Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Informacinis biuletenis įmonėms ir organizacijoms

Pagalba sprendžiant dėl ES administravimo kilusias problemas

Įmonės, NVO, asociacijos, universitetai, mokslinių tyrimų centrai, savivaldybės, interesų grupės ir kitos organizacijos, susidūrusios su Europos Sąjungos institucijų, įstaigų ir organų netinkamo administravimo veiksmais, gali pateikti skundą Europos ombudsmenui.

Dėl ko galite pateikti skundą?

Netinkamas administravimas – tai prastas administravimo pareigų vykdymas arba visiškas jų nevykdymas. Netinkamo administravimo atvejų gali pasitaikyti, pavyzdžiui, vykdant ES finansuojamus projektus arba programas. Tiesioginių reikalų su ES institucijomis įmonės ir kitos organizacijos dažnai turi dalyvaudamos viešojo pirkimo konkursuose, sudarydamos sutartis, dalyvaudamos konsultacijose, vykdydamos lobistinę veiklą arba bandydamos susipažinti su svarbiais dokumentais ar informacija, susijusia su jų veiklos sritimi. Štai keletas Ombudsmeno spręstų problemų pavyzdžių:

  • Uždelsti mokėjimai
  • Sutartiniai ginčai
  • Viešojo pirkimo procedūrų problemos
  • Skaidrumo stoka ir atsisakymas leisti susipažinti su dokumentais
  • Nereikalingas delsimas
  • Pagrindinių teisių pažeidimai

Kodėl verta teikti skundą?

Ombudsmenas siekia rasti draugišką sprendimą, kuris tenkintų ir skundo pateikėją, ir atitinkamą instituciją. Jo paslaugos teikiamos nemokamai, greitai ir lanksčiai. Daugeliu atveju Ombudsmenas pasiūlo tinkamą teisės gynybos priemonę ir skundo pateikėjui nereikia kreiptis į teismą.

Dėl ko negalite pateikti skundo?

Europos ombudsmenas gali nagrinėti tik tokius skundus, kurie susiję su ES institucijų, įstaigų ir organų veiksmais. Jis nenagrinėja skundų prieš:

  • valstybių narių nacionalines, regionines ar vietos valdžios institucijas net tuo atveju, kai skundas susijęs su Europos Sąjungos reikalais;
  • nacionalinius teismus ar ombudsmenus;
  • verslo įmones ar privačius asmenis.

Bet jei dėl tokių problemų kreipsitės į jį, jis pasistengs jums patarti, į ką kreiptis.

Kur gauti daugiau informacijos?

Ieškodami daugiau informacijos, norėdami pateikti skundą ar susisiekti su Ombudsmeno tarnyba, apsilankykite jo interneto svetainėje (http://www.ombudsman.europa.eu). Skundą pateikti galite bet kuria oficialiąja ES kalba.

Europos ombudsmeno tirtų bylų pavyzdžiai

NVO iš Komisijos gauna 70 000 EUR

Ombudsmenas padėjo išspręsti ginčą, kilusį tarp Europos Komisijos ir vienos nevyriausybinės organizacijos dėl ES projekto, kuris buvo vykdomas kaip projekto „Europos migracijos dialogas“ dalis. Atlikusi auditą, Komisija pareikalavo, kad nevyriausybinė organizacija grąžintų 130 000 EUR, nes ji laiku nepateikė personalo išlaidas pagrindžiančių dokumentų. Galiausiai Komisija priėmė Ombudsmeno pasiūlytą draugišką sprendimą ir nevyriausybinei organizacijai grąžino 70 000 EUR.

Skundai dėl uždelstų mokėjimų

Įmonės, mokslinių tyrimų centrai, NVO, universitetai ir kitos ES finansuojamuose projektuose ir sutartyse dalyvaujančios organizacijos Ombudsmenui dažnai skundžiasi dėl uždelstų Komisijos mokėjimų. 2010 m. savo iniciatyva atlikęs tyrimą šiuo klausimu ir pasinaudojęs viešomis konsultacijomis, Ombudsmenas priėjo prie išvados, kad pastaraisiais metais uždelstų mokėjimų atvejų ir uždelstų mokėjimo sumų dydis gerokai sumažėjo. Tačiau jis ir toliau stebės šią padėtį.

Daugiau skaidrumo Europos vaistų agentūroje

Siekdama apsaugoti visuomenės sveikatą, Europos vaistų agentūra (EMA) tvirtina ir stebi ES rinkai teikiamus vaistus. Iš valstybių narių kompetentingų institucijų ir farmacijos įmonių ji gauna informaciją apie įtariamą nepageidaujamą vaistų poveikį. Keletą kartų Ombudsmenas rekomendavo paskelbti pranešimus apie nepageidaujamą vaistų poveikį ir klinikinių tyrimų bei bandymų ataskaitas. Galiausiai EMA patvirtino patobulintas skaidrumo taisykles, numatančiais, pavyzdžiui, daugiau galimybių susipažinti su jos dokumentais.

Skundas dėl antimonopolinės procedūros

Mikroschemų gamintojas „Intel“ pateikė Ombudsmenui skundą, kuriame kaltino Komisiją tuo, kad ji neparengė svarbaus posėdžio, kuriame buvo nagrinėjamas Komisijos antimonopolinis „Intel“ veiklos tyrimas, protokolo. Ombudsmenas pareiškė Komisijai kritiką dėl to, kad ji neparengė tinkamo posėdžio protokolo ir jo darbotvarkės neįtraukė į savo tyrimo bylą. Komisija atitinkamai patobulino savo tyrimo procedūrą.

OLAF suteikia galimybę susipažinti su dokumentais

Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) pradėjo tyrimą dėl galimo bananų importo sertifikatų padirbinėjimo Ispanijoje. OLAF paprašytos Belgijos muitinės institucijos pradėjo tyrimą, susijusį su dviem belgų įmonėmis. OLAF atsisakius leisti šioms įmonėms susipažinti su OLAF turimais dokumentais, susijusiais su jos tyrimu dėl įtariamo padirbinėjimo, jos kreipėsi į Ombudsmeną. Galiausiai OLAF sutiko su Ombudsmeno draugiško sprendimo pasiūlymu ir leido susipažinti su dokumentais.

Išspręstas Komisijos ir kultūros organizacijos ginčas

Ombudsmenas padėjo išspręsti Komisijos ginčą su viena Vokietijos kultūros organizacija dėl mokėjimo. Iš pradžių Komisija atsisakė mokėti neišmokėtą 6 000 EUR sumą už 28 Europos regionų parodą, teigdama, kad ji nebuvo tinkamai informuota apie perkėlimus biudžete. Galiausiai ji sutiko su Ombudsmeno draugiško sprendimo pasiūlymu ir sutiko organizacijai išmokėti likusią 6 000 EUR sumą ir per 1 500 EUR palūkanų.