzības iesniedzējs vērsa Komisijas uzmanību, Komisija noteica, ka pildizgāztuve tiešām nav atbilstoša ES noteikumiem. Komisija atjaunoja pārkāpuma procedūru ar mērķi nodrošināt pilnīgu un pareizu ES tiesību aktu piemērošanu.

Eiropas Datu aizsardzības uzraugs

Eiropas Datu aizsardzības uzraugs (EDAU) ir neatkarīga uzraudzības iestāde, kas nodrošina personas datu un privātuma aizsardzību un veicina labas prakses ievērošanu ES institūcijās un iestādēs. Savus pienākumus tā pilda, uzraugot ES administrācijas veikto personas datu apstrādi, sniedzot konsultācijas par politiku un tiesību aktiem, kas skar privātumu, un sadarbojoties ar līdzīgām iestādēm ES līmenī, dalībvalstīs un ārpus tām. EDAU saņem sūdzības no ES personāla pārstāvjiem, kā arī citiem cilvēkiem, kas uzskata, ka Eiropas institūcija vai organizācija nepareizi rīkojusies ar viņu personas datiem. Ja sūdzība ir pieļaujama, EDAU parasti veic izmeklēšanu. Konstatējumi tiek paziņoti sūdzības iesniedzējam, un tiek veikti vajadzīgie pasākumi.

Lietas piemērs

EDAU saņēma anonīmu informāciju par to, ka kandidātu, kas nokārto priekšatlases pārbaudījumus ES civildienesta ierēdņu konkursos, datus apstrādā ārējais līgumslēdzējs, kurš atrodas valstī, kas nav ES dalībvalsts. EDAU pēc savas iniciatīvas ierosināja lietu par šo gadījumu un nonāca pie secinājuma, ka patiesībā par spīti tam, ka Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO) ir noslēdzis līgumu ar ārējo firmu, kas reģistrēta Apvienotajā Karalistē, pašas datu apstrādes darbības tiek veiktas Amerikas Savienotajās Valstīs. EDAU pieprasīja EPSO pārbaudīt, vai tiek ievēroti attiecīgi noteikumi, ko nosaka ES datu aizsardzības noteikumi, un grozīt līgumu tā, lai nodrošinātu papildu garantijas attiecīgajiem datu subjektiem.

SOLVIT

SOLVIT izskata pārrobežu problēmas starp pilsoņiem vai uzņēmumiem, no vienas puses, un valsts iestādēm, no otras puses. Tas ir tiešsaistes tīkls, ko koordinē Eiropas Komisija. Ar SOLVIT valstu centru starpniecību ES dalībvalstis, kā arī Islande, Lihtenšteina un Norvēģija sadarbojas, lai desmit nedēļu laikā atrisinātu problēmas, kas rodas, kad valsts iestādes neatbilstoši piemēro iekšējā tirgus tiesību aktus.

Lietu piemēri

Francijas pilsonis, kurš studēja, lai kļūtu par pilotu, Beļģijas lidotāju skolā, nevarēja reģistrēties kā students vietējās Beļģijas iestādēs. Problēma radās tāpēc, ka Beļģijas lidotāju skola bija privāta iestāde, ko neatzina Beļģijas franciski runājošā kopiena. Taču Beļģijas Transporta ministrija apstiprināja skolas izdotos sertifikātus. Atbilstīgi ES tiesību aktiem visiem lidotāju skolā uzņemtajiem būtu jābūt studenta statusam. Pateicoties tam, ka iesaistījās SOLVIT, vietējās iestādes piekrita vēlreiz izskatīt Francijas pilsoņa lietu un reģistrēt viņu kā studentu.

Zviedrijas uzņēmums uzstāda sūkņus ēku apsildes sistēmām Dānijā. Dānijā ir iespējams saņemt valdības subsīdiju 20 000 Dānijas kronu apmērā, ja veco šķidrā kurināmā apkures sistēmu nomaina ar siltumsūkņu sistēmu. Taču Zviedrijas uzņēmuma Dānijas klienti nevarēja saņemt subsīdiju, jo, lai to izmaksātu, Dānijas iestādes pieprasīja Dānijas uzņēmuma reģistrācijas numuru. Šo reģistrācijas numuru var saņemt tikai Dānijā reģistrēti uzņēmumi. Pēc SOLVIT iesaistīšanās Dānijas iestādes paziņoja, ka subsīdijas saņemšanai numurs vairs nav nepieciešams.

Papildu informācija pieejama
http://ec.europa.eu/solvit

Eiropas Patērētāju centri

Eiropas Patērētāju centri (EPC), kas izveidoti visās 28 ES dalībvalstīs, kā arī Islandē un Norvēģijā, sniedz juridiskas un praktiskas konsultācijas un atbalstu patērētājiem saistībā ar pārrobežu iepirkšanos un pakalpojumiem iekšējā tirgū. EPC var vērsties pie uzņēmuma jebkurā no šīm 30 valstīm, kas nav jūsu valsts, norādīt jums strīda noregulēšanas shēmu vai ierosināt citus risinājumus.

Lietu piemēri

Patērētājs no Čehijas Republikas nopirka jaunu motociklu Vācijā. Kaut gan viņš skaidri paziņoja, ka viņš plāno eksportēt motociklu uz Čehijas Republiku, cenā nepareizi bija iekļauts pievienotās vērtības nodoklis, kas jāmaksā valstī, kur transporta līdzekli reģistrē. Patērētājs samaksāja pievienotās vērtības nodokli divreiz — Vācijā un Čehijas Republikā. Patērētājam neizdevās atrisināt šo jautājumu ar pārdevēju un ar nodokļu biroju Vācijā, kas bija atbildīgs par lietu izskatīšanu gadījumos, kad nodokļa maksātājs nav rezidents. Pēc Čehijas Republikas EPC iniciatīvas iesaistījās Vācijas EPC, un dīleris atmaksāja patērētājam nepareizi iekasēto pievienotās vērtības nodokli.

Patērētāja no Lietuvas rezervēja viesnīcu Beļģijā. Ierodoties viesnīca pieprasīja depozītu EUR 150 apmērā kā garantiju par papildu izmaksām, piemēram, interneta lietošanu. Patērētāja kā garantiju iedeva savu kredītkarti. Viesnīca atskaitīja depozītu no patērētājas kredītkartes, lai gan viņa nekādus papildu pakalpojumus neizmantoja. Viņa nosūtīja vēstuli viesnīcai, lūdzot paskaidrojumu, un, kad atbildi nesaņēma, zvanīja uz viesnīcu, kas apsolīja jautājumu nokārtot. Kad viesnīca viņai neatzvanīja, viņa vērsās pēc palīdzības Lietuvas EPC. Pēc Lietuvas EPC un Beļģijas EPC iesaistīšanās patērētāja savu depozītu atguva.

Papildu informācija pieejama
http://ec.europa.eu/consumers/ecc

Informācija un konsultācijas

Ja vienkārši vēlaties piekļūt informācijai vai meklējat konsultācijas par savām tiesībām kā ES pilsonis, iedzīvotājs, uzņēmums vai organizācija, labu sākumpunktu piedāvā šeit norādītie pakalpojumu sniedzēji.

Tava Eiropa

Tava Eiropa piedāvā skaidru informāciju un praktiskus ieteikumus par jūsu tiesībām, dzīvojot, strādājot, ceļojot vai nodarbojoties ar komercdarbību ES dalībvalstī, kas nav jūsu valsts.

Tava Eiropa arī nodrošina vieglu pieeju personalizētiem palīdzības pakalpojumiem, ja jums nepieciešama papildu palīdzība, lai izprastu vai aizstāvētu savas ES tiesības.

Europe Direct

Ja jums ir kādi jautājumi par ES, jūs varat sazināties ar Europe Direct, izmantojot bezmaksas telefona numuru
00 800 6 7 8 9 10 11 no jebkuras vietas Eiropas Savienībā.

Jūs varat arī apmeklēt Europe Direct informācijas centru vai nosūtīt e-pastu.

Papildu informācija pieejama
http://europa.eu/youreurope

Papildu informācija pieejama
http://europa.eu/europedirect

Mūsu misija ir kalpot demokrātijai, strādājot ar Eiropas Savienības iestādēm, lai radītu efektīvāku, pārskatatbildīgāku, pārredzamāku un ētiskāku pārvaldi.

© Eiropas Savienība, 2015. gads
Atļauta pavairošana izglītojošiem un nekomerciāliem mērķiem, ja tiek norādīts avots.
Šis buklets ir publicēts tīmeklī: http://www.ombudsman.europa.eu
Visas fotogrāfijas: © Eiropas Savienība, ja nav norādīts citādi.
Dizains un izkārtojums: Rosendahls - Schultz Grafisk, Albertslunda, Dānija un EntenEller A/S, Valbija, Dānija.
Salikumā izmantoti FrutigerNext un Palatino burtveidoli.
Printed in Luxembourg
ISBN 978-92-9212-658-2 . doi:10.2869/56622 . QK-04-14-978-LV-C
ISBN 978-92-9212-634-6 . doi:10.2869/50174 . QK-04-14-978-LV-N

Ja jums nepieciešama šīs publikācijas versija palielinātā rakstā, lūdzu, sazinieties ar Eiropas ombuda biroju. Pēc pieprasījuma mēs centīsimies izveidot arī audio versiju.

Eiropas ombuds
1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
F - 67001 Strasbourg Cedex
T. +33 (0)3 88 17 23 13
F. +33 (0)3 88 17 90 62
http://www.ombudsman.europa.eu

QK-04-14-978-LV-C