Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Opatrenia, ktoré prijala európska ombudsmanka na základe nových sťažností riešených v roku 2021

Opatrenia, ktoré prijala európska ombudsmanka na základe nových sťažností riešených v roku 2021

958

poskytnutých rád alebo postúpení prípadu inému orgánu na riešenie sťažností

44,2 %

876

odoslaných odpovedí s informáciou pre sťažovateľa, že nie je možné poskytnúť ďalšie poradenstvo

40,5 %

332

začatých vyšetrovaní

15,3 %