Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Offentlige indkøb

Opfordring til at afgive tilbud

Ifølge finansforordningen vedrørende Den Europæiske Unions almindelige budget er Den Europæiske Ombudsmand forpligtet til at udbyde kontrakter om køb af varer og tjenesteydelser offentligt.

På denne side finder De oplysninger om udbud, udsendt af Den Europæiske Ombudsmand, planlægning af udbud for kontrakter med lav værdi, den årlige liste over kontrakter og de generelle betingelser, der gælder for alle kontrakter med lav værdi.

Kontrakter, hvis værdi ligger over 15 000 EUR og under 144 000 EUR

Kontrakter, hvis værdi ligger over 15 000 EUR og under 144 000 EUR, omtales som kontrakter med lav værdi i finansforordningen. For disse kontrakter kan der udsendes opfordringer til at afgive tilbud som led i et begrænset udbud til et begrænset antal tilbudsgivere, som har tilkendegivet deres interesse efter at være blevet kontaktet af ombudsmandens kontor. Ombudsmandens kontor kan også indbyde andre leverandører, der har tilkendegivet interesse i udbuddet, og som anses for egnede. For at give sådanne leverandører mulighed for at tilkendegive deres interesse vil der systematisk og i god tid blive offentliggjort oplysninger om udbud af kontrakter med lav værdi på Ombudsmandens websted.

Oplysningerne i nedenstående tabel vedrører de kontrakter med lav værdi, der er blevet offentliggjort af Den Europæiske Ombudsmand i overensstemmelse med punkt 3.1 i bilag I til finansforordningen (forordning (EU) 2018/1046).

Årlig liste over kontrakter

Denne sektion indeholder en liste over kontrahenter år for år for kontrakter, hvis værdi ligger over 15 000 EUR og under 144 000 EUR. Denne liste angiver genstanden for og værdien af hver enkelt indgået kontrakt. Denne sektion er udarbejdet i overensstemmelse med punkt 3.3, litra a), i bilag I til finansforordningen (forordning (EU) 2018/1046).

Årlig liste over specifikke kontrakter (eller bestillingssedler) baseret på en rammeaftale

Dette afsnit indeholder en liste pr. år over specifikke kontrakter/indkøbsordrer, der er underskrevet af Den Europæiske Ombudsmand på grundlag af rammeaftaler i henhold til punkt 3.3, litra e), i bilag I til finansforordningen (Forordning (EU) 2018/1046).

Almindelige betingelser i forbindelse med kontrakter med lav værdi

Følgende generelle betingelser gælder for alle kontrakter med lav værdi, som indgås af Den Europæiske Ombudsmand:

Databeskyttelseserklæring i forbindelse med udbudsprocedurer

Følgende databeskyttelseserklæring gælder for alle kontrakter, der indgås af Den Europæiske Ombudsmand: