Har du en klage over en EU-institution eller et EU-organ?

Eiropas ombudes rīcība pēc sūdzību saņemšanas 2017. gadā

Eiropas ombudes rīcība pēc sūdzību saņemšanas 2017. gadā
1 148 Sniegta konsultācija vai lieta nodota citai sūdzību izskatīšanas struktūrai 52,8 %
595 Nosūtīta atbilde, lai informētu sūdzības iesniedzēju, ka turpmāku padomu sniegt nav iespējams 27,3 %
370 Sākta izmeklēšana 17 %
63 Lēmums par pieņemamību 2,9 %