Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Kwestie będące przedmiotem dochodzeń zamkniętych przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w 2017 r.

Kwestie będące przedmiotem dochodzeń zamkniętych przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w 2017 r.

Przejrzystość/odpowiedzialność (np. dostęp do informacji i dokumentów)

75

20,6%

Kultura służby (np. przyjazne podejście do obywateli, kwestie związane z językiem i terminowość)

61

16,8%

Poszanowanie praw proceduralnych (np. prawa do bycia wysłuchanym)

60

16,5%

Właściwe korzystanie z kompetencji (m.in. w procedurach związanych z naruszeniem przepisów)

49

13,5%

Poszanowanie praw podstawowych

44

12,1%

Rekrutacja

43

11,8%

Odpowiednie zarządzanie kwestiami personelu UE

38

10,5%

Należyte zarządzanie finansami (np. unijne przetargi, granty i udzielanie zamówień)

23

6,3%

Inne

16

4,4%

Etyka

13

3,6%

Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji na szczeblu UE

7

1,9%

Uwaga: W niektórych przypadkach dochodzenie zamknięto z co najmniej dwóch przyczyn. Z tego względu suma danych wyrażonych w procentach przekracza 100%.