Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Den Europæiske Ombudsmands rolle

Den Europæiske Ombudsmand er en uafhængig og upartisk instans, der holder EU's institutioner og organer til regnskab og fremmer god forvaltning. Ombudsmanden hjælper personer, virksomheder og organisationer, der oplever problemer med EU's forvaltning, ved at undersøge klager over dårlig forvaltning i EU's institutioner og organer, men også ved målrettet at undersøge de bredere systemiske problemer.

Vores strategi

I 2020 udarbejdede Den Europæiske Ombudsmand en ny strategi — »Hen imod 2024« — som rettesnor for institutionens nuværende mandat. Den bygger på den vellykkede »Hen imod 2019«-strategi, der havde til formål at øge Ombudsmandens gennemslagskraft, synlighed og relevans.

Strategien skitserer Ombudsmandens mission som et samarbejde med EU-institutionerne om at skabe en mere gennemsigtig, etisk og effektiv forvaltning.

Den omhandler de skiftende omstændigheder, hvorunder Ombudsmanden arbejder, navnlig som følge af covid-19-pandemien, og hvordan de har påvirket offentlighedens opfattelse af, hvad der udgør god forvaltningsskik.

Den stiller skarpt på de vigtigste politikspørgsmål, som EU står over for — såsom håndteringen af klimaforandringer, migrationskrisen og retsstatsproblemer i EU — og bemærker, at det er vigtigt at opretholde høje etiske standarder i EU-institutionerne, så borgerne har tillid til de beslutninger og love, der vil blive gennemført i de kommende år.

Strategien sigter mod at nå fire mål:

  • Varig positiv indvirkning på EU's forvaltning — Prioriteterne omfatter udvikling af en mere systematisk og omfattende opfølgning af Ombudsmandens arbejde og styrkelse af samarbejdet og dialogen med EU-institutionerne.
  • Fortsat reel relevans af Ombudsmandens arbejde — Prioriteterne omfatter identificering af de systemiske tendenser i den offentlige forvaltning på nationalt og på EU-plan og vurdering af deres konsekvenser for det europæiske demokrati.
  • Øge borgernes bevidsthed om Ombudsmandens arbejde — Prioriteterne omfatter udvikling af en deltagerorienteret tilgang med interessenter og oplysningsspredningstjenester såsom civilsamfundsorganisationer, medier, virksomheder og andre organisationer.
  • Yderligere effektivisering af Ombudsmandens arbejde — Prioriteterne omfatter strukturering af organisationen, arbejdsprocesserne og det opsøgende arbejde på en fleksibel og tilpasningsdygtig måde.

Konkrete foranstaltninger med henblik på at nå målene vil blive planlagt og evalueret på årlig basis.

Læs mere om vores strategi